ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ СПЕЦИЛАНОСТИ КЪМ ЦПО ТРЕЙНИНГ

ЛИЦЕНЗ № 2017121400 към НАПОО

26.10.2017 г.

Код специалностСпециалностСПК
1 3410201 Продавач - консултант втора
2 3410401 Търговски представител трета
3 3460301 Деловодител първа
4 4820301 Текстообработване първа
5 5211001 Стругар първа
6 5250601
5250602
Монтьор на подемно - транспортна техника втора
7 5820302 Строител втора
8 6220301 Работник в озеленяването първа
9 7230101 Здравен асистент трета
10 8110801 Сервитьор-барман втора

 

кодспециалностПрофесионална компетентностКод по НКПД
3410201 Продавач - консултант Продавач-консултантът посреща и обслужва клиенти различни търговски обекти. Той консултира клиентите за качествата на предлаганите стоки. Демонстрира на клиента употреба на определената стока. Продавач-консултантът следи за търговския вид, годността и атрактивното представяне на предлаганите стоки, наличието на етикети и означение за продажната цена. Той аранжира стоките на щанда и витрините по подходящ начин, поддържа необходимия търговски вид и хигиена в търговския обект или в сектор от него. Отговаря за поддържане на складовите наличности, като взема мерки при изчерпване на количествата или при изтичане на сроковете на трайност на стоките. В дейностите по доставяне и приемане на стоки продавач-консултантът осъществява контакти с доставчици, снабдители, домакини, склададжии и транспортни работници, а в рамките на търговска дейност осъществява контакти с клиенти, което изисква да притежава добри комуникативни умения и умения за работа в екип. Продавач-консултантът приема рекламации и взема решение за последващи действия, като спазва гаранционните условия на продуктите. Продавач-консултантът носи отговорност за стоките, както и за оборудването и обзавеждането в търговския обект, а също и за извършените от него операции с парични средства и финансовоотчетни документи. Продавач-консултантът може да работи самостоятелно в търговския обект за осъществяване на продажби на едро или на дребно, да обслужва определен сектор в по-голям търговски обект, а също така да изпълнява различни дейности в складови помещения или офиси.
5221-3001 Управител, търговия на дребно (доставки по домовете)
5221-3002 Управител, търговия на дребно (магазини на самообслужване)
5221-3003 Собственик, малък магазин
5221-3004 Собственик, павилион за вестници
5222-3001 Супервайзър, магазин
5222-3002 Специалист с контролни функции, търговия
5223-2001 Продавач-консултант
5223-2002 Асистент-продавач
5211-1001 Продавач, павилион
5211-1002 Продавач, пазар
5211-1003 Продавач, улична сергия
5212-0001 Продавач, бюфет
5212-0002 Продавач, закуски и напитки
5212-0003 Продавач, хранителни продукти
3410401 Търговски представител Търговският представител посредничи при продажби на стоки или услуги между предприятието, в което работи, и други търговски обекти, предприятия или физически лица. Той информира, консултира и демонстрира на клиентите качествата на предлаганите стоки и условията за покупката им, като използва рекламни материали - 3 каталози, проспекти, брошури и др. Поддържа постоянен контакт с клиентите: приема поръчки по телефон, факс и електронна поща; обработва ги; изготвя оптимален териториален и времеви график; осъществява доставката на стоката/услугата. Проучва търсенето и предлагането на различни видове продукти или услуги, включително дейността на конкурентите, и подготвя справки за прекия си ръководител. Търговският представител подготвя всички документи (оферти, договори, допълнителни споразумения, анекси и др.), свързани с продажбата на продуктите и услугите. Търговският представител приема рекламации от клиенти и отговаря по установения от предприятието начин. Търговският представител трябва отлично да познава качествата на предлаганите продукти, както и стоковедните характеристики, изискванията за транспорт и съхранение. Търговският представител приема разплащания в брой или по банков път, като издава фактури за осъществените продажби. Отразява в клиентските картони информацията за продажбите и плащанията. формацията за продажбите и плащанията. Търговският представител е подчинен на мениджър продажби (търговски директор) и комуникира със счетоводител, мениджъри, началник-склад, доставчици, транспортни работници, клиенти и контролни органи. Той носи материална и финансова отговорност за поверените му материални и парични ценности. Отговаря за предаването на стоките по асортимент, количество, вид и цена, които са посочени в придружаващите документи. От него се изисква да бъде лоялен към работодателя, да не злоупотребява с оказаното му доверие и да не разпространява поверителни сведения, съставляващи търговска тайна. Търговският представител работи както в офиса на предприятието, така и на места, посочени от клиентите. Той използва офис техника, включително компютър с програмни продукти за текстообработване, електронни таблици, интернет, презентации, логистика и др. Използва чужд език при работа с документацията на предлаганите стоки и комуникацията с чуждестранни клиенти. Работното време на търговския представител е с нормална продължителност в съответствие с Кодекса на труда. Търговският представител трябва да бъде комуникативен, търпелив и упорит, да може да убеждава и да води преговори, да има нагласа за динамична работа при променящи се условия, да умее да взема адекватни и отговорни решения. Добрият външен вид, деловото облекло и обноски предразполагат клиентите.
3322-3001 Търговски агент
3322-3002 Търговски помощник
3322-3003 Търговски представител
3322-3004 Търговски пътник
3322-3005 Консултант (промотьор), продажби
3322-3006 Дистрибутор
3322-2007 Търговски сътрудник
3460301 Деловодител Деловодителят извършва трудовата си дейност в предприятия от различни отрасли на стопанството, държавната администрация и финансовите институции. Деловодителят обработва служебната кореспонденция по утвърден правилник за документооборота в предприятието. Той приема, регистрира, разпределя според предназначението и предава в структурните звена на предприятието входящата кореспонденция ръчно или в автоматизирана деловодна програма. Той оформя и регистрира изходящата кореспонденция според адресатите и осигурява нейното изпращане по адреси. Деловодителят копира документите от входящата и изходящата документация, подрежда ги в обособени папки и следи спазването на сроковете за отговор съгласно регламентираните правила. Той предоставя своевременно справки по състоянието и движението на входящата и изходящата кореспонденция и при необходимост копира документи на прекия си ръководител или на други членове на екипа на организацията. 3 При изпълнение на трудовите дейности осъществява контрол за опазване на търговската и фирмената тайна при водене на кореспонденцията. Той следи за спазване на режима за правилното съхранение и архивиране на кореспонденцията и вътрешната документация, предоставя достъп до тях съгласно правилата за сигурност и право на ползване. Деловодителят носи отговорност за опазване на повереното му имущество, правилното водене на регистрите и картотеката за документооборота. Деловодителят извършва трудовата си дейност в помещение, оборудвано с офис техника. В процеса на изпълнение на трудовите дейности той осъществява връзка със служителите на предприятието, пощенски служби, куриерски фирми и др. Работното време на деловодителя е с нормална продължителност в съответствие с Кодекса на труда. Деловодителят трябва да бъде учтив, търпелив и да се отнася коректно към всички лица при изпълнение на служебните си задължения. Той трябва да умее да работи в екип, да проявява наблюдателност, съобразителност, способност да анализира информацията, да я синтезира и представя, да притежава комуникативност, отговорност, етичност, лоялност, дисциплинираност, да има бързи реакции и да проявява самоконтрол.
4413-6005 Коректор
4413-3006 Помощник-коректор
4413-3007 Уредник, програма
4413-2001 Описвач, тотализатор
4413-2002 Проверител, тотализатор
4413-2003 Проверител, марки и ценни книжа
4413-2004 Шифровчик
4415-3001 Завеждащ архивохранилище (книгохранилище)
4415-3002 Архивар
4415-2003 Деловодител
4415-2004 Книговодител
4415-2005 Регистратор
4820301 Текстообработване Операторът на компютър създава и поддържа безопасна работна среда, отговаряща на ергономичните изисквания за работа с компютър (компютърна система, оборудвана с необходимите периферни устройства, отговарящи на съвременните изисквания за обработка на информацията). Той трябва да умее да осъществява оперативна дейност, свързана със създаването в електронен вид, въвеждането и обмена на текстови файлове, както и вмъкването на различни видове графики, части от електронни таблици, горещи обекти и други елементи на съвременните електронни или сканирани документи, както и пренасянето им върху хартиен или друг носител. Той трябва да знае основните дейности за работа с електронни таблици, електронна и класическа кореспонденция, организация на дълго- и краткосрочни планове и задачи; презентации на фирмата и обекта на нейната дейност и др.
3511-3001 Оператор, периферни устройства
3511-3002 Компютърен оператор
3511-3003 Техник, компютърни системи
3511-3004 Оператор, мониторинг център
5211001 Стругар Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.) Придобилите първа степен на професионална квалификация по професията „Стругар" могат да извършват стругарски обработки, които включват рутинни дейности, извършвани при неизменящи се условия (отрязване на заготовки, свредловане на централен отвор в ротационна повърхнина, прорязване на радиален канал, нарязване на резба с флашка и 3 метчик). Стругарят може да подменя стругарски нож или друг режещ инструмент, контролира размерите на обработвания детайл с помощта на калибри, шублер и микрометър, разчита формата, размерите и техническите изисквания за обработвания детайл в машиностроителен чертеж. Стругарят има възможност да работи в държавни и частни машиностроителни предприятия. При изпълнение на стругарски обработки на металите стругарите са изложени на влиянието на повишен шум и вибрации. Лицата, практикуващи професията, трябва да притежават физическа и психическа издръжливост, устойчивост на вниманието, упоритост, дисциплинираност, отговорност. Трудовата дейност се осъществява в закрити помещения. Работното време е стандартно или при сменен режим на работа.
7223-2041 Фрезист
7223-2042 Шлайфист
7223-1015 Стругар
7224-2009 Шлифовчик, инструменти
7224-2010 Шлифовчик, машинни инструменти
7224-2011 Шлифовчик, метал
Монтьор на подемно - транспортна техника
5250601 Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства
5250602 Подемно - транспортна техника с електрозадвижване
Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.) Монтьорът на подемно-транспортна техника извършва техническо обслужване и ремонт на подемно-транспортна техника - демонтира и монтира всички възли и 3 агрегати, отстранява повреди и открива причините за тях, извършва следремонтни изпитания на подемно-транспортна техника, транспортира и работи с тази техника в зависимост от притежаваните правоспособности. Монтьорът спазва инструкциите за техническо обслужване и ремонт на подемно- транспортна техника и за качественото извършване на операциите, носи отговорност за продължителната и безопасна експлоатация на техниката. По време на работа с подемно-транспортна техника той трябва да следи периодично експлоатационните параметри, за да не се допусне авария. Отговаря за собствената си безопасност и тази на лицата, които могат да пострадат от неговите действия. Лицата, упражняващи тази професия, трябва да имат технически усет и способности, професионализъм, издръжливост на напрегната работа и стрес, прецизност, съобразителност. Условията на труд са с нарушени санитарно-хигиенни норми на работната среда и зависят от вида на дейността, която се извършва, от местонахождението на машината и възможностите на фирмата. Работното място може да бъде в стационарни ремонтни помещения или в подвижни работилници на обекта, където работи подемно- транспортната техника. В зависимост от вида и конструктивните особености на машината работното място на машиниста (водача) е разположено върху нея (без или с кабина) или се управлява дистанционно. Работната площадка може да бъде на открито или в закрити помещения. Някои видове подемно-транспортна техника работят с по- малка интензивност при зимни условия. Лицата, упражняващи професията (монтьори или машинисти), по-често работят през деня, на едносменен или двусменен режим на работа или при ненормиран работен ден. Задължително е осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. В своята работа монтьорът използва: комплекти техническа документация (правилници, наредби, инструкции, чертежи, схеми, табла, работни карти и др.), съвременна справочна и каталожна литература, инструменти и приспособления (чертожни, измерителни, механични, електрически, пневматични), уреди, агрегати, съвременни средства за диагностика, необходими за техническото обслужване и ремонт на подемно-транспортна техника, резервни части, горива, масла, компютър с интернет и професионален софтуер, съответната подемно-транспортна техника и МПС, за чието управление трябва да притежава правоспособност за управление; работно облекло, лични и колективни предпазни средства.
7231-3008 Автомеханик
7231-3009 Диагностик, моторно превозно средство
7231-3010 Изпитател, моторни превозни средства
7231-3011 Настройчик, двигатели на транспортни средства
7231-3012 Сдатъчен механик
7231-3013 Тахографик и термографик
7231-2001 Автомонтьор
7231-2002 Гресировач
7231-2003 Механик, гараж за транспортни средства
7231-2005 Монтьор, двигатели на моторни превозни средства
8344-2003 Водач електрокар
8344-2004 Водач мотокар
Строител
5820302 Кофражи
5820303 Армировка и бетон
5820304 Зидария
5820305 Мазилки и шпакловки
5820307 Външни облицовки и настилки
5820309 Бояджийски работи
5820310 Строително дърводелство
5820311 Строително тенекеджийство
5820312 Покриви
Трудови дейности, отговорности, личност-ни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.) Работниците, придобили квалификация по професията „Строител", се реализират в жилищното строителство, строителството на офис сгради и търговски площи - хипермаркети и търговски центрове, в промишленото строителство, логистични центрове и др. Квалификацията, която притежават, им дава възможност да участват в дейности както при монолитно, така и при сглобяемо строителство. Строителите извършват строително-монтажни работи при груб строеж и довършителни дейности на различни етапи на строителството, а така също ремонт и реновиране на стари сгради и съоръжения; поддръжка на сградния фонд. Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Строител" изгражда конструктивни елементи на сгради и съоръжения, като изпълнява кофражни, армировъчни, бетонови и зидарски работи. Специфични трудови дейности на строителя са дърводелските работи - изработване и монтаж на дограма и покриви, тенекеджийски работи. Той участва в довършителните етапи на строителството, като полага мазилки и шпакловки, прави облицовки и настилки, боядисва и изпълнява тапетни и декоративни работи. При трудовите си дейности работи самостоятелно или в екип (звено, бригада и др.) и изпълнява стриктно поставените му задачи от прекия ръководител. Отговаря за поверените му техника, инструменти и материали, за качествената изработка и спазване на изискванията на съответната поръчка. Строителят носи отговорност за опазване на своя живот и на екипа, с който работи. Строителят под ръководството на техническия ръководител разчита отделните части на проекта, който изпълнява, спазва размерите от проекта, техническите спецификации, работи с първичните документи и съхранява поверената му строителна документация. В работата си ползва универсални строителни инструменти (нивелир, хидравличен нивелир за пренасяне на ниво, лазерен нивелир, мастар, ъгъл строителен, отвес, ролетка, лопата, маламашка, мистрия, стоманена четка, клещи, отвертка, чук, трион, шпакла за почистване, бъркалка - ръчна или универсална). Той използва и специфични строителни инструменти за изпълнение на конкретни дейности, свързани със специалността, а също така и различни електроинструменти (бормашина, винтоверт, фреза за канали, ножов и циркулярен трион, рендета, акумулаторни отвертки и гайковерт и др.), машини (бетоносмесители, вибратори, машина за шлифоване на бетон, машина за изправяне, рязане и огъване на армировъчна стомана, полиращи, мазачески машини и др.) и специални съоръжения за работа на височина, като скелета, работни маси и др. Умее да разчита технически и експлоатационни параметри на машини и съоръжения. Работното време е стандартно, възможна е и работа на смени, извънредна работа, в почивните и празничните дни, в зависимост от особеностите на технологичните процеси в строителството. Поради сезонността на работата се наблюдава значително по-голямо натоварване през пролетно-летния период и по-слабо - през есенно-зимния. Строителят работи предимно на открито при различни атмосферни условия, често при повишена запрашеност и шум; опасност от физически, химически, електрически въздействия; работи на височина и други екстремни условия, криещи висок риск за 4 здравето и сигурността. Строителят сменя работното място в зависимост от възложената му за изпълнение работа. Важни за професията личностни качества са: нагласа за спазване на трудова и технологична дисциплина; умение за работа в екип; лоялност; инициативност, бързо и правилно реагиране в сложни и непредвидени ситуации. Изискванията за физическа издръжливост, способност за вдигане на тежки предмети, често навеждане и изправяне, издръжливост на работа при еднообразна рутинна дейност, сръчност, концентрация на вниманието и наблюдателност са от съществено значение за качественото упражняване на професията.
7111-2001 Строител, жилища
7111-2002 Строител, сгради от сглобяеми елементи
7112-2001 Зидар
7112-2002 Зидар, комини
7112-2003 Монтажник, панели / формовани блокове
7112-2004 Зидар, пещи
7112-2005 Зидар, сгради (конструкции)
7112-2006 Зидар, облицовка на пещи
7112-2007 Зидар при горещ ремонт на металургични пещи и съоръжения
7112-2008 Зидаромазач
77112-2009 Редач, огнеупорни тухли
7113-2001 Дооформител, камъни и плочи
7113-2002 Каменар
7113-2003 Каменар, каменна зидария
7113-2004 Каменодълбач
7113-2005 Каменоредач (оформител)
7113-2006 Каменотрошач
7113-2007 Зидар, каменоделец на паметници
7113-2008 Каменоделец
7113-2009 Каменоделец, облицовки
7113-2010 Настройчик-оператор, струг / машина за обработка на камъни
7113-2011 Полировач, камъни
7113-2012 Резач, камъни
7113-2013 Резач, скални материали за художествена мозайка
7113-2014 Сортировач, камъни
7113-2015 Трошач, камъни (чрез взривяване)
7113-2016 Цепач, камъни
7113-2017 Шлифовчик
7113-2018 Работник, обработване и художествено оформяне на каменни изделия
7113-2019 Работник, производство на плочи
7113-2020 Работник, полагане на паваж
7114-2001 Арматурист
7114-2002 Бетонджия
7114-2003 Кофражист
7114-2003 Кофражист, бетонни отливки
7114-2005 Мозайкаджия
7114-2006 Работник, бетонобъркачка
7114-2007 Формовчик, бетонни изделия
7115-2001 Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий
7115-2002 Дърводелец
7115-2003 Дърводелец, мина
7115-2004 Дърводелец, дървени конструкции
7115-2005 Дърводелец, мостови конструкции
7115-2006 Дърводелец, поддръжка
7115-2009 Дърводелец, строителен
7119-2001 Строител, релсови пътища
7119-2002 Строител, пътища
7119-2003 Строител, стоманобетонни промишлени комини
7119-2004 Строител, комини
6220301 Работник в озеленяването Лицата, придобили първа степен на професионална квалификация по професията „Работник в озеленяването", могат да работят в държавните и общинските предприятия, кооперативните и междукооперативните предприятия и едноличните търговски дружества с дейност в областта на озеленяването, зеленото строителство и устройството на ландшафта, в разсадници за декоративни дървесно-храстови видове, в цветопроизводствени стопанства, ботанически градини, дендрариуми и други предприятия и организации, занимаващи се с отглеждане, търговия и транспорт на декоративни растителни материали. Повечето дейности се извършват на открито - в паркове и градини. В своята работа работникът в озеленяването използва различни видове градински инструменти за предварителна подготовка на площите, за почвообработка; за бране и добиване на семена, плодове и резници, за изваждане и садене на фиданки, за сеене; оформяне и поддържане на зелени площи, напояване и др. Лицата, практикуващи професията, трябва да бъдат физически издръжливи, подвижни и сръчни.
6113-1013 Работник, напояване (обслужващ напоителни системи)
6111-1014 Работник, отглеждащ, захарно цвекло
6111-1015 Работник, производител на захарно цвекло
6111-1016 Работник, отглеждащ зеленчуци
6111-1017 Работник, отглеждащ лен
6111-1018 Работник, отглеждащ зърнени култури
6111-1019 Работник, отглеждащ памук
6111-1020 Работник, производител на памук
6111-1021 Работник, отглеждащ тютюн
6111-1022 Работник, поливач
6112-1007 Работник, овощна градина
6112-1008 Работник, отглеждащ плодове
6112-1009 Работник, отглеждащ трайни насаждения
6112-1010 Работник, отглеждащ хмел
6112-1011 Работник, добив на балсамова смола
6112-1012 Работник, облагородяване на овощни дървета
6112-1013 Работник, присаждане на овощни дървета и други трайни насаждения
7230101 Здравен асистент Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на 3 професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.) Дейностите, осъществявани от здравния асистент, целят подобряване качеството на живот на пациента чрез оказване на медико-социална и психологическа подкрепа за здравословен начин на живот, за ресоциализация и адаптация след операция или при хронични заболявания. Здравният асистент може да работи в сферата на здравните грижи - в структурите на лечебните заведения за активно лечение, в лечебни заведения за долекуване (медицински и рехабилитационни заведения, заведения за медико-социални грижи с настаняване), в общността (хосписи за терминално болни, в домашни условия, в социални заведения за стари хора и домове за хора с увреждания). Неговата работа е свързана с подпомагането на дейностите на специалистите по здравни грижи при провеждането на профилактични мероприятия, в лечебния процес и възстановителния период. Здравният асистент предоставя базови здравни грижи и/или подпомага дейността на специалистите по здравни грижи в лечебни заведения за долекуване (медицински и рехабилитационни заведения, заведения за медико-социални грижи с настаняване), в общността (хосписи за терминално болни, в домашни условия, в социални заведения за стари хора и домове за хора с увреждания). Здравният асистент оказва помощ на пациента при обличане и събличане, при поддържане на тялото чисто - извършва комплекс от мероприятия за поддържане на личната хигиена и комфорт на пациента. При дейности, свързани с подпомагане движението на пациента, здравният асистент го поддържа, придържа и поставя в подходящо положение, подпомага самостоятелното му придвижване или с помощни средства, обучава го в техники за движение, наблюдава пациент с гипсова и друга обездвижваща превръзка за произтичащи усложнения.
5321-1001 Болногледач
5321-1002 Санитар
5321-1003 Хигиенист, здравно заведение
5322-1001 Домашен санитар
5322-1002 Личен асистент
5322-1003 Социален асистент
5322-1004 Разносвач на храна
5329-3001 Асистент на лекар по дентална медицина
5329-1002 Водолечител
5329-1003 Дезинфектатор
5329-1004 Калолечител
5329-1005 Луголечител
5329-1006 Стерилизатор
5329-1007 Парафинист
5329-1008 Трудотерапевт
5329-1009 Здравен асистент
8110801 Сервитьор-барман Знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, познава и ползва личните предпазни средства, не замърсява околната среда, поддържа лична и производствена хигиена и хигиена на работното място, познава външните и вътрешните фактори, влияещи върху бизнес поведението на организацията, познава принципите на деловото общуване, оценява ролята на комуникациите при ежедневния контакт с госта; - познава пазарните отношения, мястото и ролята в тях на отделните лица, фирмите, институциите и държавата, участва при разпределяне на задачите, умее да прилага в пряката си дейност специализирани програмни продукти; - осъществява делова комуникация на един или два чужди езика, прилага технологията на туристическото обслужване, оперира с машини и съоръжения в ресторантьорството, познава икономиката в ресторантьорството, познава нормативната уредба в туризма, притежава познания по културология и делово общуване, притежава познания по маркетинг и реклама, трябва да: - спазва системите на организация на труда; води строга отчетност; прилага въведените стандарти в обслужването, знае и прилага стандарта за обслужване в ресторанта и бара,знае и прилага хигиенните изисквания в търговските зали, бара, общите помещения и офисите, владее терминологията на туристическото обслужване, знае всички организационни връзки и политиката на фирмата, - познава вътрешния туристически пазар и фирмената политика.
5131-2001 Главен сервитьор
5131-2003 Салонен управител
5131-2004 Сервитьор
5131-2005 Отговорник, търговска зала
5131-2002 Обслужващ, бюфет/лавка
5131-2006 Сомелиер
5132-2001 Барман

Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в Република България, по определената професията в съответствие на професионалния код, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

а

Go to top