ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ СПЕЦИЛАНОСТИ КЪМ ЦПО ПРАКСИ

ЛИЦЕНЗ № 2014121166 към НАПОО

11.11.2014 г.

Код специалностСпециалностСПК
1 2130501 Компютърна анимация трета
2 2130601 Компютърна графика трета
3 2140112 Рекламна графика трета
4 3410201 Продавач - консултант втора
5 3420201 Маркетингови проучвания втора
6 3430102 Застрахователно и осигурително дело трета
7 3430201 Финансова отчетност втора
8 3440202 Митническо и данъчно обслужване втора
9 3440301 Оперативно счетоводство трета
10 3450501 Малък и среден бизнес втора
11 3450601 Касиер първа
12 3451203 Земеделско стопанство трета
13 3451204 Икономика и мениджмънт трета
14 3460101 Бизнес - администрация трета
15 3460201 Административно обслужване втора
16 4820301 Текстообработване първа
17 4820401 Електронна търговия трета
18 5250202 Пътностроителна техника втора
19 5410301 Производство на хляб и хлебни изделия втора
20 5410302 Производство на сладкарски изделия втора
21 5420901 Производство на облекло първа
22 5421101 Шивачество първа
23 5820401 Стоманобетонни конструкции втора
24 5820403 Сухо строителство втора
25 5820404 Дограма и стъклопоставяне втора
26 5820801 Основни и довършителни работи първа
27 5820901 Пътища, магистрали и съоръжения първа
28 6220201 Цветарство втора
29 6220202 Парково строителство и озеленяване втора
30 6220301 Озеленяване и цветарство първа
31 7230201 Здравни грижи втора
32 7620201 Социална работа с деца и семейства в риск трета
33 7620202 Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания трета
34 7620301 Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца трета
35 7620402 Подпомагане на възрастни втора
36 7620601 Осигуряване на приемна грижа втора
37 8110101 Организация на хотелиерството трета
38 8110201 Организация на обслужването в хотелиерството трета
39 8110301 Хотелиерство първа
40 8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения трета
41 8110603 Кетеринг трета
42 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки втора
43 8110801 Обслужване на заведения в обществено хранене втора
44 8120102 Селски туризъм трета
45 8120302 Екскурзоводско обслужване трета
46 8120402 Туристическа анимация трета
47 8150201 Козметика втора
48 8610103 Физическа охрана на обекти трета

 

кодспециалностПрофесионална компетентностКод по НКПД
2130501 Компютърна анимация Компютърният аниматор създава или участва в създаването на анимационни филми с рекламна, развлекателна, познавателна и други цели с помощта на компютърна техника. Компютърният аниматор проектира и разработва компютърно обработени дву- и тримерни изображения на обекти - хора, животни или предмети; добавя различни движения на обектите; създава околна среда; прилага визуални и аудиоефекти, говор и музика. В своята работа той използва множество специализирани програмни продукти и технически устройства. В процеса на проектиране и създаване на обекти и околна среда компютърният аниматор работи с програми за векторна и растерна графика, таблет и скенер. С помощта на програмите за обработка на графични изображения и на техническите устройства аниматорът извършва различни геометрични трансформации над обектите, комбинира части от различни обекти и изображения, оцветява обекти или прилага ефекти върху тях, пренася обекти и изображения от хартиен в електронен формат. При създаване на отделните движения на обектите аниматорът използва компютърни програми за анимация чрез ключови кадри или компютърно синтезиране на движения между начална и крайна фаза, изгражда пространствени сцени и придава реалистичност на обектите, като използва различни текстури. Компютърният аниматор трябва да има добри знания и умения за работа с програмите за създаване и обработка на графични изображения и анимация на обекти, да познава техните характеристики и възможности, да използва ефективно инструментите, с които те разполагат. Наред с това трябва да умее да рисува, да познава закономерностите на перспективата и композицията, да има пространствено мислене и въображение, да бъде творческа личност и да умее да генерира идеи. За успешното упражняване на професията компютърният аниматор трябва добре да организира работата си, да спазва срокове, да притежава умения за работа в екип, да умее да представя и защитава с аргументи творческите си идеи и проекти.
2166-6003 Експерт, предпечатна подготовка
2166-6004 Специалист, предпечатна подготовка
2166-3006 Уеб дизайнер
2166-3008 Графичен дизайнер
2166-8001 Компютърен аниматор
2166-8002 Художествен оформител
2166-3005 Мултимедиен дизайнер
2166-3007 Илюстратор
2166-3009 Дизайнер, печатни издания
2166-3010 Специалист, дигитални изкуства
2130601 Компютърна графика Компютърният график създава цялостно оформление на печатни, електронни и други продукти, като съчетава форми, цвят и принципи на композиция за постигане на определено визуално въздействие върху потребителите на продукта. Съвместно с други специалисти той участва в създаването на рекламни материали, интернет сайтове и мултимедийни продукти, като често резултатите от неговата работа определят и крайния успех на проекта. Компютърният график създава и обработва изображения, както и отделни елементи за тях или ги трансформира от един формат в друг. Изработва печатни и електронни продукти и ги подготвя за отпечатване/електронна публикация. Съставя каталози и рекламни материали, комбинирайки текст и изображения. Изгражда фирмен стил (лого, запазен знак, визитки, бланки и др.). Компютърният график участва в разработката на цялостна концепция и дизайн на интернет сайтове, което включва изработване на елементи за тях, избор на цветове, теми и шрифт, определяне разположението на текста и изображенията и др. Компютърният график владее чужд език, да учи бързо и да притежава творчески и художествени способности, нестандартно мислене и креативност. Компютърният график трябва да владее различни специализирани компютърни програми за работа с растерна и векторна графика, чертане и анимация, да познава различните технологии за печат и форматите за публикация на електронно съдържание, да умее да работи с различни видове и формати графични изображения. Умението му да рисува добре и да познава въздействието на различните форми и цвят върху човешкото съзнание, различните шрифтове и техните особености, както и принципите за създаване на композиции са определящи за неговата успешна професионална реализация.
2166-3006 Уеб дизайнер
2166-3008 Графичен дизайнер
2166-3005 Мултимедиен дизайнер
2166-3007 Илюстратор
2140112 Рекламна графика Графичният дизайнер създава цялостно оформление на печатни, електронни и други продукти, като съчетава форми, цвят, шрифт и принципи на композиция за постигане на определено визуално въздействие върху потребителите на продукта. Съвместно с други специалисти той участва в създаването на книги, каталози, брошури, опаковки, реклами, интернет сайтове и мултимедийни продукти, като често резултатите от неговата работа определят и крайния успех на проекта. Графичният дизайнер създава и обработва изображения, както и отделни елементи за тях, или ги трансформира от един формат в друг. Изработва печатни материали и ги подготвя за отпечатване/електронна публикация. Съставя каталози и рекламни материали, комбинирайки текст и изображения. Изгражда фирмен стил (лого, запазен знак, визитки, бланки, пликове и папки). Дизайнерът участва в разработката на цялостна концепция и дизайн на интернет сайтове, което включва изработване на елементи за тях, избор на цветове, теми и шрифт, определяне разположението на текста и изображенията и др. В професионален аспект дизайнерът трябва да владее различни специализирани компютърни програми за работа с растерна и векторна графика, чертане и анимация. Той трябва да познава различните технологии за печат и форматите за публикация на електронно съдържание, да умее да работи с различни видове и формати графични изображения. Способностите му да рисува и да знае въздействието на различните форми и цвят върху човешкото съзнание, познаването на различните шрифтове и техните особености, както и принципите за създаване на композиции са решаващи за неговата успешна професионална реализация
2166-6003 Експерт, предпечатна подготовка
2166-6004 Специалист, предпечатна подготовка
2166-3006 Уеб дизайнер
2166-3008 Графичен дизайнер
2166-8001 Компютърен аниматор
2166-8002 Художествен оформител
2166-3005 Мултимедиен дизайнер
2166-3007 Илюстратор
2166-3009 Дизайнер, печатни издания
2166-3010 Специалист, дигитални изкуства
3410201 Продавач - консултант

Продавач-консултантът посреща и обслужва клиенти различни търговски обекти. Той консултира клиентите за качествата на предлаганите стоки. Демонстрира на клиента употреба на определената стока.

Продавач-консултантът следи за търговския вид, годността и атрактивното представяне на предлаганите стоки, наличието на етикети и означение за продажната цена. Той аранжира стоките на щанда и витрините по подходящ начин, поддържа

необходимия търговски вид и хигиена в търговския обект или в сектор от него. Отговаря за поддържане на складовите наличности, като взема мерки при изчерпване на количествата или при изтичане на сроковете на трайност на стоките. В дейностите по доставяне и приемане на стоки продавач-консултантът осъществява контакти с доставчици, снабдители, домакини, склададжии и транспортни работници, а в рамките на търговска дейност осъществява контакти с клиенти, което изисква да притежава добри комуникативни умения и умения за работа в екип. Продавач-консултантът приема рекламации и взема решение за последващи действия, като спазва гаранционните условия на продуктите. Продавач-консултантът носи отговорност за стоките, както и за оборудването и обзавеждането в търговския обект, а също и за извършените от него операции с парични средства и финансовоотчетни документи. Продавач-консултантът може да работи самостоятелно в търговския обект за осъществяване на продажби на едро или на дребно, да обслужва определен сектор в по-голям търговски обект, а също така да изпълнява различни дейности в складови помещения или офиси.

5221-3001 Управител, търговия на дребно (доставки по домовете)
5221-3002 Управител, търговия на дребно (магазини на самообслужване)
5221-3003 Собственик, малък магазин
5221-3004 Собственик, павилион за вестници
5222-3001 Супервайзър, магазин
5222-3002 Специалист с контролни функции, търговия
5223-2001 Продавач-консултант
5223-2002 Асистент-продавач
5211-1001 Продавач, павилион
5211-1002 Продавач, пазар
5211-1003 Продавач, улична сергия
5212-0001 Продавач, бюфет
5212-0002 Продавач, закуски и напитки
5212-0003 Продавач, хранителни продукти

3420201 Маркетингови проучвания Сътрудникът в маркетингови дейности осъществява контакти с потенциални клиенти и предлага подробна информация за фирмените услуги и продукти като осъществява бизнес комуникации на български или чужд език, изготвя писма, уведомителни и др. документи и подготвя кореспонденция за страната и чужбина по предварително зададени параметри от ръководителя. Извършва отпечатване на нови копия, оформление, подвързване, прошнуроване и подреждане на документи; подготвя периодични, специални и текущи справки и отчети, необходими за работата на отдела за маркетингово и стратегическо планиране на фирмата. Той събира необходимата за изпълнението на маркетинговите и рекламните дейности информация на място, по телефона, чрез електронна поща или по друг начин чрез предварително подготвени анкетни карти (въпросници), както и въвежда събраната първична информация в електронен формуляр. Подготвя материали за разработване и провеждане на маркетингови кампании по предварително подготвено задание. Сътрудникът в маркетингови дейности може да работи под ръководството на маркетолог в маркетингови агенции или консултантски фирми, които провеждат маркетингови проучвания по поръчка, както и в маркетингови отдели на фирми, работещи във всички сектори на националната икономика. Той дава точна и изчерпателна информация по поставените от клиенти и бизнес партньори въпроси. Ако въпросите не са в неговата компетентност, сътрудникът ги насочва към съответен отдел или служител от фирмата. Изпълнява самостоятелно или в екип всички други допълнително възложени задачи от прекия си ръководител. Сътрудникът в маркетингови дейности отговаря за качественото и в срок изпълнение на поставените му задачи. Той носи отговорност за опазване на фирмени тайни и за спазване на технологичната дисциплина и вътрешния ред и не предоставя информация, разпространяването на която би могло да навреди на работодателя, освен в случаите на изрично разпореждане от работодателя.
3339-3001 Специалист, изложби и панаири
3339-3002 Специалист, туроператорска дейност
3339-3003 Специалист, търговия
3339-3004 Специалист, продажби
3339-3005 Специалист, маркетинг и реклама
3339-3006 Рекламен агент
3339-3007 Аукционер, провеждане на търгове
3339-3008 Агент, литературен
3339-3009 Агент, музикални представления
3339-3010 Агент, спорт
3339-3011 Агент, театрален
3339-3012 Представител, бизнес услуги
3339-3013 Продавач, бизнес услуги
3339-3014 Отговорник телефонни продажби
3339-3015 Отговорник куриери
3339-3016 Отговорник диспечери, куриерски услуги
3339-3017 Организатор, куриерска дейност
3339-3018 Организатор, реклама
3339-3019 Организатор, маркетинг
3339-3020 Организатор, работа с клиенти
3339-3021 Организатор, продажби и реклама
3339-3022 Технолог, приемане на поръчки
3339-3023 Специалист, авторски права
3339-3024 Агент, патенти
3430102 Застрахователно и осигурително дело Финансистът извършва трудовата си дейност в сферата на банките или застрахователните дружества, като спазва всички законови и подзаконови актове, касаещи конкретната дейност. Финансистът, който работи в областта на финансовите институции, извършва дейности по обслужване на физически лица и предприятия във връзка с водене на банкови сметки, банкови заеми, валутни операции и др. Финансистът, който работи в областта на социалното и застрахователното дело, извършва посредничество при договори за застраховки на физически лица и предприятия, обслужване на застраховки и социални дейности. Финансистът изпълнява задачи, свързани с правилното съставяне на стандартизирани документи, водене на синтетични и аналитични партиди, попълване на платежни документи в банковата или в застрахователната и осигурителната дейност. Той може да изпълнява операции, свързани с получаване и плащане на парични средства в брой. В сферата на застрахователната дейност финансистът може да води аналитичната отчетност на рисковете, видовете застраховки и уреждане на застрахователните полици. В сферата на финансовите предприятия той може да води аналитична отчетност за гаранции по кредити, инвестиции, ипотеки, облигации, ценни книжа, документи за оценки, комисиони и лихви. Финансистът трябва да познава правилата на документооборота и да умее да съставя, класифицира, обработва, сортира, съхранява и архивира счетоводна, статистическа и финансова информация на конкретно работно място в предприятието по регламентиран ред. Той планира и организира своята дейност, като спазва нормативно определените срокове. Финансистът подпомага разработването на анализи и финансови планове, спазвайки вътрешните нормативни изисквания в банката или застрахователното дружество. Той обслужва клиенти на дружеството, спазвайки деловия тон на общуване и поведение, поддържа кореспонденция с клиенти на банката и застрахователното дружество, като ги информира своевременно за настъпилите промени в техните аналитични партиди.
3321-3001 Агент, осигуряване
3321-3002 Застрахователен агент
3321-3003 Застрахователен брокер
3321-3004 Главен специалист, застрахователна дейност
3321-3005 Специалист, застрахователна дейност
3321-3006 Регионален застрахователен представител
3321-3007 Регионален застрахователен координатор
3321-3008 Организатор аварии и застраховки
2631-6002 Икономически анализатор
2631-6003 Специалист, иконометрия
2631-6029 Икономист
3430201 Финансова отчетност Финансовият отчетник може да работи в различни сфери на стопанството - производство, търговия, услуги, държавна администрация, финансови и застрахователни институции. Той извършва трудовата си дейност в счетоводен, статистически или финансов отдел на конкретното предприятие. Финансовият отчетник изпълнява задачи, свързани с правилното съставяне на първични счетоводни документи, водене на синтетични и аналитични счетоводни сметки, попълване на платежни документи. Той може да изпълнява дейности, свързани с получаване и плащане на парични средства в брой. Финансовият отчетник участва в дейността на финансово-счетоводния отдел при калкулиране на себестойността на продукцията в производствените предприятия или разходите за обръщение в сферата на услугите и търговията. Той може да съставя разчетно-платежни ведомости за заплати, да изчислява болнични листове, да изготвя декларации и справки, свързани с тези ведомости. В сферата на застрахователната дейност финансовият отчетник може да води аналитичната отчетност на рисковете, видовете застраховки и уреждане на застрахователните полици. В сферата на финансовите предприятия той може да води аналитична отчетност за гаранции по кредити, инвестиции, ипотеки, облигации, ценни книжа, документи за оценки, комисиони и лихви. Финансовият отчетник трябва да познава правилата на документооборота и да умее да съставя, класифицира, обработва, сортира, съхранява и архивира счетоводна, статистическа и финансова информация на конкретно работно място в предприятието по регламентиран ред. Той планира и организира своята дейност, като спазва нормативно регламентираните срокове. Предава и получава документи и справки във и от държавни институции - НАП, НОИ, НСИ и др. Финансовият отчетник носи отговорност за вярното попълване и представянето в срок на различни видове документи. Носи отговорност и за зачислената му изчислителна и компютърна техника, както и за материални средства, в съответствие с българското законодателство.
3352-5001 Финансов ревизор
3352-6002 Главен данъчен инспектор
3352-6003 Главен финансов ревизор
3352-5004 Данъчен инспектор
3352-5005 Старши данъчен инспектор
3352-5006 Старши финансов ревизор
3352-4007 Главен специалист, Сметна палата
3352-4008 Специалист, Сметна палата
3352-4009 Старши специалист, Сметна палата
4312-2011 Отчетник, финанси
3440202 Митническо и данъчно обслужване Данъчният и митнически посредник обслужва физически и юридически лица за митническите и данъчните им задължения, отговорности и последиците от принудителното изпълнение на данъчни вземания. Той консултира по въпроси, отнасящи се до компетентностите на различните звена на митническата и данъчната администрация, както и по общи въпроси на митническото и данъчното законодателство. Данъчният и митнически посредник своевременно предоставя на физически лица необходимите им митнически и данъчни документи и разяснява начина за попълването им. Той приема, обработва и съхранява митнически и данъчни документи, извършва подготовка и проверка на документи за данъчна регистрация, начислява и събира митни сборове, събира и отчита данъчните вземания, лихви и глоби, наложени от данъчната администрация. Следи за събираемостта на митата, митническите такси и данъците. Прилага в рамките на своята компетентност тарифните ставки. 5 Данъчният и митнически посредник събира, обработва, съхранява и предоставя информация относно митническата и данъчната дейност на търговски предприятия; изготвя сведения, данни, извлечения и др., като гарантира точността на информацията и спазването на нормативните изисквания. Данъчният и митнически посредник спазва нормативните актове, регламентиращи митническата и данъчната дейност, посредничи при предоставянето на отговори от компетентни данъчни органи на запитвания на данъчните субекти. При обработка на митнически документи от голямо значение е владеенето на чужди езици.
3351-3001 Граничен ветеринарен инспектор
3351-3002 Инспектор, митнически документи
3351-3003 Инспектор, паспортна проверка
3351-3004 Митнически инспектор
3351-3005 Старши митнически инспектор
3351-3006 Главен митнически специалист
3351-3008 Митнически сътрудник
3351-3009 Младши митнически специалист
3351-3010 Старши митнически специалист
3351-3011 Митнически дознател
3352-5001 Финансов ревизор
3352-6002 Главен данъчен инспектор
3352-6003 Главен финансов ревизор
3352-5004 Данъчен инспектор
3352-5005 Старши данъчен инспектор
3352-5006 Старши финансов ревизор
3352-4007 Главен специалист, Сметна палата
3352-4008 Специалист, Сметна палата
3352-4009 Старши специалист, Сметна палата
3440301 Оперативно счетоводство Оперативният счетоводител обслужва текущата счетоводна дейност в предприятието, като съставя първични счетоводни документи, класифицира и сортира, подрежда и архивира отчетната информация в установените срокове. Оперативният счетоводител може да получава и предава счетоводни документи на обслужващите банки, да получава и предава парични средства в левове и валута от и по банкови сметки, да закупува и продава валутни парични средства. Оперативният счетоводител извършва анализ на синтетичните сметки и аналитичните партиди по тях, ежемесечно приключва разчети по ЗДДС, съставя разчетно-платежни ведомости за възнаграждения на персонала, като представя справки и отчети за тях на главния счетоводител или на друго лице, отговарящо за финансово-счетоводната дейност в предприятието. Той участва в комисии при провеждане на вътрешен контрол чрез инвентаризации на материални обекти, парични средства и финансови активи в предприятието; съставя сравнителни ведомости за установяване на резултатите и изготвя становища във връзка с отговорността на материалноотговорните лица. Оперативният счетоводител получава, събира и обработва статистическа, финансова и друга отчетна информация, свързана с дейността на предприятието, и при необходимост консултира потребителите на тази информация. Оперативният счетоводител носи отговорност за съставените от него първични счетоводни документи и счетоводни записвания както върху тях, така и в регистрите на предприятието, за спазване на нормативно определените срокове за приключване и представяне на документи и отчети в различни институции. В зависимост от отрасъла и големината на стопанската единица оперативният счетоводител може да извършва счетоводна обработка изцяло или само на част от общата финансова отчетност в предприятието. Той е подчинен на главния счетоводител и при изпълнение на задълженията взаимодейства с други оперативни счетоводители, отговорници на складове, производства, магазини, домакини, касиери, доставчици, клиенти, контролни органи и др.
3313-3001 Счетоводител, оперативен
2411-6008 Асистент одитор
2411-6002 Главен счетоводител
2411-6001 Дипломиран експерт счетоводител
2411-6011 Ревизор
2411-6009 Старши помощник одитор
2411-6004 Счетоводител
2411-6007 Одитор
2411-6012 Финансов контрольор
2411-6003 Заместник главен счетоводител
2411-6010 Вътрешен одитор
2411-6013 Синдик
2411-6015 Старши банков служител, финансов контрол
2411-4005 Старши счетоводител
2411-4006 Младши счетоводител
2411-6014 Ликвидатор
2411-5016 Член на Одитен комитет
2411-5017 Старши одитор
2411-6018 Одитор по чл. 45 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
3450501 Малък и среден бизнес Сътрудниците в малкия и средния бизнес притежават опит в практическата реализация на технически и стопански решения, опит в събиране и обработване на информация, в сключване на сделки. Те работят с нови технологии, нормативни документи, познават методики в различни области на знанието, изпълняват услуги, свързани с финансите, търговията, администрацията и социалните грижи. Интересът към малкия и средния бизнес у нас е обясним, тъй като основната част от предприемачите днес разполагат с ограничени капитали. Това прави специалистите, подготвени за сътрудници в малък и среден бизнес, особено търсени и предпочитани днес. Средствата, които се отпускат за подпомагане на бизнеса от различни европейски фондове и банки, основно целят подпомагане
3432 Служители в юридически и финансово-кредитни учреждения, приравнени на специалисти
3431 Административни секретари и приравнени на тях
4121 Персонал, водещ счетоводни сметки и документи
4122 Персонал, водещ статистически и финансови документи
4132 Персонал, водещ документи за производствени материали; на длъжностите
4131-2006 Измерител, горивни и строителни материали
4131-2007 Кантарджия
4131-2008 Контрольор, запаси
4131-2009 Магазинер
4131-2018 Склададжия
4131-2019 Снабдител, доставчик
4131-2020 Спедиционен посредник

и други, както и допълнени при актуализиране на НКПД.

3450601 Касиер

Касиерът може да работи в предприятия от всички отрасли на стопанството, в държавната администрация и финансовите институции. Касиерът извършва касовите операции по приемане, обмяна, съхраняване и предаване на парични средства в левове и валута, както и ценни книжа, съставя

приходни и разходни касови ордери, води касовите книги в левове и валута. В края на всеки работен ден представя документите за осчетоводяване и приключва касовата

наличност, като сравнява фактическата наличност на паричните суми и ценни книжа с касовия остатък. Касиерът на търговски обект издава касови бележки и води касова книга на касов апарат с фискална памет. Касиерът в отдел „Финансово обслужване" изготвя разчетно-платежни ведомости

за заплати на работниците и служителите в предприятието и изплаща заплатите в брой или по банков път. Той приема и предава документи, свързани с изплащане на обезщетения по болест, майчинство; изготвя документи за пенсиониране на

работниците и служителите; изготвя всички справки, декларации, удостоверения, служебни бележки, свързани със социалното и здравното осигуряване и с други възнаграждения и обезщетения, изплащани от предприятието.

Касиерът предава и получава платежни документи, парични средства в левове, валута и ценни книжа в обслужващите финансови институции по предварително установен ред за безопасност и охрана. Той съставя, обработва, класира, подрежда и архивира финансовите документи, изготвя периодични и текущи финансови справки и отчети.

4311-2001 Калкулант
4311-2002 Касиер, домакин
4311-2003 Касиер, счетоводство
4311-2004 Отчетник, счетоводство
4311-2005 Фактурист
4311-3006 Специалист, контрол разходи
4311-3007 Специалист, контрол приходи
4312-2013 Отчетник, водещ документи за оценки
4312-2014 Отчетник, водещ ревизионни документи
4312-2001 Отчетник, гаранции по кредити
4312-2002 Отчетник, данъци
4312-2003 Отчетник, инвестиции
4312-2004 Отчетник, ипотеки
4312-2005 Отчетник, комисионни
4312-2006 Отчетник, кредити
4312-2007 Отчетник, облигации
4312-2008 Отчетник, оценки на рискове и застраховки
4312-2009 Отчетник, статистически документи
4312-2010 Отчетник, уреждане на застрахователни полици
4312-2011 Отчетник, финанси
4312-2012 Отчетник, ценни книжа
4312-3015 Помощник, брокер
4313-2001 Отчетник, начисляване на трудови възнаграждения
4313-2002 Отчетник, водещ платежни ведомости
4313-3003 Специалист, труд и работна заплата
5230-1001 Касиер
5230-1002 Маркировач, ресторант
5230-0003 Продавач, билети
3451203

Земеделско стопанство

Икономика и мениджмънт

Икономистът извършва трудовата си дейност в предприятие или организация, като спазва Кодекса на труда, Инструкцията за противопожарна охрана, правилника за вътрешния ред на организацията и всички други законови и подзаконови актове, които се отнасят за конкретната дейност. Работното му време е фиксирано, но понякога се налага да работи и в почивните и/или празничните дни. Има делови и представителен стил на облекло. Участва в планирането на дейността на предприятието и в реализацията на плана. Взема участие в разработване на организационната структура на предприятието. Извършва проучвания, събира, обработва и анализира информация. Планира потребността от персонал. Участва в организацията на дейността на предприятието, в търсенето, подбора и квалификацията на персонала. Разрешава конфликти. Оценява професионалното развитие на персонала. Икономистът осъществява организацията на труда на персонала, възлага ежедневната работа и разпределя оперативните задачи. Контролира качественото изпълнение на задачите. Участва при наблюдение, констатиране и анализиране на резултатите. Мотивира служителите при изпълнение на конкретните задължения. Изготвя отчети и набелязва мерки. Икономистът осигурява стопанската дейност с необходимите ресурси. Участва в управлението на имуществото на предприятието. Осъществява контакти и взаимодействие с останалите подразделения в организацията. Организира маркетинговата дейност на предприятието. Участва в ценообразуването. Изготвя оферти. Осъществява контакти с клиенти, води търговски преговори, сключва сделки и контролира изпълнението им. Организира дистрибуцията. Осигурява финансови средства за доставките на суровини и материали и избира формата на плащане. Поддържа контакти с финансови и други институции и организира взаимоотношенията с тях. Следи приходите, разходите и финансовия резултат от дейността на предприятието. Участва в управлението и анализа на финансово-икономическото състояние. Познава и прилага нормативни документи. Ползва информационни техники и приложен софтуер. Работи с офис техника. Установява и поддържа международни контакти. Участва в стратегическото управление на предприятието, инвестициите и качеството.
2631 Икономисти,
3359–3016 Инспектор, търговия,
3339–3003 Специалист, търговия,
3341 Офис мениджъри,
3343 Административни и изпълнителни секретари,
3359 Приложни специалисти в държавната администрация,
3460101

Бизнес – администрация

Офис мениджърът извършва трудовата си дейност в предприятие или организация във всички сфери на стопанството, като спазва всички законови и нормативни актове, касаещи конкретната дейност. Офис мениджърът обработва информационните потоци, координира и осигурява безпроблемно протичане на деловата дейност на звената в предприятието или офиса. Той координира бизнес кореспонденцията на ръководителя и организацията (писма, факсове, електронна поща и други документи), като спазва приетите стандарти; предава и получава информация по факс и интернет; прави копия; поддържа деловодство в изряден и удобен за употреба вид и води архив. Офис мениджърът планира и организира своята дейност в съответствие с план-графика, проявява инициативност за подобряване организацията и ефективността на работата в офиса. Своевременно отговаря на телефонните обаждания, дава точна и изчерпателна информация по поставените въпроси или насочва разговора към съответния отдел или специалист. Офис мениджърът регистрира телефонните обаждания. В случай че прекият ръководител или търсеният служител отсъства, записва: дата, име, предмет на обаждането, за кого е и телефон за обратна връзка. Той организира работни срещи с клиенти, представители на технически служби, държавна администрация, контролни органи и други лица във връзка с дейността на предприятието, като спазва деловия тон на общуване. Той участва в набирането на информация от страната и чужбина за областта, в която работи фирмата, и запознава с нея другите служители по предварително зададени указания. Подпомага дейностите по провеждане на рекламни кампании, панаири, изложения и др., свързани с представянето на предприятието. Организира командировки, семинари, посещения на предприятия на представители на предприятието и гости от страната и чужбина.
3343-3001 Административен секретар
3343-3002 Асистент, кореспонденция
3343-3003 Администратор по клинични изпитвания
3343-3004 Секретар, съдебен
3343-3005 Инспектор
3343-3006 Координатор
3343-3007 Организатор
3343-3008 Специалист
3343-3009 Изпълнителен секретар, офис
3343-3010 Секретар на управителен съвет
3343-3011 Асистент, офис
3343-3012 Квестор
4120-2001 Секретар
4120-2002 Секретар, машинописец
4120-2003 Секретар, стенограф
4120-2004 Секретар, стенография и машинопис
4120-2005 Секретар, стилист
4120-2006 Технически секретар
4120-3007 Артистичен секретар
4121-2010 Търговски сътрудник
3460201 Административно обслужване Офис секретарят извършва трудовата си дейност в предприятия от различни отрасли на стопанството, държавната администрация и финансовите институции, като познава и 4 спазва всички законови, подзаконови и нормативни актове, касаещи конкретната дейност. Офис секретарят изпълнява технически функции по осигуряване и обслужване работата на ръководни лица. Получава постъпващата кореспонденция, систематизира я в съответствие с установения ред и я предава за разглеждане от ръководителя или конкретните изпълнители. При изпълнение на служебните задачи офис секретарят приема и пренасочва телефонни обаждания, приема и изпраща факсове, обработва, систематизира и предава своевременно на ръководителя получената информация. Приема и предава документи за подпис от ръководителя и лични заявления на персонала от предприятието. Осигурява приема на външни посетители при ръководителя в съответствие с установения ред. Офис секретарят осъществява организацията по подготовка на заседания и съвещания, като осигурява необходимите материали и уведомява участниците за времето, мястото и дневния ред. Той посреща и настанява партньорите и/или клиентите, участва в работни срещи, като стенографира или протоколира информацията. След приключване на срещата систематизира информацията и я оформя по подходящ начин за ползване от ръководителя или друг персонал от предприятието. Преди провеждане на работни срещи, заседания и др. организира отпечатването и размножаването на различни материали. Офис секретарят организира подреждането и поддържането на кабинета в съответствие с изискванията и осигурява снабдяването с необходимите канцеларски и офис материали. Той подготвя пътуванията на ръководителя и на придружаващите го лица в страната и в чужбина, попълва стандартни отчетни документи, свързани с разходите по обслужване на дейността в офиса. Подпомага координирането и изпълнението на задачите, включени в седмичния или дневния план-график на ръководителя. Осъществява писмена кореспонденция и бизнес комуникация както на български, така и на чужд език. Офис секретарят съставя, оформя, сортира, подрежда бизнес кореспонденцията и личните дела по установената номенклатура на документите и осигурява тяхното съхраняване, архивиране или предаване в деловодството. Приема, регистрира и предава след резолюция от ръководителя входящите документи по съответните направления. Изпраща приключената документация по адреси. Води отчетност, като поддържа картотека или база данни с подходящ програмен продукт за получената и изпратената кореспонденция. При приключване на работния ден подробно обобщава резултатите от извършената през деня работа и подготвя работното място за следващия ден.
4120-2001 Секретар
4120-2002 Секретар, машинописец
4120-2003 Секретар, стенограф
4120-2004 Секретар, стенография и машинопис
4120-2005 Секретар, стилист
4120-2006 Технически секретар
4120-3007 Артистичен секретар
4121-2010 Търговски сътрудник
4413 Персонал по кодиране и редактиране на документи
3343 Административни и изпълнителни секретари
4820301 Текстообработване Операторът на компютър създава и поддържа безопасна работна среда, отговаряща на ергономичните изисквания за работа с компютър (компютърна система, оборудвана с необходимите периферни устройства, отговарящи на съвременните изисквания за обработка на информацията). Той трябва да умее да осъществява оперативна дейност, свързана със създаването в електронен вид, въвеждането и обмена на текстови файлове, както и вмъкването на различни видове графики, части от електронни таблици, горещи обекти и други елементи на съвременните електронни или сканирани документи, както и пренасянето им върху хартиен или друг носител. Той трябва да знае основните дейности за работа с електронни таблици, електронна и класическа кореспонденция, организация на дълго- и краткосрочни планове и задачи; презентации на фирмата и обекта на нейната дейност и др.
3511-3001 Оператор, периферни устройства
3511-3002 Компютърен оператор
3511-3003

Техник, компютърни

системи

3511-3004 Оператор, мониторинг център
4820401 Електронна търговия

Организаторът на интернет приложения създава електронно съдържание под формата на тематично обособени статични или динамични страници, които се публикуват в интернет, комбинирайки компютърни технологии, текст и мултимедия. Структурира и оформя текстовата информация в страниците, избира подходящи графични, аудио-/видеоформати, създава анимирани обекти и текст, разработва дизайна на страниците, като се ръководи от предназначението и целевата група потребители на съдържанието.

Обработва графични изображения и аудио-/видеоклипове, като това включва тяхното създаване, преобразуване от един формат в друг, мащабиране, оцветяване, създаване на композиции и анимации с помощта на специализирани софтуерни продукти за работа с векторна и растерна графика, анимация и аудио-/видеообработка. Създава стилови набори, като избира цвят, шрифт, размери на елементите на съдържанието и по този начин оформя цялостния дизайн на страниците. При създаване на приложения с динамично съдържание (често променящо се във времето) организаторът работи със сървърни езици за програмиране, като създава програми за съхраняване, извличане и редактиране на съдържанието на страниците, намиращо се в таблици от сървър за бази данни. В процеса на разработка на динамични приложения за интернет организаторът използва специализирани софтуерни продукти за програмиране, тестване, оптимизиране и отстраняване на грешки, уебсървър и сървър за бази данни.

2166-3006 Уеб дизайнер
5250202 Пътностроителна техника Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Монтьор на транспортна техника" може да: работи с техническа, конструктивна и технологична документация; извършва демонтаж, монтаж, центровки и регулировки; извършва диагностика и контрол на техническото състояние на механизми, системи и агрегати на автотранспортна и пътностроителна техника; извършва дейности при 3 техническото обслужване, ремонта и безопасната експлоатация на автотранспортна и пътностроителна техника, като използва ефективно конструкционно-ремонтни и експлоатационни материали; оценява качеството на извършваната работа. При изпълнението на ежедневните задачи монтьорът спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, техника на безопасност, хигиена и охрана на труда, пожарна и аварийна безопасност. Монтьорът има възможност да работи във всички предприятия и фирми с предмет на дейност продажба, ремонт и експлоатация на автотранспортна и пътностроителна техника. Монтьорът използва широк спектър материали, машини, агрегати, съоръжения, инструменти и приспособления: · материали - чертожни, конструкционно-ремонтни, експлоатационни - технически течности, електролити, добавки, миещи препарати и др.; · инструменти и приспособления - чертожни, измерителни, механични, електрически, пневматични и др. - ръчни и преносими, шлосерски, монтьорски (универсални и специализирани) за монтаж, демонтаж, техническо обслужване, диагностика и ремонт; · машини, агрегати, съоръжения - шмиргели, механични ножовки, повдигателни, специализирана и диагностично-регулировъчна апаратура, миялна техника, техника за гресиране и мазане, работни канали и естакади, автотранспортна и пътностроителна техника и нейните агрегати, възли и детайли; · други - компютърни системи и софтуерни продукти, офис техника, предпазни средства и съоръжения, предпазни, предупредителни и забранителни знаци, надписи и табели.
7231 Механици и монтьори на моторни превозни средства,
7233 Механици и монтьори на промишлени и селскостопански машини и оборудване
8331 Водачи на автобуси и ватмани,
8332 Водачи на тежкотоварни автомобили
8341 Оператори на подвижни съоръжения в селското и горското стопанство

както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

5410301

Производство на хляб и хлебни изделия

Производство на сладкарски изделия

Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Хлебар-сладкар" може да изработва ръчно или машинно хляб, хлебни и сладкарски изделия съгласно технологичната инструкция на всяко изделие. Приема, окачествява и 3 съхранява суровини и полуфабрикати, като създава подходящи условия за съхранението им, спазвайки правилниците и инструкциите. Поддържа оптимален складов ресурс, като следи срока на трайност на суровините и последователността на влагането им в производството. Подбира, подготвя и дозира суровини и материали за всяко изделие съгласно качествените им показатели и изискванията на технологичния режим на изделието. Замесва хлебни и сладкарски теста и изработва полуфабрикати (кремове, сиропи, глазури, гарнировки, елементи за украса и др.). Дели, окръглява, разточва, формира хлебни теста и оформя сладкарски полуфабрикати. Задава подходящи параметри - температура, влажност, времетраене и др. на съоръженията за ферментация и термична обработка според технологичната инструкция на всяко изделие и го зарежда във ферментационни камери и съоръжения за термична обработка, следи процесите и определя готовността на полуфабриката или продукта. Подготвя и комбинира различни сладкарски полуфабрикати в основата на сладкарското изделие, като спазва изискванията за съчетаването им, свързани с пропорции, съвместимост на вкусове, цветове, форми, последователност на операциите и др. Оформя външния вид на продукта. Окачествява органолептично и физико-химично готовата продукция. Опакова, етикетира, съхранява и експедира готовите изделия. Познава и използва технологична документация, рецептурници, справочници и правилници. Спазва изискванията за технологична и производствена дисциплина и наредбите за контрол на качеството и безопасността на храните. Носи отговорност за целесъобразното и ефективно използване на суровините, материалите и техниката, за качественото и в срок извършване на възложените дейности.
3434-2002 Главен сладкар
7512 Работници по производство на хлебни, сладкарски и тестени изделия
3119-3022 Техник, технолог на хляб и хлебни изделия
8160-2032 Машинен оператор, производство на хляб
8160-2033 Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделия
8160-2034 Машинен оператор, хлебни изделия

както и на други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

5420901 Производство на облекло Тенденции в развитието на професионално направление "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия" Производството на текстил, облекло, обувки и кожени изделия ще продължи да се развива преобладаващо в малки и средни предприятия (МСП), които ще внедряват иновационни технологии и съвременно оборудване.
Работник в производство на облекло
9324 Сортировачи
9323 Пакетировачи
9331 Водачи на транспортиращи средства с ръчно и педално управление
9137 Перачи и гладачи

и др.

5421101 Шивачество Шивачът съединява на машина предварително скроени детайли на облекла, извършва репарации (скъсява, подгъва) на пола, панталон, рокля, сменя цип на пола и панталон, монтира подсилващи кръпки и декорации. Изработва основни видове изделия, предназначени за бита - покривки, завеси, спално бельо и др. Изработва различни детайли на облекло (вкл. и с подлепване, напр. яка, колан, деколте, маншети). Извършва ръчни спомагателни шивашки операции - пришива копчета, оформя подгъв, почиства конци, обшива и прорязва илици, извършва влаготоплинна обработка на облеклата и др.
7531-1012 Работник, спомагателни шивашки дейност
7531-1001 Шапкар
7531-1003 Шивач, мъжко/дамско облекло
7533-1010 Шивач, драперии/пердета
7531-2004 Изпълнител, модели
7531-2006 Производител, бельо
7531-1012 Работник, спомагателни шивашки дейност
5820401

Стоманобетонни конструкции

Сухо строителство

Дограма и стъклопоставяне

Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Строител-монтаж-ник" може да извършва подготвителни работи на строежа, монтира конструкциите на сградите и съоръженията от сглобяеми стоманобетонни елементи и метални конструкции. Участва при извършване на довършителни работи, като изпълнява преградни стени, окачени тавани, предстенни обшивки и облицовки, сухи подове и монтира различни видове дограма. Изпълнява вътрешни и външни, хидро-, топло- и пароизолации. Изпълнява дейности по енергийно саниране на ограждащите елементи на сградите: изолации на стени, на покриви, открити подове и подове над неотопляеми пространства. Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Строител-монтаж-ник" могат да извършват дейности по заваряване при спазване на изискванията на Наредба № 7 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 100 от 2002 г.). При изпълнение на трудовите дейности работникът носи отговорност за: повереното му имущество (техника, инструменти и материали); качествената изработка и съобразяването с изискванията на съответната поръчка; работата на екипа, опазването на своя живот и на останалите членове от екипа. Строителят-монтажник трябва да: разчита отделните части на проекта, спазва размерите от проекта, техническите спецификации, използва справочна и каталожна литература, работи с първичните документи, съхранява поверената му документация. Строителят-монтажник работи с универсални строителни инструменти (нивелир, мастар, отвес, ролетка, лопата, маламашка, мистрия, стоманена четка, клещи, отвертка, чук, трион и др.), използва и специфични строителни инструменти, различни електроинструменти, лека строителна механизация. Разчита техническите параметри, експлоатира правилно и поддържа в изправност машините и съоръженията, обучава се за работа с нови машини и съоръжения.
712 Строители на сгради и сродни на тях
7134 Работници по изолации
7135 Работници по стъклопоставяне
7214 Изготвители и монтажници на метални конструкции
5820801 Основни и довършителни работи Помощникът в строителството с първа степен на професионална квалификация извършва трудови дейности, които изискват използване на ръчен труд, много често съпроводени със значителни физически усилия. Помощникът в строителството подпомага строителните дейности, като: - товари, разтоварва и пренася строителни материали, инструменти и оборудване; - изкопава и подравнява изкопи, като предимно използва ръчни инструменти; - разбива, кърти бетон, камъни и други материали; - подпомага издигането, сглобяването и разглобяването на скелета и други строителни конструкции; - смесва, насипва и разстила бетонови и други строителни смеси; - използва ръчни колички за събиране и изнасяне на строителните отпадъци от строителната площадка; - почиства строителната площадка и я подготвя за извършване на други строителни дейности; - почиства инструменти и инвентар; - почиства участъци от строителната площадка; - товари, разтоварва и пренася строителни материали и изделия, инструменти и оборудване, инвентар, строителни отпадъци и др. в рамките на строителната площадка; - приготвя различни видове бетонна смес и строителни разтвори; - участва в извършването на основни строителни дейности. В своята работа помощникът в строителството използва ръчни инструменти (чук, лопата, бормашини, къртачи, количка, въжета); крачни и ръчни превозни средства за транспортиране на хора и товари, лични предпазни средства (каска, маска, очила, работно облекло). Помощникът в строителството работи предимно на открито на различни строителни обекти, като извършва както основни дейности в строящи се сгради, така и довършителни дейности вътре в тях.
9313-0001 Общ работник, поддържане на сгради
9313-0002 Общ работник, строителство на сгради
9312-0001 Варогасач
9312-0002 Земекопач
9312-0003 Работник, строителството
9312-0004 Работник, водни кладенци
9312-0005 Работник, сонди
9312-0006 Работник, поддръжка на пътища
9312-0007 Работник, поддръжка на язовири
9312-0008 Работник, поддръжка
9312-0009 Работник, поддържане на железния път и съоръжения
9312-0010 Работник, проучвателни и земемерни работи
9312-0012 Работник-копач, канали и изкопи
9312-0013 Ринач-копач

както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

5820901 Пътища, магистрали и съоръжения Пътният строител участва в изграждането, поддържането и ремонта на: земно легло и пътни настилки; земно легло, баластова призма и горно строене на жп линии; отводнителни съоръжения към пътища и жп линии, както и на водостоци, мостове и други транспортни съоръжения, спазва здравословните и безопасни условия на труд, опазва околната среда. Изгражда и монтира водещи ивици и тротоарни настилки. Полага хоризонтална маркировка и монтира вертикална сигнализация. Извършва дейности, свързани със създаване и поддържане на пътни принадлежности и крайпътно обзавеждане. В своята дейност пътният строител използва различни инструменти и оборудване за извършване на изкопни работи, приготвяне на строителни смеси и разтвори, изграждане на пътни настилки, баластова призма, полагане на траверси и релси на жп линия, изграждане на отводнителни съоръжения и др., както и различни лични предпазни средства. Извлича информация от техническа документация - чертежи, схеми, технологични карти; съставя нарядни бланки и др. Пътният строител отговаря за: качеството на своята работа; използваните материали и инструменти; собствената си безопасност и тази на групата хора, които ръководи; спазването на установени правила и срокове за извършване на дадена работа.
7119-2001 Строител, релсови пътища
7119-2002 Строител, пътища
7119-2006 Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия
7119-2009 Асфалтаджия
7119-2017 Работник, специално фундиране
7119-2013 Работник     полагане на пътни настилки
7126-2018 Работник, полагане на дренаж

както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

6220201

Цветарство

Парково строителство и озеленяване

Озеленителят има възможност да работи в държавните и общинските предприятия и организации, кооперации, кооперативни съюзи, кооперативните и между кооперативните предприятия и едноличните търговски дружества с дейност в областта на озеленяването, зеленото строителство и устройство на ландшафта, в разсадници за декоративни дървесно-храстови видове, в цветопроизводствени стопанства, ботанически градини, дендрариуми и други предприятия и организации, занимаващи се с отглеждане, търговия и транспорт на декоративни растителни материали, а също така към проектантски звена, лицензирани в сферата на инвестиционното проектиране и в строителния надзор, в областта на паркоустройството и благоустройството (ландшафтната архитектура). В своята работа озеленителят използва различни видове градинска малогабаритна техника и инструменти за предварителна подготовка на площите, за почвообработка; за бране и добиване на семена, плодове и резници, за изваждане и садене на фиданки, за сеене; за оформяне и поддържане на зелени площи; за напояване и др. При изпълнение на някои дейности озеленителят може да работи с вредни химически препарати - торове, препарати за растителна защита и др.
6113-1003 Градинар
6113-1004 Градинар, сезонен
6113-1010 Работник, разсадник
6113-1016 Работник, отглеждащ рози
6113- 1018 Работник, отглеждащ цветя
6113-1020 Семепроизводител
6113-1021 Фиданкопроизводител
6113-1022 Цветопроизводител
5220-2005 Продавач-консултант
6220301 Озеленяване и цветарство Лицата, придобили първа степен на професионална квалификация по професията „Работник в озеленяването", могат да работят в държавните и общинските 3 предприятия, кооперативните и между кооперативните предприятия и едноличните търговски дружества с дейност в областта на озеленяването, зеленото строителство и устройството на ландшафта, в разсадници за декоративни дървесно-храстови видове, в цветопроизводствени стопанства, ботанически градини, дендрариуми и други предприятия и организации, занимаващи се с отглеждане, търговия и транспорт на декоративни растителни материали. Повечето дейности се извършват на открито - в паркове и градини. В своята работа работникът в озеленяването използва различни видове градински инструменти за предварителна подготовка на площите, за почвообработка; за бране и добиване на семена, плодове и резници, за изваждане и садене на фиданки, за сеене; оформяне и поддържане на зелени площи, напояване и др. Лицата, практикуващи професията, трябва да бъдат физически издръжливи, подвижни и сръчни.
6113-1003 Градинар
6113-1004 Градинар, сезонен
6113-1010 Работник, разсадник
6113-1016 Работник, отглеждащ рози
6113-1018 Работник, отглеждащ цветя
6113-1020 Семепроизводител
6113-1021 Фиданкопроизводител
6113-1022 Цветопроизводител
7230201 Здравни грижи Болногледачът предоставя базови здравни грижи и/или подпомага дейността на специалистите по здравни грижи в лечебни заведения за долекуване (медицински и рехабилитационни заведения, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, заведения за медико-социални грижи с настаняване), в общността (хосписи за терминално болни, в домашни условия, в социални заведения за стари хора и домове за хора с увреждания). Грижите се предоставят на пациенти, възстановяващи се след остър стадий на заболяването, и хора с увреждания в съответствие с плановете за лечение, изготвени от медицински специалисти. В своята работа болногледачът спазва правилата за добра практика и следва назначенията на медицинския специалист или социалния работник за удовлетворяване на универсалните (базовите) потребности, които са общи за всички и необходими за поддържане живота и здравето на хората. Грижата за пациента трябва да бъде насочена преди всичко към осигуряване на добро физическо и социално-психологическо състояние
5321-1001 Болногледач
5322-1001 Домашен санитар
5322-1002 Личен асистент
5322-1003 Социален асистент

както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

7620201

Социална работа с деца и семейства в риск

Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Сътрудник социални дейности" могат да изпълняват определен кръг от задачи в различните сектори на социалната мрежа; да подпомагат работата на социалния работник при проучване на положението на лицата, които са обект на социални помощи и на социални услуги; да подпомагат взаимодействието между институциите при настаняването на деца в семейна среда или близка до нея и настаняването им в подходящи специализирани институции; работят в неправителствени организации по осъществяване социална защита на маргиналните групи лица. Сътрудник социални дейности работи „на терен", т.е. там, където е клиентът му, и там, където има нужда от неговата помощ - в дома, в семейството, в дирекцията за социално подпомагане, в домашния социален патронаж, в социалната институция (заведение) или в другите форми на социално обслужване. Сътрудникът работи и в кабинет (канцелария), където приема клиентите, участва в провеждането на срещи и разговори и където се съхранява необходимата работна документация.
3460 Приложни специалисти по социални дейности
3460-3002 Стажант-сътрудник, социални дейности
3460-3003 Сътрудник, социален случай
3460-3004 Сътрудник, социален случай (деца)
3460-3005 Сътрудник, социален случай (парично подпомагане)
3460- 3006 Сътрудник, социален случай (подпомагане в натура)
3460-3007 Сътрудник, социален случай (семейство)
3460-3008 Сътрудник, социални дейности
3460-3009 Сътрудник, социални дейности (лица с аморално поведение)
3460-3010 Сътрудник, социални дейности (лица с умствени и психически увреждания)
3460-3011 Сътрудник, социални дейности (лица с физически недъзи)
3460-3012 Сътрудник, социални дейности (лица, извършили престъпления)
3460-3013 Сътрудник, социални дейности (община)
3460-3014 Сътрудник, социални дейности (предприятие)
3460-3015 Сътрудник, социални дейности (семейно планиране)

както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

7620301 Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца Придобилите съответната професионална квалификация по професията "Помощник- възпитател" имат възможност за реализиране според търсенията на пазара на труда и изискванията на съвременното общество като помощник- възпитатели в държавни и частни образователни институции, а с допълнителна подготовка - за отглеждане на деца в домашни условия
3340-3018 Помощник-възпитател
3340- 3019 Помощник-учител
5131 Персонал, грижещ се за деца и други

както и допълнени при актуализиране на НКПД

7620402 Подпомагане на възрастни Дейностите, осъществявани от социалния асистент, целят подобряване на качеството на живот на уязвими групи хора - деца и възрастни с увреждания, деца със сензорни, физически, интелектуални и хронични заболявания, самотно живеещи и възрастни хора, чрез ежедневна подкрепа в дома им и извън него.
5133-1001 Домашен санитар
5133-1002 Личен асистент
5133-1003 Обслужващ болни
5133-1004 Социален асистент
5133-1005 Разносвач на храна
5132-1001 Болногледач
5131-3001 Бавачка
5131-1005 Детегледачка

както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

7620601 Осигуряване на приемна грижа Приемният родител осъществява временно отглеждане и възпитание на дете (деца), което е настанено в неговото семейство с договор, съгласно Закона за закрила на детето. Основните дейности на приемния родител са: - да полага грижи за отглеждането и възпитанието на детето (децата); 9 - да наблюдава неговото (тяхното) развитие, в съответствие с разработения план за грижи и потребностите на детето; - да уведомява компетентните органи при необходимост. - да осигурява безопасна и сигурна среда за детето, необходима за неговото психическо, физическо и емоционално развитие.
3412-3003 Сътрудник за социална работа с деца
5311-1001 Детегледачка
5311-1002 Бавачка
5311-1003 Гувернантка
5311- 1004 Приемен родител

както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД

8110101 Организация на хотелиерството Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Хотелиер” имат възможност да се развиват в туризма Перспективите в отрасъла са създаване, усъвършенстване и модернизиране на малки туристически предприятия в отговор на тенденциите за развитие на алтернативни форми на туризма. Внимание се обръща и на масовия туризъм. Това изисква подготовка на средни изпълнителски кадри с необходимата професионална квалификация. Съществуват реални възможности за реализиране на средните изпълнителски кадри в страната и в страните от ЕС - работни места в малки и средни хотели, семейни хотели, къмпинги с една и две звезди.
1411-3001 Ръководител, отдел в хотел
1411-3003 Управител, мотел
1411-3004 Управител, пансион
1411-3002 Управител, хотел
1412-3009 Ръководител, отдел в ресторант
1412-3010 Гостилничар
1412-3011 Съдържател, ресторант
1412-3001 Управител, заведение за обществено хранене
1412-3002 Управител, павилион
1412-3006 Управител, ресторант
1412-3003 Управител, ресторант на самообслужване
1412-3004 Управител, сладкарница/кафене
1412-3005 Управител, бар
1412-3007 Управител, стол
1412-3008 Управител, приготвяне и доставяне на храна (кетъринг)
8110201 Организация на обслужването в хотелиерството Туризмът е отрасъл с приоритетно значение, който изисква въвеждане на единни критерии за извършване на туристическата дейност. Ресторантьорството и хотелиерството са основни туристически дейности. Като приоритетен отрасъл от националното стопанство туристическата индустрия има значителен интерес към търсене на квалифицирана работна сила. Придобилите професионална квалификация кадри имат възможност за реализиране в страната и в страните от ЕС - работни места в малки и средни хотели, семейни хотели и други места за настаняване
1315-3001 Гостилничар
1315-3002 Съдържател, ресторант
1315-3003 Управител, заведение за обществено хранене
1315-3009 Управител, ресторант
1315-3010 Управител, ресторант на самообслужване
1315-3011 Управител, сладкарница/кафене
1315-3012 Управител, снекбар
5122-2001 Главен готвач
5123-2004 Салонен управител
5123-2006 Отговорник, търговска зала

както и други длъжности, включени при актуализирането на НКПД.

8110301 Хотелиерство Прилага санитарно-хигиенни изисквания за работа в организацията, прилага технологията на туристическото обслужване съгласно длъжността, познава структурата и йерархията в мястото за настаняване или средството за подслон, знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти в работата си, познава традициите на различни народи във връзка с посрещането на гости на хотела от други държави,умее да води елементарен разговор на чужд език с гостите на хотела. 3.3. Камериерът трябва да: - прилага процедурите за почистване и поддържане на хотела, като спазва правилата за безопасен труд; - прилага подходящи процедури за почистване на хотелска стая (апартамент), санитарни възли, общи помещения, използвайки съответните машини и прибори, документира процедурите по почистването; организира правилно съхранение на използваните материали и оборудване, прилага процедура за предаване и съхранение на забравени от гостите вещи след напускането на хотелската стая и хотела; - участва при евакуацията на гостите и съдейства за овладяване на ситуацията при пожар, наводнения, терористичен акт или друго извънредно събитие.
9111-0002 Помощник, кухня (домашен)
9111-0003 Прислужник, домашен
9111-0001 Домашен чистач
9112-0001 Работник, баня
9112-0003 Чистач, производствени помещения
9112-0002 Работник, тоалетна
9112-0004 Чистач/ Хигиенист
8110801 Обслужване на заведения в обществено хранене Знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, познава и ползва личните предпазни средства, не замърсява околната среда, поддържа лична и производствена хигиена и хигиена на работното място, познава външните и вътрешните фактори, влияещи върху бизнес поведението на организацията, познава принципите на деловото общуване, оценява ролята на комуникациите при ежедневния контакт с госта; - познава пазарните отношения, мястото и ролята в тях на отделните лица, фирмите, институциите и държавата, участва при разпределяне на задачите, умее да прилага в пряката си дейност специализирани програмни продукти; - осъществява делова комуникация на един или два чужди езика, прилага технологията на туристическото обслужване, оперира с машини и съоръжения в ресторантьорството, познава икономиката в ресторантьорството, познава нормативната уредба в туризма, притежава познания по културология и делово общуване, притежава познания по маркетинг и реклама, трябва да: - спазва системите на организация на труда; води строга отчетност; прилага въведените стандарти в обслужването, знае и прилага стандарта за обслужване в ресторанта и бара, знае и прилага хигиенните изисквания в търговските зали, бара, общите помещения и офисите, владее терминологията на туристическото обслужване, знае всички организационни връзки и политиката на фирмата, - познава вътрешния туристически пазар и фирмената политика.
5131-2001 Главен сервитьор
5131-2003 Салонен управител
5131-2004 Сервитьор
5131-2005 Отговорник, търговска зала
5131-2002 Обслужващ, бюфет/лавка
5131-2006 Сомелиер
5132-2001 Барман
8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения Ресторантьорът в кетъринга проучва търсенето и предлагането на кетъринг услуги, разработва, предлага, организира и контролира кетърингово събитие, носи отговорност за прилагането на процедурите и изискванията за осигуряване на безопасност. Ресторантьорът носи отговорност за работата на сервитьор-барманите, отговорниците за търговската зала, готвачите помощник-готвачите, хигиенистите и технолозите, като се отчита пред мениджъра и собственика на заведението за хранене и развлечение. В работата си трябва да бъде отговорен както за своите действия, така и за тези на персонала на заведението за хранене и развлечения
1315-3001 Гостилничар
1315-3002 Съдържател, ресторант
1315-3003 Управител, заведение за обществено хранене
1315-3009 Управител, ресторант
1315-3010 Управител, ресторант на самообслужване
1315-3011 Управител, сладкарница/кафене
1315-3012 Управител, снекбар
5122-2001 Главен готвач
5123-2004 Салонен управител
5123-2006 Отговорник, търговска зала

както и други длъжности, включени при актуализирането на НКПД.

8110603 Кетеринг
8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да умее да: - прилага санитарно-хигиенните изисквания за работа в ресторантьорството; - прилага технологията за производство на кухненска продукция; - оперира с машини и съоръжения в ресторантьорството. - спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд; - спазва санитарно-хигиенните норми; - следи за наличните хранителни продукти и осигурява ритмични заявки; - съхранява правилно продуктите; - приготвя ястия при точно спазване на рецепти; - участва при разработване на нови рецепти за кухненска продукция; - участва в разработване на нови менюта; - използва ефективно материално-техническата база.
5120-2001 Готвач
5120-2003 Помощник-готвач
5120-2004 Помощник-сладкар
5120-2002 Сладкар
5120-2005 Карвинг-декоратор
8120102 Селски туризъм Организаторът на туристическа агентска дейност изпълнява основно посреднически, търговски, информационни и комуникационни дейности, свързани с планирането, представянето и продажбата на туристически продукти според туристическото търсене и потребителските предпочитания. Организаторът на туристическа агентска дейност извършва подготвителни, основни и заключителни дейности. Подготвителните дейности включват: предоставяне на информация и детайлно познаване на предлаганите продукти (дестинация, маршрути, забележителности, допълнителни екскурзии, потенциални рискове и заплахи, визови и паспортни формалности) и/или услуги; климатични, географски и други особености, език, култура, бит и други за предлаганите туристически места и дестинации; установяване на връзки и договорни отношения с производителя и/или доставчика на туристически продукти (услуги) - условия за резервация, записвания, потвърждение, анулирания, неустойки, разплащания, комисиона, такси, отстъпки, тарифи, разписания и друга информация, свързана с предлагания туристически продукт/услуга; предварителни проучвания за специфичните характеристики на реалните и потенциалните потребители на услугите. Познава, прилага и спазва установените стандарти и нормативни документи, свързани с туристическото обслужване. Организира и снабдява с необходимите материали - билети (бланки), застрахователни полици, рекламно-информационни справочници, типови и специализирани формуляри, специализиран софтуер и др.
самостоятелен бизнес или да работят в туристически агенции, туроператорски фирми от единични групи
4221 Консултанти и служители в пътнически агенции
1439 Ръководители на други услуги

както и други, включени при актуализирането на НКПД.

8120302 Екскурзоводско обслужване Туризмът е приоритетен отрасъл в българската икономика и необходимостта от квалифицирани кадри непрекъснато ще нараства. За придобилите професионална квалификация по професията "Екскурзовод" - трета и четвърта степен на професионална квалификация, съществуват добри възможности за реализация както в България, така и в останалите страни от ЕС. Те могат да заемат работни места в малки и средни туроператорски фирми, на пътнически кораби, в хотели и др.
5113-3001 Аниматор
5113-3003 Водач, парк за забавления
5113-3004 Планински водач/гид
5113-3005 Екскурзовод
8120402 Туристическа анимация Аниматорът отговаря за планирането, разгласяването и провеждането на анимационните програми в туристически обекти, като въвлича, мотивира, участва и подпомага участието на туристите в тези програми. Говори на достъпен и разбираем за повечето туристи език и с дейността си допринася за активно и разнообразно прекарване на свободното време на туристите, като ги насърчава и стимулира да го оползотворяват според предпочитанията си. Аниматорът в туризма извършва подготвителни, основни и заключителни дейности: - подготвителните дейности на аниматора включват: предварителни проучвания за специфичните характеристики на туристите, за техните очаквания и предпочитания за оползотворяване на свободното им време; осигуряване на необходимото оборудване и обзавеждане на анимационния офис; разработване на обща и специализирани анимационни програми, организационни планове, план-сметки и бюджети; извършване на резервации в туристическите обекти за провеждане на екскурзоводска анимация и на различни анимационни прояви извън хотела; ангажиране на външни изпълнители на анимационни програми и събития; осигуряване на необходимите материали, технически средства и аксесоари за провеждане на различни видове анимация; подготовка на залите, сцените, площадките и обектите; изготвяне на информационни и рекламни материали за предлаганите анимационни програми и изяви; - основните дейности на аниматора включват: установяване на професионални контакти с туристите; представяне на анимационните програми; рекламиране на анимационните мероприятия и мотивация на туристите за участие в тях; групиране на туристите и включването им в различни анимационни програми и изяви; провеждане на анимационните програми, мероприятия и прояви както на български, така и на чужд език; осигуряване на безопасност на туристите по време на участието им в анимационни мероприятия; изпращане на туристите и проучване на тяхната удовлетвореност от проведената анимационна програма; - заключителните дейности на аниматора включват: анализ на резултатите от реализацията на анимационните програми; връщане в изправно състояние на наетите материално-технически средства; привеждане в изправност и съхранение на анимационното оборудване.
5113-3001 Аниматор
5113-3003 Водач, парк за забавления
8150201 Козметика Завършилите обучение по професията "Козметик" - втора степен на професионална квалификация, могат да се реализират във: центрове за красота, предлагащи традиционни процедури по козметика; хотели и SPA центрове, развиващи идеята "туризъм за здраве и добро самочувствие"; екип с дерматолози и пластични хирурзи; екип с акушери, психолози и педиатри, за да съдействат в подготовката на бъдещите майки за раждане и да извършват козметични процедури за възстановяване след раждане; телевизионния, театралния и модния бранш.
5141-2004 Козметик
5141-2005 Маникюрист,
5141- 2006 Обслужващ баня,
5141-2007 Обслужващ сауна ,
5141-2008 Педикюрист в салони за красота,
5220-2005 Продавач - консултант в магазини за козметични продукти или фирми за търговия с апарати и инструменти за козметични дейности

както и на други длъжности включени при актуализиране на НКПД

8610103 Физическа охрана на обекти

Професията "Охранител" реално се упражнява от десетки хиляди служители в охранителни фирми и звена за самоохрана в банки, стопански организации и фирми.

След завършване на обучението обучаемият трябва да: познава и използва личните предпазни средства (защитни екрани), знае и прилага основните правила за безопасно боравене с оръжието и безопасна работа с оборудването на работното място, не замърсява при работа околната среда; умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения; познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат; познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник; участва при разпределяне на задачите между членовете на екипа, съдейства им и търси помощ от тях, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на охранителната задача, която му е възложена; разбира своята роля в дейността по охрана на обекта, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си; познава основните правила за работа с компютър; използва основните понятия и изрази в словесна комуникация на чужд език.

5414-1007 Охранител
5414-1002 Пазач, въоръжена охрана
5414-1003 Патрул, служби за сигурност
5414-1004 Полски пазач-пъдар
5414-1005 Прелезопазач
5414-1006 Риболовен надзирател
5414-3009 Старши сътрудник, охраната
5414-3010 Сътрудник, охрана
5414-3008 Младши инструктор, охраната
5414-3011 Горски стражар
5414-3012 Организатор, охрана
5414-3013 Оператор, сигурност
5414-0015 Пазач-портиер

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top