Целите на сдружение ДЕМО са:

  • Осигуряване на заетост, подкрепена и/или защитена, чрез разработване и реализация на проекти и програми за заетост от обществен интерес с национален и регионален характер
  • Мотивиране, ангажиране и активиране на личността за приобщаване към националните и европейски ценности, както и мотивация за активно поведение на пазара на труда.
  • Реализиране на дейности за професионално и дуално обучение, професионално ориентиране и обучения по ключови компетентности
  • Работа с младежи и групи в неравностойно положение
  • Други обществено полезни дейности в сферата на заетостта и обучението на възрастни описани в устава, правилника за дейността и отразени в съдебното решение и в регистъра на Министерството на правосъдието при регистрацията на Сдружение „ДЕМО“

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top