ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ СПЕЦИЛАНОСТИ КЪМ ЦПО ПРОФИ

ЛИЦЕНЗ № 2017121401 към НАПОО

26.10.2017 г.

Код специалностСпециалностСПК
1 3410201 Продавач - консултант втора
2 3420201 Сътрудник в маркетингови дейности втора
3 3430101 Банково дело трета
4 3430102 Застрахователно и осигурително дело трета
5 4820301 Текстообработване първа
6 5220210
5220211
5220212
Електромонтьор втора
7 5820801 Основни и довършителни работи първа
8 6220201
6220202
Цветарство
Парково строителство и озеленяване
втора
9 7230201 Болногледач втора
10 8110901
8110902
Работник в заведенията за хранене и развлечения първа

 

кодспециалностПрофесионална компетентностКод по НКПД
3410201 Продавач - консултант Продавач-консултантът посреща и обслужва клиенти различни търговски обекти. Той консултира клиентите за качествата на предлаганите стоки. Демонстрира на клиента употреба на определената стока. Продавач-консултантът следи за търговския вид, годността и атрактивното представяне на предлаганите стоки, наличието на етикети и означение за продажната цена. Той аранжира стоките на щанда и витрините по подходящ начин, поддържа необходимия търговски вид и хигиена в търговския обект или в сектор от него. Отговаря за поддържане на складовите наличности, като взема мерки при изчерпване на количествата или при изтичане на сроковете на трайност на стоките. В дейностите по доставяне и приемане на стоки продавач-консултантът осъществява контакти с доставчици, снабдители, домакини, склададжии и транспортни работници, а в рамките на търговска дейност осъществява контакти с клиенти, което изисква да притежава добри комуникативни умения и умения за работа в екип. Продавач-консултантът приема рекламации и взема решение за последващи действия, като спазва гаранционните условия на продуктите. Продавач-консултантът носи отговорност за стоките, както и за оборудването и обзавеждането в търговския обект, а също и за извършените от него операции с парични средства и финансовоотчетни документи. Продавач-консултантът може да работи самостоятелно в търговския обект за осъществяване на продажби на едро или на дребно, да обслужва определен сектор в по-голям търговски обект, а също така да изпълнява различни дейности в складови помещения или офиси.
5221-3001 Управител, търговия на дребно (доставки по домовете)
5221-3002 Управител, търговия на дребно (магазини на самообслужване)
5221-3003 Собственик, малък магазин
5221-3004 Собственик, павилион за вестници
5222-3001 Супервайзър, магазин
5222-3002 Специалист с контролни функции, търговия
5223-2001 Продавач-консултант
5223-2002 Асистент-продавач
5211-1001 Продавач, павилион
5211-1002 Продавач, пазар
5211-1003 Продавач, улична сергия
5212-0001 Продавач, бюфет
5212-0002 Продавач, закуски и напитки
5212-0003 Продавач, хранителни продукти
3420201 Сътрудник в маркетингови дейности Сътрудникът в маркетингови дейности осъществява контакти с потенциални клиенти и предлага подробна информация за фирмените услуги и продукти като 3 осъществява бизнес комуникации на български или чужд език, изготвя писма, уведомителни и др. документи и подготвя кореспонденция за страната и чужбина по предварително зададени параметри от ръководителя. Извършва отпечатване на нови копия, оформление, подвързване, прошнуроване и подреждане на документи; подготвя периодични, специални и текущи справки и отчети, необходими за работата на отдела за маркетингово и стратегическо планиране на фирмата. Той събира необходимата за изпълнението на маркетинговите и рекламните дейности информация на място, по телефона, чрез електронна поща или по друг начин чрез предварително подготвени анкетни карти (въпросници), както и въвежда събраната първична информация в електронен формуляр. Подготвя материали за разработване и провеждане на маркетингови кампании по предварително подготвено задание. Сътрудникът в маркетингови дейности може да работи под ръководството на маркетолог в маркетингови агенции или консултантски фирми, които провеждат маркетингови проучвания по поръчка, както и в маркетингови отдели на фирми, работещи във всички сектори на националната икономика. Той дава точна и изчерпателна информация по поставените от клиенти и бизнес партньори въпроси. Ако въпросите не са в неговата компетентност, сътрудникът ги насочва към съответен отдел или служител от фирмата. Изпълнява самостоятелно или в екип всички други допълнително възложени задачи от прекия си ръководител. Сътрудникът в маркетингови дейности отговаря за качественото и в срок изпълнение на поставените му задачи. Той носи отговорност за опазване на фирмени тайни и за спазване на технологичната дисциплина и вътрешния ред и не предоставя информация, разпространяването на която би могло да навреди на работодателя, освен в случаите на изрично разпореждане от работодателя.
3339-3003 Специалист, търговия
3339-3004 Специалист, продажби
3339-3005 Специалист, маркетинг и реклама
3339-3012 Представител, бизнес услуги
3339-3013 Продавач, бизнес услуги
3339-3018 Организатор, реклама
3339-3019 Организатор, маркетинг
3339-3021 Организатор, продажби и реклама
3430101 Банково дело Финансистът, който работи в областта на финансовите институции, извършва дейности по обслужване на физически лица и предприятия във връзка с водене на банкови сметки, банкови заеми, валутни операции и др. Финансистът изпълнява задачи, свързани с правилното съставяне на стандартизирани документи, водене на синтетични и аналитични партиди, попълване на платежни документи в банковата. Той може да изпълнява операции, свързани с получаване и плащане на парични средства в брой. В сферата на финансовите предприятия той може да води аналитична отчетност за гаранции по кредити, инвестиции, ипотеки, облигации, ценни книжа, документи за оценки, комисиони и лихви. Финансистът трябва да познава правилата на документооборота и да умее да съставя, класифицира, обработва, сортира, съхранява и архивира счетоводна, статистическа и финансова информация на конкретно работно място в предприятието по регламентиран ред. Той планира и организира своята дейност, като спазва нормативно определените срокове. Финансистът подпомага разработването на анализи и финансови планове, спазвайки вътрешните нормативни изисквания в банката. Той обслужва клиенти на дружеството, спазвайки деловия тон на общуване и поведение, поддържа кореспонденция с клиенти на банката, като ги информира своевременно за настъпилите промени в техните аналитични партиди. Финансистът носи отговорност за вярното съставяне, обработване и представянето в срок на различни видове отчетни документи. Носи отговорност и за зачислената му изчислителна, компютърна техника и материални средства в съответствие с българското законодателство. Той носи отговорност за опазване на банковата тайна и за спазване на финансовата дисциплина и вътрешния ред. Подчинен е на главния счетоводител и при изпълнение на задълженията взаимодейства със счетоводители, служители, касиери, клиенти, контролни органи и др. Финансистът работи в офис, който е оборудван с офис техника и използва програмни продукти за текстообработване, електронни таблици, както и специализирани информационни системи в областта на банковото, застрахователното и осигурителното обслужване.
2631-6005 Икономист, банково дело
2631-6006 Икономист, външна търговия
2631-6007 Икономист, данъчно облагане
4132-3002 Банков служител, въвеждане на данни
3430102 Застрахователно и осигурително дело

Финансистът, който работи в областта на социалното и застрахователното дело, извършва посредничество при договори за застраховки на физически лица и предприятия, обслужване на застраховки и социални дейности. Финансистът изпълнява задачи, свързани с правилното съставяне на стандартизирани документи, водене на синтетични и аналитични партиди, попълване на платежни документи в банковата или в застрахователната и осигурителната дейност.

Той може да изпълнява операции, свързани с получаване и плащане на парични средства в брой. В сферата на застрахователната дейност финансистът може да води аналитичната отчетност на рисковете, видовете застраховки и уреждане на застрахователните полици. Финансистът трябва да познава правилата на документооборота и да умее да съставя, класифицира, обработва, сортира, съхранява и архивира счетоводна, статистическа и финансова информация на конкретно работно място в предприятието по регламентиран ред. Той планира и организира своята дейност, като спазва нормативно определените срокове. Той обслужва клиенти на дружеството, спазвайки деловия тон на общуване и поведение, поддържа кореспонденция с клиенти на застрахователното дружество, като ги информира своевременно за настъпилите промени в техните аналитични партиди.

3321-3001 Агент, осигуряване
3321-3002 Застрахователен агент
3321-3003 ИЗастрахователен брокер
3321-3004 Главен специалист, застрахователна дейност
3321-3005 Специалист, застрахователна дейност
3321-3006 Регионален застрахователен представител
3321-3007 Регионален застрахователен координатор
3321-3008 Организатор аварии и застраховки
4820301 Текстообработване Операторът на компютър създава и поддържа безопасна работна среда, отговаряща на ергономичните изисквания за работа с компютър (компютърна система, оборудвана с необходимите периферни устройства, отговарящи на съвременните изисквания за обработка на информацията). Той трябва да умее да осъществява оперативна дейност, свързана със създаването в електронен вид, въвеждането и обмена на текстови файлове, както и вмъкването на различни видове графики, части от електронни таблици, горещи обекти и други елементи на съвременните електронни или сканирани документи, както и пренасянето им върху хартиен или друг носител. Той трябва да знае основните дейности за работа с електронни таблици, електронна и класическа кореспонденция, организация на дълго- и краткосрочни планове и задачи; презентации на фирмата и обекта на нейната дейност и др.
3511-3001 Оператор, периферни устройства
3511-3002 Компютърен оператор
3511-3003 Техник, компютърни системи
3511-3004 Оператор, мониторинг център
5220210
5220211
5220212
Електромонтьор

Електромонтьорът може да работи в държавни, общински и частни фирми с предмет на дейност в областта на електротехниката и енергетиката. Работното време на електромонтьора е стандартно. Държавните и частните фирми с непрекъснат производствен процес (електрически централи, подстанции, кораби и др.) изискват 24-часово оперативно управление на съоръженията, което изисква работа на смени и даване на дежурства. За да може да изпълнява електромонтьорски дейности, лицето, придобило втора степен на професионална квалификация по професията "Електромонтьор", трябва да притежава:

- квалификационна група за безопасност, която се определя според Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, издаден от министъра на енергетиката и енергийните ресурси и Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, издаден от министъра на енергетиката и енергийните ресурси и министъра на труда и социалната политика;

- свидетелство за правоспособност - за монтьор на подемна и асансьорна техника,

7412-2007 Електромеханик
7412-2009 Електромонтьор
7412-2012 Монтьор, електрооборудване

 

7412-1016 Работник, обслужване и ремонт на електроапаратура
7412-1017 Работник, приготвяне на детайли и възли за кондензатори
7412-1018 Работник, производство на колектори
7412-1019 Работник, производство на слаботокови предпазители
7413-2001 Електромонтьор, изграждане /поддържане/ремонт на електропроводни линии и мрежи

5820801 Основни и довършителни работи Помощникът в строителството с първа степен на професионална квалификация извършва трудови дейности, които изискват използване на ръчен труд, много често съпроводени със значителни физически усилия. Помощникът в строителството подпомага строителните дейности, като: - товари, разтоварва и пренася строителни материали, инструменти и оборудване; - изкопава и подравнява изкопи, като предимно използва ръчни инструменти; - разбива, кърти бетон, камъни и други материали; - подпомага издигането, сглобяването и разглобяването на скелета и други строителни конструкции; - смесва, насипва и разстила бетонови и други строителни смеси; - използва ръчни колички за събиране и изнасяне на строителните отпадъци от строителната площадка; - почиства строителната площадка и я подготвя за извършване на други строителни дейности; - почиства инструменти и инвентар; - почиства участъци от строителната площадка; - товари, разтоварва и пренася строителни материали и изделия, инструменти и оборудване, инвентар, строителни отпадъци и др. в рамките на строителната площадка; - приготвя различни видове бетонна смес и строителни разтвори; - участва в извършването на основни строителни дейности. В своята работа помощникът в строителството използва ръчни инструменти (чук, лопата, бормашини, къртачи, количка, въжета); крачни и ръчни превозни средства за транспортиране на хора и товари, лични предпазни средства (каска, маска, очила, работно облекло). Помощникът в строителството работи предимно на открито на различни строителни обекти, като извършва както основни дейности в строящи се сгради, така и довършителни дейности вътре в тях.
9313-0001 Общ работник, поддържане на сгради
9313-0002 Общ работник, строителство на сгради
9312-0001 Варогасач
9312-0002 Земекопач
9312-0003 Работник, строителството
9312-0004 Работник, водни кладенци
9312-0005 Работник, сонди
9312-0006 Работник, поддръжка на пътища
9312-0007 Работник, поддръжка на язовири
9312-0008 Работник, поддръжка
9312-0009 Работник, поддържане на железния път и съоръжения
9312-0010 Работник, проучвателни и земемерни работи
9312-0012 Работник-копач, канали и изкопи
9312-0013 Ринач-копач
6220201
6220202

Цветарство
Парково строителство и озеленяване

Озеленителят има възможност да работи в държавните и общинските предприятия и организации, кооперации, кооперативни съюзи, кооперативните и между кооперативните предприятия и едноличните търговски дружества с дейност в областта на озеленяването, зеленото строителство и устройство на ландшафта, в разсадници за декоративни дървесно-храстови видове, в цветопроизводствени стопанства, ботанически градини, дендрариуми и други предприятия и организации, занимаващи се с отглеждане, търговия и транспорт на декоративни растителни материали, а също така към проектантски звена, лицензирани в сферата на инвестиционното проектиране и в строителния надзор, в областта на паркоустройството и благоустройството (ландшафтната архитектура). В своята работа озеленителят използва различни видове градинска малогабаритна техника и инструменти за предварителна подготовка на площите, за почвообработка; за бране и добиване на семена, плодове и резници, за изваждане и садене на фиданки, за сеене; за оформяне и поддържане на зелени площи; за напояване и др. При изпълнение на някои дейности озеленителят може да работи с вредни химически препарати - торове, препарати за растителна защита и др.
6113-1003 Градинар
6113-1004 Градинар, сезонен
6113-1010 Работник, разсадник
6113-1016 Работник, отглеждащ рози
6113- 1018 Работник, отглеждащ цветя
6113-1020 Семепроизводител
6113-1021 Фиданкопроизводител
6113-1022 Цветопроизводител
5220-2005 Продавач-консултант
7230201 Болногледач Болногледачът предоставя базови здравни грижи и/или подпомага дейността на специалистите по здравни грижи в лечебни заведения за долекуване (медицински и рехабилитационни заведения, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, заведения за медико-социални грижи с настаняване), в общността (хосписи за терминално болни, в домашни условия, в социални заведения за стари хора и домове за хора с увреждания). Грижите се предоставят на пациенти, възстановяващи се след остър стадий на заболяването, и хора с увреждания в съответствие с плановете за лечение, изготвени от медицински специалисти. В своята работа болногледачът спазва правилата за добра практика и следва назначенията на медицинския специалист или социалния работник за удовлетворяване на универсалните (базовите) потребности, които са общи за всички и необходими за поддържане живота и здравето на хората. Грижата за пациента трябва да бъде насочена преди всичко към осигуряване на добро физическо и социално-психологическо състояние
5321-1001 Болногледач
5322-1001 Домашен санитар
5322-1002 Личен асистент
5322-1003 Социален асистент

както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

8110901
8110902
Работник в заведенията за хранене и развлечения Прилага санитарно-хигиенни изисквания за работа в организацията, прилага технологията на туристическото обслужване съгласно длъжността. Участва при приемането на хранителни продукти. Оказва съдействие при съхранението на хранителните продукти и полуфабрикати, като спазва санитарно-хигиенните услаовия и изисквания за работа в ЗХР. Извършва предварителна обработка на хранителните продукти и подготвя полуфабрикатите в зависимост с поставените му задачи. Подрежда почиства производствените и складови помещения, машини, апарати инвентар. Участва в приемането на стока. Изпълнява възложените му задачи от дейностите по подготовка за работа с клиенти, като зарежда хладилните съоръжения в бюфета с напитки и хранителни продукти, зарежда и пуска в експлоатация ледогенератори, отоплители за чинии, рекламни витрини. Зарежда търговската зала и сервитьорския офис със сервизи, прибори, покривки, салфетки, вази, цветя, пепелници, съдове за подправки. Изпълнява рутинни дейности в процеса на обслужване на гостите, свързани със сервиране и отсервиране на ястия и напитки, подреждане и почистване на масите, прибиране на употребените съдове, прибори, чаши, бутилки, подмяна на покривки, салфетки, пепелници. Участва в дейностите след приключване на работа с клиенти, свързани с подреждане на търговската зала, прибиране на употребените съдове, бельо и инвентар, проветряване на търговската зала и подготовка за работа на следващата смяна.
9131-0003 Помощник, кухня (домашен)
9132-0001 Мияч, съдове (ръчно)
9132-0002 Помощник, кухня (без домашните)
9132-0004 Работник, кухня
7412-1021 Работник, сладкарско производство

Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в Република България, по определената професията в съответствие на професионалния код, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

Go to top