ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ ДЕМО-2

Център за информация и професионално ориентиране „ДЕМО - 2“ е лицензирана организация, предоставяща специализирани услуги, касаещи професионалното ориентиране и кариерно консултиране. Провеждане на индивидуални и групови консултации за възможности за образование, обучение и заетост, информация за пазара на труда, начини за придобиване и надграждане на компетенции, необходими за успешна реализация са дейности, насочени към младежи, хора в неравностойно положение, безработни, заети в различни сфери на икономиката. Целта е чрез пакета от дейности на центъра всеки, потърсил консултация да намери своята успешна трудова реализация.

ЦИПО picture

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top