ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ СПЕЦИЛАНОСТИ КЪМ ЦПО ДЕМО
 ЛИЦЕНЗ № 2016121291 към НАПОО 
 01.04.2016 г. 
Код професияПрофесияКод специалностСпециалностСПК
1 322010 Библиотекар 3220101 Библиотекознание трета
2 341020 Продавач - консултант 3410201 Продавач - консултант втора
3 343010 Финансист 3430101 Банково дело трета
4 345060 Касиер 3450601 Касиер първа
5 346020 Офис - секретар 3460201 Административно обслужване втора
6 482030 Оператор на компютър 4820301 Текстообработване първа
7 482040 Организатор Интернет приложения 4820401 Електронна търговия трета
8 622020 Озеленител 6220202 Парково строителство и озеленяване втора
9 811030 Камериер 8110301 Хотелиерство първа
10 811080 Сервитьор-барман 8110801 Обслужване на заведения в обществено хранене втора
11 343010 Финансист 3430102 Застрахователно и осигурително дело трета
12 482010 Икономист- информатик 4820101 Икономическа информатика трета
13 521110 Шлосер 5211101 Шлосер първа
14 521140 Мехатроника 5211401 Мехатроника трета
15 521010 Машинен техник 5210105 Машини и съоръжения с ЦПО трета
16 522020 Електромонтьор 5220201 Електрически машини и апарати втора
    5220204 Електрообзавеждане на предприятието втора
17 523040 Монтьор на електронна техника 5230401 Промишлена електроника втора
      5230402 Микропроцесорна техника втора
      5230403 Електронно уредостроене втора
18 582040 Строител- монтажник 5820402 Метални конструкции втора
      5820405 Изолации в строителството втора
19 582090 Помощен Пътен строител 5820901 Пътища, магистрали и съоръжения първа
20 762040 Подпомагане на възрастни 7620402 Подпомагане на възрастни втора

 Class Room

код специалност Професионална компетентност Код по НКПД
3220101 Библиотекознание Библиотекарят извършва трудовата си дейност във всички типове библиотеки или културни институции, като спазва утвърдените законови и подзаконови нормативни актове, регламентиращи дейността му. Библиотекарят планира, организира и отчита дейността на библиотеката и предоставя информация за целите на статистиката, отчетността и други видове изследвания. Той осигурява ефективна организация на труда чрез прилагане на съществуващите нормативни актове, инструкции и указания. Поддържа финансовата и отчетната документация на библиотеката въз основа на държавните стандарти в областта на библиотечно-информационната дейност. Библиотекарят, който работи в училищна библиотека, подпомага учебно-възпитателната дейност в училището чрез изработване на тематични подбори на документи по предметите, преподавани в училището (в книжен и в електронен вариант). Поддържа тематични (традиционни или електронни) картотеки според спецификата на читателските интереси. Осъществява постоянна връзка с ръководството и с педагогическия състав на училището и участва в работата на педагогическия съвет в случаите, когато се разглежда работата на библиотеката. Провежда обучение на учениците от всички класове по програмата за библиотечна информационна грамотност. Библиотекарят съдейства на ръководството на училището при организиране на извънкласните дейности на училището.
2622-5009 Библиограф-информатор
2622-5001 Библиотекар
2622-7003 Главен библиотекар
2622-6010 Документалист
2622-6011 Експерт, икономическа информация
2622-6012 Експерт, техническа информация
2622-6004 Методист, библиотека
2622-5005 Библиотекар-специалист
2622-6002 Библиотекар-експерт
2622-7008 Главен библиограф
2622-5006 Библиограф
2622-6007 Библиограф-експерт
3410201 Продавач - консултант Продавач-консултантът посреща и обслужва клиенти различни търговски обекти. Той консултира клиентите за качествата на предлаганите стоки. Демонстрира на клиента употреба на определената стока. Продавач-консултантът следи за търговския вид, годността и атрактивното представяне на предлаганите стоки, наличието на етикети и означение за продажната цена. Той аранжира стоките на щанда и витрините по подходящ начин, поддържа необходимия търговски вид и хигиена в търговския обект или в сектор от него. Отговаря за поддържане на складовите наличности, като взема мерки при изчерпване на количествата или при изтичане на сроковете на трайност на стоките. В дейностите по доставяне и приемане на стоки продавач-консултантът осъществява контакти с доставчици, снабдители, домакини, склададжии и транспортни работници, а в рамките на търговска дейност осъществява контакти с клиенти, което изисква да притежава добри комуникативни умения и умения за работа в екип. Продавач-консултантът приема рекламации и взема решение за последващи действия, като спазва гаранционните условия на продуктите. Продавач-консултантът носи отговорност за стоките, както и за оборудването и обзавеждането в търговския обект, а също и за извършените от него операции с парични средства и финансовоотчетни документи. Продавач-консултантът може да работи самостоятелно в търговския обект за осъществяване на продажби на едро или на дребно, да обслужва определен сектор в по-голям търговски обект, а също така да изпълнява различни дейности в складови помещения или офиси.
5221-3001 Управител, търговия на дребно (доставки по домовете)
5221-3002 Управител, търговия на дребно (магазини на самообслужване)
5221-3003 Собственик, малък магазин
5221-3004 Собственик, павилион за вестници
5222-3001 Супервайзър, магазин
5222-3002 Специалист с контролни функции, търговия
5223-2001 Продавач-консултант
5223-2002 Асистент-продавач
5211-1001 Продавач, павилион
5211-1002 Продавач, пазар
5211-1003 Продавач, улична сергия
5212-0001 Продавач, бюфет
5212-0002 Продавач, закуски и напитки
5212-0003 Продавач, хранителни продукти
3430102 Застрахователно и осигурително дело Финансистът, който работи в областта на социалното и застрахователното дело, извършва посредничество при договори за застраховки на физически лица и предприятия, обслужване на застраховки и социални дейности. Финансистът изпълнява задачи, свързани с правилното съставяне на стандартизирани документи, водене на синтетични и аналитични партиди, попълване на платежни документи в банковата или в застрахователната и осигурителната дейност. Той може да изпълнява операции, свързани с получаване и плащане на парични средства в брой. В сферата на застрахователната дейност финансистът може да води аналитичната отчетност на рисковете, видовете застраховки и уреждане на застрахователните полици. Финансистът трябва да познава правилата на документооборота и да умее да съставя, класифицира, обработва, сортира, съхранява и архивира счетоводна, статистическа и финансова информация на конкретно работно място в предприятието по регламентиран ред. Той планира и организира своята дейност, като спазва нормативно определените срокове. Той обслужва клиенти на дружеството, спазвайки деловия тон на общуване и поведение, поддържа кореспонденция с клиенти на застрахователното дружество, като ги информира своевременно за настъпилите промени в техните аналитични партиди.
3321-3001 Агент, осигуряване
3321-3002 Застрахователен агент
3321-3003 Застрахователен брокер
3321-3004 Главен специалист, застрахователна дейност
3321-3005 Специалист, застрахователна дейност
3321-3006 Регионален застрахователен представител
3321-3007 Регионален застрахователен координатор
3321-3008 Организатор аварии и застраховки
3450601 Касиер Касиерът може да работи в предприятия от всички отрасли на стопанството, в държавната администрация и финансовите институции. Касиерът извършва касовите операции по приемане, обмяна, съхраняване и предаване на парични средства в левове и валута, както и ценни книжа, съставя приходни и разходни касови ордери, води касовите книги в левове и валута. В края на всеки работен ден представя документите за осчетоводяване и приключва касовата наличност, като сравнява фактическата наличност на паричните суми и ценни книжа с касовия остатък. Касиерът на търговски обект издава касови бележки и води касова книга на касов апарат с фискална памет. Касиерът в отдел „Финансово обслужване" изготвя разчетно-платежни ведомости за заплати на работниците и служителите в предприятието и изплаща заплатите в брой или по банков път. Той приема и предава документи, свързани с изплащане на обезщетения по болест, майчинство; изготвя документи за пенсиониране на работниците и служителите; изготвя всички справки, декларации, удостоверения, служебни бележки, свързани със социалното и здравното осигуряване и с други възнаграждения и обезщетения, изплащани от предприятието. Касиерът предава и получава платежни документи, парични средства в левове, валута и ценни книжа в обслужващите финансови институции по предварително установен ред за безопасност и охрана. Той съставя, обработва, класира, подрежда и архивира финансовите документи, изготвя периодични и текущи финансови справки и отчети.
4311-2001 Калкулант
4311-2002 Касиер, домакин
4311-2003 Касиер, счетоводство
4311-2004 Отчетник, счетоводство
4311-2005 Фактурист
4311-3006 Специалист, контрол разходи
4311-3007 Специалист, контрол приходи
4312-2013 Отчетник, водещ документи за оценки
4312-2014 Отчетник, водещ ревизионни документи
4312-2001 Отчетник, гаранции по кредити
4312-2002 Отчетник, данъци
4312-2003 Отчетник, инвестиции
4312-2004 Отчетник, ипотеки
4312-2005 Отчетник, комисионни
4312-2006 Отчетник, кредити
4312-2007 Отчетник, облигации
4312-2008 Отчетник, оценки на рискове и застраховки
4312-2009 Отчетник, статистически документи
4312-2010 Отчетник, уреждане на застрахователни полици
4312-2011 Отчетник, финанси
4312-2012 Отчетник, ценни книжа
4312-3015 Помощник, брокер
4313-2001 Отчетник, начисляване на трудови възнаграждения
4313-2002 Отчетник, водещ платежни ведомости
4313-3003 Специалист, труд и работна заплата
5230-1001 Касиер
5230-1002 Маркировач, ресторант
5230-0003 Продавач, билети
3460201 Административно обслужване Офис секретарят извършва трудовата си дейност в предприятия от различниотрасли на стопанството, държавната администрация и финансовите институции, катопознава и спазва всички законови, подзаконови и нормативни актове, касаещиконкретната дейност.Офис секретарят изпълнява технически функции по осигуряване и обслужванеработата на ръководни лица. Получава постъпващата кореспонденция, систематизирая в съответствие с установения ред и я предава за разглеждане от ръководителя иликонкретните изпълнители. При изпълнение на служебните задачи офис секретарятприема и пренасочва телефонни обаждания, приема и изпраща факсове, обработва,систематизира и предава своевременно на ръководителя получената информация.Приема и предава документи за подпис от ръководителя и лични заявления наперсонала от предприятието. Осигурява приема на външни посетители приръководителя в съответствие с установения ред.
4120-2001 Секретар
4120-2002 Секретар, машинописец
4120-2003 Секретар, стенограф
4120-2004 Секретар, стенография и машинопис
4120-2005 Секретар, стилист
4120-2006 Технически секретар
4120-3007 Артистичен секретар
4121-2010 Търговски сътрудник
3343-3001 Административен секретар
3343-3002 Асистент, кореспонденция
3343-3003 Администратор по клинични изпитвания
3343-3004 Секретар, съдебен
3343-3005 Инспектор
3343-3006 Координатор
3343-3007 Организатор
3343-3008 Специалист
3343-3009 Изпълнителен секретар, офис
3343-3010 Секретар на управителен съвет
3343-3011 Асистент, офис
3343-3012 Квестор
4820301 Текстообработване Операторът на компютър създава и поддържа безопасна работнасреда, отговаряща на ергономичните изисквания за работа скомпютър (компютърна система, оборудвана с необходимите периферни устройства, отговарящи на съвременните изисквания за обработка на информацията). Той трябва да умее да осъществява оперативна дейност, свързана със създаването в електронен вид, въвеждането и обмена на текстови файлове, както и вмъкването на различни видове графики, части от електронни таблици, горещи обекти и други елементи на съвременните електронни или сканирани документи, както и пренасянето им върху хартиен или друг носител. Той трябва да знае основните дейности за работа с електронни таблици, електронна и класическа кореспонденция, организация на дълго- и краткосрочни планове и задачи; презентации на фирмата и обекта на нейната дейност и др
3511-3001 Оператор, периферни устройства
3511-3002 Компютърен оператор
3511-3003 Техник, компютърни системи
3511-3004 Оператор, мониторинг център
4820401 Електронна търговия Организаторът на интернет приложения създава електронно съдържание под формата на тематично обособени статични или динамични страници, които се публикуват в интернет, комбинирайки компютърни технологии, текст и мултимедия. Структурира и оформя текстовата информация в страниците, избира подходящи графични, аудио-/видеоформати, създава анимирани обекти и текст, разработва дизайна на страниците, като се ръководи от предназначението и целевата група потребители на съдържанието. Обработва графични изображения и аудио-/видеоклипове, като това включва тяхното създаване, преобразуване от един формат в друг, мащабиране, оцветяване, създаване на композиции и анимации с помощта на специализирани софтуерни продукти за работа с векторна и растерна графика, анимация и аудио-/видеообработка. Създава стилови набори, като избира цвят, шрифт, размери на елементите на съдържанието и по този начин оформя цялостния дизайн на страниците. При създаване на приложения с динамично съдържание (често променящо се във времето) организаторът работи със сървърни езици за програмиране, като създава програми за съхраняване, извличане и редактиране на съдържанието на страниците, намиращо се в таблици от сървър за бази данни. В процеса на разработка на динамични приложения за интернет организаторът използва специализирани софтуерни продукти за програмиране, тестване, оптимизиране и отстраняване на грешки, уебсървър и сървър за бази данни.
2166-3006 Уеб дизайнер
6220202 Парково строителство и озеленяване Озеленителят има възможност да работи в държавните и общинските предприятия и организации, кооперации, кооперативни съюзи, кооперативните и междукооперативните предприятия и едноличните търговски дружества с дейност в областта на озеленяването, зеленото строителство и устройство на ландшафта, в разсадници за декоративни дървесно-храстови видове, в цветопроизводствени стопанства, ботанически градини, дендрариуми и други предприятия и организации, занимаващи се с отглеждане, търговия и транспорт на декоративни растителни материали, а също така към проектантски звена, лицензирани в сферата на инвестиционното проектиране и в строителния надзор, в областта на паркоустройството и благоустройството (ландшафтната архитектура). В своята работа озеленителят използва различни видове градинска малогабаритна техника и инструменти за предварителна подготовка на площите, за почвообработка; за бране и добиване на семена, плодове и резници, за изваждане и садене на фиданки, за сеене; за оформяне и поддържане на зелени площи; за напояване и др. При изпълнение на някои дейности озеленителят може да работи с вредни химически препарати - торове, препарати за растителна защита и др.
6113-1003 Градинар
6113-1004 Градинар, сезонен
6113-1010 Работник, разсадник
6113-1016 Работник, отглеждащ рози
6113-1018 Работник, отглеждащ цветя
6113-1020 Семепроизводител
6113-1021 Фиданкопроизводител
6113-1022 Цветопроизводител
5220-2005 Продавач-консултант
8110301 Хотелиерство Камериера прилага санитарно-хигиенни изисквания за работа в организацията, прилага технологията на туристическото обслужване съгласно длъжността, познава структурата и йерархията в мястото за настаняване или средството за подслон, знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти в работата си, познава традициите на различни народи във връзка с посрещането на гости на хотела от други държави,умее да води елементарен разговор на чужд език с гостите на хотела. Почиства и поддържа хотела, като спазва правилата за безопасен труд; прилага подходящи процедури за почистване на хотелска стая (апартамент), санитарни възли, общи помещения, използвайки съответните машини и прибори, документира процедурите по почистването; организира правилно съхранение на използваните материали и оборудване, прилага процедура за предаване и съхранение на забравени от гостите вещи след напускането на хотелската стая и хотела; участва при евакуацията на гостите и съдейства за овладяване на ситуацията при пожар, наводнения, терористичен акт или друго извънредно събитие.
9111-0002 Помощник, кухня (домашен)
9111-0003 Прислужник, домашен
9111-0001 Домашен чистач
9112-0001 Работник, баня
9112-0003 Чистач, производствени помещения
9112-0002 Работник, тоалетна
9112-0004 Чистач/ Хигиенист
8110801 Обслужване на заведения в обществено хранене Знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, познава и ползва личните предпазни средства, не замърсява околната среда, поддържа лична и производствена хигиена и хигиена на работното място, познава външните и вътрешните фактори, влияещи върху бизнес поведението на организацията, познава принципите на деловото общуване, оценява ролята на комуникациите при ежедневния контакт с госта; познава пазарните отношения, мястото и ролята в тях на отделните лица, фирмите, институциите и държавата, участва при разпределяне на задачите, умее да прилага в пряката си дейност специализирани програмни продукти; осъществява делова комуникация на един или два чужди езика, прилага технологията на туристическото обслужване, оперира с машини и съоръжения в ресторантьорството, познава икономиката в ресторантьорството, познава нормативната уредба в туризма, притежава познания по културология и делово общуване, притежава познания по маркетинг и реклама, трябва да: спазва системите на организация на труда; води строга отчетност; прилага въведените стандарти в обслужването, знае и прилага стандарта за обслужване в ресторанта и бара,знае и прилага хигиенните изисквания в търговските зали, бара, общите помещения и офисите, владее терминологията на туристическото обслужване, знае всички организационни връзки и политиката на фирмата, познава вътрешния туристически пазар и фирмената политика.
5131-2001 Главен сервитьор
5131-2003 Салонен управител
5131-2004 Сервитьор
5131-2005 Отговорник, търговска зала
5131-2002 Обслужващ, бюфет/лавка
5131-2006 Сомелиер
5132-2001 Барман
3430101 Банково дело Финансистът, който работи в областта на финансовите институции, извършва дейности по обслужване на физически лица и предприятия във връзка с водене на банкови сметки, банкови заеми, валутни операции и др. Финансистът изпълнява задачи, свързани с правилното съставяне на стандартизирани документи, водене на синтетични и аналитични партиди, попълване на платежни документи в банковата. Той може да изпълнява операции, свързани с получаване и плащане на парични средства в брой. В сферата на финансовите предприятия той може да води аналитична отчетност за гаранции по кредити, инвестиции, ипотеки, облигации, ценни книжа, документи за оценки, комисиони и лихви. Финансистът трябва да познава правилата на документооборота и да умее да съставя, класифицира, обработва, сортира, съхранява и архивира счетоводна, статистическа и финансова информация на конкретно работно място в предприятието по регламентиран ред. Той планира и организира своята дейност, като спазва нормативно определените срокове. Финансистът подпомага разработването на анализи и финансови планове, спазвайки вътрешните нормативни изисквания в банката. Той обслужва клиенти на дружеството, спазвайки деловия тон на общуване и поведение, поддържа кореспонденция с клиенти на банката, като ги информира своевременно за настъпилите промени в техните аналитични партиди. Финансистът носи отговорност за вярното съставяне, обработване и представянето в срок на различни видове отчетни документи. Носи отговорност и за зачислената му изчислителна, компютърна техника и материални средства в съответствие с българското законодателство. Той носи отговорност за опазване на банковата тайна и за спазване на финансовата дисциплина и вътрешния ред. Подчинен е на главния счетоводител и при изпълнение на задълженията взаимодейства със счетоводители, служители, касиери, клиенти, контролни органи и др. Финансистът работи в офис, който е оборудван с офис техника и използва програмни продукти за текстообработване, електронни таблици, както и специализирани информационни системи в областта на банковото, застрахователното и осигурителното обслужване. 2631-6005 Икономист, банково дело
2631-6006 Икономист, външна търговия
2631-6007 Икономист, данъчно облагане
4132-3002 Банков служител, въвеждане
на данни
4820101 Икономическа информатика
Икономист - информатик
Икономист-информатикът извършва операции с данни, свързани със стопанската дейност на фирми и предприятия от всички сфери на икономиката. Типичните дейности на специалистите от тази професия са: въвеждане/извеждане на данни за финансовата и счетоводната част от дейността на организацията, изготвяне на справки, отчети, презентации и диаграми, структуриране, обобщаване и изчисления с финансови и счетоводни данни. В зависимост от икономическия сектор и мащабите на организацията, в която работи, икономист-информатикът използва специализирани продукти за управление на бизнеса, счетоводни програми, програми за електронни таблици, бази от данни и документи в електронен вид или на хартиен носител. Икономист-информатикът въвежда данни, извършва корекции на въведени данни в екранните форми на специализирани софтуерни продукти за контрол и управление на фирменото счетоводство, използва програми за електронни таблици или заявки към бази от данни за извършване на изчисления и директна обработка на данни. Операциите с данни, както и изготвянето на справки, отчети и презентации може да изискват предварителна подготовка на данните, която се състои в трансформиране на данни от различни източници- текстови файлове, генерирани от счетоводни програми и системи за управление на бизнеса, документи и таблици на хартиен/електронен носител, в подходящи за съответната цел формат и структура. 4132-1001 Оператор, въвеждане на данни
4132-3002 Банков служител, въвеждане
на данни
3341-3001 Мениджър екип, телефонен център за услуги
3341-3002 Мениджър екип, контактен център
3341-3003 Мениджър екип
3341-3004 Офис мениджър
3341-3005 Административен специалист с контролни функции
3341-3006 Специалист с контролни функции, въвеждане на данни
3341-3007 Специалист с контролни функции, деловодство и архив
3341-3008 Специалист с контролни функции, човешки ресурси
5210105 Машини и системи с ЦПУ
Машинен техник
Машинният техник изпълнява дейности, свързани с проектиране, конструиране, експлоатация, поддръжка и ремонт на машини, механични инсталации и съоръжения. Машинният техник изработва схеми, чертежи на детайли, сглобени единици. Проектира и конструира детайли и възли. Използва техническа литература и съвременни софтуерни продукти за якостно пресмятане и конструиране. Машинният техник изработва детайли на металорежещи машини с точност и качество по зададен чертеж. Поддържа и контролира ефективната експлоатация на машини, механични инсталации и съоръжения в различни сфери на промишленото производство: химическата, хранително-вкусовата, дървообработващата, минната, текстилната, шевната и обувната промишленост, в металургията, в хидро- и пневмотехниката. Машинният техник организира и изпълнява своевременен ремонт на видовете оборудване, инсталации, комуникации, установки, машини и приспособления. Организира периодични прегледи, разкрива и анализира причините за преждевременно износване на отделни детайли и възли. Изпълнението на голяма част от дейностите се свежда до използване на различни видове металорежещи и измервателни инструменти, както и приспособления за установяване. Работи с различни видове машини, системи за управление, механични инсталации и съоръжения съобразно вида на промишленото производство. Машинният техник отговаря за работата на други работници. 3115-3004 Техник, механик
3115-3021 Техник-механик, автоматизация
3115-3022 Техник-механик,, автоматизация на производството
3115-3023 Техник-механик, апретурно, багрилно и плетачно производство
3115-3024 Техник-механик, други отрасли на леката промишленост
3115-3025 Техник-механик, железопътен транспорт
3115-3026 Техник-механик, кожено-галантерийно производство
3115-3027 Техник-механик, мебелно производство
3115-3028 Техник-механик, обувно производство
3115-3029 Техник-механик, предачно производство
3115-3030 Техник-механик, тъкачно производство
3115-3031 Техник-механик, химическа промишленост
3115-3032 Техник-механик, хранително-вкусова промишленост
3115-3033 Техник-механик, шивашко производство
3115-3042 Техник-механик, дискретни производства
3115-3047 Техник-механик, технолог (студена обработка)
3115-3048 Техник-механик, технолог (топла обработка)
3115-3049 Техник-механик, технолог (уредостроене)
3115-3050 Техник-механик,
хидро- и пневмотехника
3115-3053 Техник-механик, роботостроене
3115-3054 Техник-механик,
монтаж на промишлени съоръжения и машини
3118 3010 Чертожник,
машини и инструменти
5211101 Шлосер
Шлосерство
Шлосерът извършва подготовка на работното място, машините, съоръженията и инструментите за работа; разчита и ползва техническа документация, включително от електронни източници. В случаите, когато е необходимо, той се консултира с прекия си ръководител. 3 В своята дейност той разчертава, оразмерява и изработва детайли с неголяма сложност и конфигурация, като спазва определената последователност на работа. Шлосерът обработва ръчно или машинно лентов, прътов, листов, тръбен материал, включително изделия, получени чрез отливане, изковаване, щамповане, щанцоване и други начини на получаване на заготовките, изправя, изпилява, притрива, реже, изсича, огъва, нитова, споява, заварява, шаброва, разпилява, пасва (нагажда), пробива, райберова, зенкерова и зенкова отвори, нарязва резби, изпилява профили, полира равнинни, ротационни и сферични повърхнини. Шлосерът работи на универсални металорежещи машини и ползва различни уреди, приспособления и инструменти. Демонтира и монтира инструменти за заточване, ремонт, текущ контрол и обслужване на производствения цикъл; изработва шлосерската част на калибри, шаблони и точни измерватели уреди; измерва и отчита размери и грапавости на повърхнини. При изпълнението на типични рутинни дейности, свързани с ремонта на машини, уреди и съоръжения, той разглобява, почиства, промива, смазва, консервира, маркира, подрежда, сортира, подготвя и монтира детайли, възли и механизми. 7214-2002 Занитвач
7214-2007 Монтажник, метални конструкции
7214-2008 Подготвител, метални конструкции
7224-1007 Точилар
7224-2009 Шлифовчик, инструменти
7224-2010 Шлифовчик, машинни инструменти
7224-2011 Шлифовчик, метал
8211-2011 Монтажник, печатарски машини
5211401 Мехатроника Придобилият трета степен на професионална квалификация по мехатроника участва в демонтирането, ремонта и монтирането на мехатронно техническо оборудване. Извършва профилактика на мехатронното оборудване, изработва специфични детайли и възли. Той извършва дейности по изработка, монтаж, демонтаж, диагностика, ремонт и изпитване на различно хидравлично, пневматично и електрично оборудване. За да изпълнява част от дейностите, специалистът по мехатроника трябва да разчита проекти и работни чертежи, да изчислява и оразмерява елементи и съоръжения, да прави скици и схеми. Той извършва измервания на механични, електрически и неелектрически величини, проследява различните вериги и се ориентира в конкретни схеми. Взема решения относно функционирането на съоръженията и оборудването, извършва хидравлични, пневматични и електропневматични дейности. Прилага методите за изработване, монтаж, техническо поддържане, демонтаж и ремонт на автоматизираните машини и съоръжения. Спазва нормативните изисквания за експлоатация и техника на безопасност. Умее да ръководи екип, поставя и разпределя задачи и контролира изпълнението им, консултира клиенти. В своята работа техникът по мехатроника използва различни видове измервателни уреди и апаратура, специфични уреди и инструменти за механични операции при производство, ремонт и контрол на възли и детайли от прецизната техника, сензори, актуатори и др. При изпълнение на определени дейности, свързани с разчитане на проекти и чертежи, той работи с компютър със софтуер за обработка на текст, таблици, графични изображения, както и със специализиран софтуер. Техникът по мехатроника има технически усет и притежава умения за поемане на риск, както и за справяне с критични ситуации. Те са свързани най- често с профилактика на оборудването и с отстраняване на възникнали аварии в процеса на работа на техниката. От качеството на работата му зависят сигурността и качеството на производствения процес, правилната работа на сензорните и задвижващите уредби и механизми, сигурността и безопасността на работници и клиенти. Лицата, практикуващи професията, трябва да са физически и психически издръжливи, да проявяват чувство на отговорност и постоянство при изпълнение на поставените задачи, да са съобразителни, да вземат решения при възникване на критични ситуации, да проявяват упоритост, търпение. 3115-3004 Техник, механик
3115-3013 Техник-механик, инструменти
3115-3021 Техник-механик, автоматизация
3115-3022 Техник-механик,, автоматизация на производството
3115-3023 Техник-механик, апретурно, багрилно и плетачно производство
3115-3024 Техник-механик, други отрасли на леката промишленост
3115-3025 Техник-механик, железопътен транспорт
3115-3026 Техник-механик, кожено-галантерийно производство
3115-3027 Техник-механик, мебелно производство
3115-3028 Техник-механик, обувно производство
3115-3029 Техник-механик, предачно производство
3115-3030 Техник-механик, тъкачно производство
3115-3031 Техник-механик, химическа промишленост
3115-3032 Техник-механик, хранително-вкусова промишленост
3115-3033 Техник-механик, шивашко производство
3115-3042 Техник-механик, дискретни производства
3115-3047 Техник-механик, технолог (студена обработка)
3115-3048 Техник-механик, технолог (топла обработка)
3115-3049 Техник-механик, технолог (уредостроене)
3115-3050 Техник-механик, хидро- и пневмотехника
3115-3053 Техник-механик, роботостроене
3115-3054 Техник-механик, монтаж на промишлени съоръжения и машини
3118-3010 Чертожник, машини и инструменти

5220201

 

 

5220204

Електрически машини и апарати

 

Електрообзавеждане на производството

Електромонтьорът може да извършва шлосерски и електромонтьорски дейности, свързани с изработване, измерване, монтаж, демонтаж и ремонт на електрически машини, апарати, съоръжения и уредби. В своята дейност той измерва електрически и неелектрически величини, ориентира се в електрически схеми и може да проследява електрически вериги. Електромонтьорът има право да взема решения, свързани с работоспособността на електрическите съоръжения и оборудване, да прилага методиките за изработване, монтаж, техническо поддържане, демонтаж и ремонт на електрически машини, апарати, съоръжения и уредби. Той е длъжен да спазва нормативните изисквания за експлоатация и техника на безопасност при упражняване на дейността си, да осигурява безопасност за себе си и другите и да опазва околната среда. В работата си електромонтьорът използва шлосерски и електротехнически инструменти; електрически и електронни измервателни уреди (цифрови и аналогови); работи с компютър, програмни продукти, специфични за различните специалности, ползва интернет. Той обслужва и носи отговорност за правилното функциониране и безопасността на различни машини и апарати (генератори, трансформатори, двигатели, апарати за ниско и високо напрежение, тоководещи части и др.). Трудовите дейности се извършват на открито, при различни атмосферни условия, в закрити помещения и/или в офиси. Електромонтьорът работи при рискови условия (на височина, под влияние на електрически полета и др.), което изисква той да притежава специфични умения и психическа устойчивост и издръжливост. Използването на специално работно облекло е задължително. При упражняване на професията електромонтьорът трябва да спазва определената методика на работа и трудовата дисциплина. Лицата, практикуващи професията „Електромонтьор", трябва да са в добро физическо и психическо здраве, да проявяват професионализъм и отговорност при изпълнение на поставените трудови задачи, да умеят да работят в екип, да спазват изискванията за подбор на инструментите за работа, да са търпеливи и упорити, да умеят да изказват собствено мнение, да осъществяват ефективна комуникация с екипа, с ръководния персонал и с клиентите, които обслужват. Трябва да умеят да водят прецизно текуща техническа документация съобразно нормативните изисквания. Електромонтьорът може да работи в държавни, общински и частни фирми с предмет на дейност в областта на електротехниката и енергетиката. Работното време на електромонтьора е стандартно. Държавните и частните фирми с непрекъснат производствен процес (електрически централи, подстанции, кораби и др.) изискват 24- часово оперативно управление на съоръженията, което изисква работа на смени и даване на дежурства. 7411-2003 Електротехник, промишлено предприятие
7412-2007 Електромеханик
7412-2008 Електромеханошлосер
7412-2009 Електромонтьор
7412-2010 Електрошлосер
7412-2012 Монтьор, електрооборудване
412-1016 Работник, обслужване и ремонт на електроапаратура
7413-2001 Електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропроводни линии и мрежи
7413-2002 Електромонтьор, полагане и сваряване подземни кабели
7413-2003 Електромонтьор, подстанции
7413-2004 Електромонтьор, трафопостове и възлови станции
7413-2009 Монтьор, свързване на кабели

5230401

 

5230402

 

5230403

 

Микропроцесорна техника

Микропроцесорна техника

 

Електронно уредостроение

 

След завършване на обучението обучаваните могат да работят като оператори на машини с електронно управление, оператори на микропроцесорни системи за обработка на информация, настройчици на микропроцесорна техника, монтажници на електронни изделия и продавач-консултанти на електронни изделия във фирми, чийто предмет на дейност е свързан със: - поддръжка и ремонт на електронни изделия; - поддръжка и експлоатация на микропроцесорна техника; - поддръжка и експлоатация на машини с електронно управление; - производство на електронни изделия; - търговия с електронни изделия. Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Монтьор на електронна техника" могат да постъпват и на длъжности, които съответстват на професии/длъжности от Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България, класифицирани в група 7242 Монтьори на електронно оборудване, както и др., в т.ч. допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите и длъжностите. 7422-2002 Монтьор, компютърна апаратура
7422-2003 Монтьор, радиоапаратура
7422-2004 Монтьор, сигнални системи
7422-2005 Монтьор, телевизори
7422-2006 Монтьор, апаратура за обработка на данни
7422-2007 Монтьор, аудиовизуална апаратура
7422-2014 Корабен радиомонтьор
7422-2015 Механик, електроник на аудиовизуална апаратура
7422-2016 Механик, електроник на компютри
7422-2017 Механик, електроник по ремонт на радиоприемници
7422-2019 Механик, поддържащ телевизионна електронна апаратура
7422-2020 Механик, радиоелектроник
7422-2024 Работник, монтиране на радиосъоръжения
7422-2009 Монтьор, поддържане на телефонни и телеграфни съобщения
7422-2011 Монтьор, телеграфни кабели/линии
7422-2001 Монтьор, електронно телекомуникационно оборудване
7422-2008 Монтьор, радиотелевизионни антени
7422-2012 Монтьор, телефонни кабели/линии
7422-2018 Механик, електроник по ремонт на телевизори
7422-2021 Техник, хардуер
7421-2004 Монтьор, електронни прототипи
7421-2009 Монтьор, електронно производствено оборудване
7421-2010 Монтьор, микроелектроника
7421-2011 Механик, канцеларски машини
7421-2012 Механик, търговски машини и апаратура
7421-2013 Механик, електроник
7421-2001 Електромонтьор, електронна апаратура
7421-2014 Механик поддържащ електронна апаратура

5820402

 

 

5820405

Метални конструкции

 

Изолации в строителството

Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Строител-монтаж-ник" може да извършва подготвителни работи на строежа, монтира конструкциите на сградите и съоръженията от сглобяеми стоманобетонни елементи и метални конструкции. Участва при извършване на довършителни работи, като изпълнява преградни стени, окачени тавани, предстенни обшивки и облицовки, сухи подове и монтира различни видове дограма. Изпълнява вътрешни и външни, хидро-, топло- и пароизолации. Изпълнява дейности по енергийно саниране на ограждащите елементи на сградите: изолации на стени, на покриви, открити подове и подове над неотопляеми пространства. вереното му имущество (техника, инструменти и материали); качествената изработка и съобразяването с изис-кванията на съответната поръчка; работата на екипа, опазването на своя живот и на останалите членове от екипа. Строителят-монтажник трябва да: разчита отделните части на проекта, спазва размерите от проекта, техническите спецификации, използва справочна и каталожна литература, работи с първичните документи, съхранява поверената му документация. Строителят-монтажник работи с универсални строителни инструменти (нивелир, мастар, отвес, ролетка, лопата, маламашка, мистрия, стоманена четка, клещи, отвертка, чук, трион и др.), използва и специфични строителни инструменти, различни електроинструменти, лека строителна механизация. Разчита техническите параметри, експлоатира правилно и поддържа в изправност машините и съоръженията, обучава се за работа с нови машини и съоръжения. 7121-2001 Работник, изграждане и ремонт на покривни покрития
7121-2002 Тенекеджия, довършителни работи в строителството
7124-2001 Корабен изолировач
7124-2004 Работник, акустична изолация
7124-2005 Работник, изолация
7124-2007 Работник, ремонт на топлинна изолация
7124-2006 Работник, изолация на хладилни и климатични инсталации
7124-2008 Работник, строителна изолация
7124-2002 Строителен импрегнатор
7124-2003 Хидроизолаторчик
7214-2007 Монтажник, метални конструкции
7214-2008 Подготвител, метални конструкции
7214-2009 Работник, производство на метални конструкции
7214-2010 Работник, ремонт на контейнери
7214-2011 Разкройчик, метал
7119-2011 Работник, стоманобетонни конструкции и изделия
7119-2009 Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия
7119-2010 Монтажник, строителни подпори
5820901 Помощник пътен строител Пътният строител участва в изграждането, поддържането и ремонта на: земно легло и пътни настилки; земно легло, баластова призма и горно строене на жп линии; отводнителни съоръжения към пътища и жп линии, както и на водостоци, мостове и други транспортни съоръжения, спазва здравословните и безопасни условия на труд, опазва околната среда. Изгражда и монтира водещи ивици и тротоарни настилки. Полага хоризонтална маркировка и монтира вертикална сигнализация. Извършва дейности, свързани със създаване и поддържане на пътни принадлежности и крайпътно обзавеждане. В своята дейност пътният строител използва различни инструменти и оборудване за извършване на изкопни работи, приготвяне на строителни смеси и разтвори, изграждане на пътни настилки, баластова призма, полагане на траверси и релси на жп линия, изграждане на отводнителни съоръжения и др., както и различни лични предпазни средства. Извлича информация от техническа документация - чертежи, схеми, технологични карти; съставя нарядни бланки и др. Пътният строител отговаря за: качеството на своята работа; използваните материали и инструменти; собствената си безопасност и тази на групата хора, които ръководи; спазването на установени правила и срокове за извършване на дадена работа. 7119-2002 Строител, пътища
7119-2006 Асфалтаджия
7113-2020 Работник, полагане на паваж
7119-2013 Работник полагане на пътни настилки,
126-2018 Работник, полагане на дренаж
7119-2017 Работник, специално фундиране
7119-2006, Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия
9312-0006 Работник, поддръжка на пътища
9312-0012 Работник-копач, канали и изкопи
7620402 Подпомагане на възрастни Дейностите, осъществявани от социалния асистент, целят подобряване на качеството на живот на уязвими групи хора - деца и възрастни с увреждания, деца със сензорни, физически, интелектуални и хронични заболявания, самотно живеещи и възрастни хора, чрез ежедневна подкрепа в дома им и извън него. Социалният асистент oказва помощ при организиране на дейности и занимания в дома и извън него (организиране на срещи, честване на празници, четене на литература, организиране на занимания по интереси - карти, шах, табла, плетене, бродиране, отглеждане на цветя, придружаване при разходка и посещение на кино, театър, концерти, църква и др.). Придружава децата и възрастните до и от обучаваща институция, при необходимост присъства по време на учебните занимания (в помощ както на потребителя, така и на обучаващия) и подпомага потребителя при подготовката за учебни занятия (домашна работа). Социалният асистент подпомага общуването и поддържането на социални контакти и допринася за осигуряване на емоционален комфорт на потребителя и неговите близки. Оказва подкрепа при кризисни ситуации от битово естество (загуба на близък човек, тежко заболяване, продължителна раздяла, ситуации на насилие и др.). Социалният асистент съдейства при изготвяне, подаване и получаване на документи до и от публични и частни институции; заплащане на данъци, такси и други сметки и задължения със средства на потребителя; снабдяване с помощни средства, приспособления и съоръжения, с учебни пособия и консумативи при тежко заболяване и инвалидност, както и при ползване на различни социални услуги. Социалният асистент поддържа контакт с личния лекар при влошаване на здравословното състояние или при спешен случай, като своевременно уведомява семейството и близките за своите действия, придружава при необходимост потребителя до личен или друг лекар, оказва съдействие при настаняване в болница, санаториум и при грижи в болница (при необходимост). Съдейства при приема на лекарствени средства, ако е инструктиран изрично от личния лекар на потребителя. Социалният асистент обсъжда с родителите или настойниците на децата потребители необходимостта от мерки срещу фактори, представляващи опасност за здравето на детето. Информира своевременно организацията доставчик за сигнали или случаи на злоупотреба и насилие, оказани върху потребителя. Организира пътувания и придружава потребителя до работното му място, при разходка и посещение на кино, театър, концерти, църква и др. Социалният асистент съдейства за извършване на дребни ремонти в дома, както и за закупуване на продукти, материали и вещи. В работата си използва указания, свързани със социалната услуга, работна документация - индивидуален работен план, седмичен график на извършените дейности и др., средства за комуникация с институции, близки; помощни средства, компютърна техника, лични предпазни средства при необходимост. Социалният асистент носи отговорност за живота и здравето на лицето, за което се грижи, в рамките на работното време и на компетенциите си, за 4 опазване на имуществото на семейството или обществената институция. Социалният асистент трябва да проявява конфиденциалност при работа с личните данни или с персонална информация, свързана с потребителя и неговото семейство и близки 5329-1009 Здравен асистент
5322-1001 Домашен санитар
5322-1002 Личен асистент
5322-1003 Социален асистент
5322-1004 Разносвач на храна
5321-1001 Болногледач

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top