Дейности на ЦСИПКО ДЕМО3

Предоставяме подкрепа на лице или на група лица, като:

Услуги, насочени към лица в риск, като:

- кариерно консултиране и професионално информиране;
- мотивиране за активно поведение на пазара на труда;
- обучения в ключови компетентности, съгласно Европейската рамка на ключовите компетентности;
- адаптирани обучения по професии или част от професии;
- подкрепа и включване в дуално обучение, съобразено с дефицитите на лицата в риск;
- подкрепа за включване в заетост.

Обучения в умения за активен живот и създаване на условия за социални контакти, различни изяви чрез различни методи, като част от цялостния процес - подготовка на потребителите на социалните услуги за усвояване или възстановяване на навици /обучителни и трудови/ и умения за работа, които съответстват на конкретните потребности от образование, компетентности и професионална квалификация.


Разнообразна консултативна дейност - свързана с предоставяне на информация и правни консултации в областта на трудовото и социалното право, социалната закрила; изисквания, срокове и насочване към съответните институции, от които може да бъде получена подкрепа.

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top