ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ СПЕЦИЛАНОСТИ КЪМ ЦПО БРАНД

ЛИЦЕНЗ № 2018121445 към НАПОО

03.10.2018 г.

кодспециалностПрофесионална компетентностКод по НКПД
3410201 Продавач - консултант Продавач-консултантът посреща и обслужва клиенти различни търговски обекти. Той консултира клиентите за качествата на предлаганите стоки. Демонстрира на клиента употреба на определената стока. Продавач-консултантът следи за търговския вид, годността и атрактивното представяне на предлаганите стоки, наличието на етикети и означение за продажната цена. Той аранжира стоките на щанда и витрините по подходящ начин, поддържа необходимия търговски вид и хигиена в търговския обект или в сектор от него. Отговаря за поддържане на складовите наличности, като взема мерки при изчерпване на количествата или при изтичане на сроковете на трайност на стоките. В дейностите по доставяне и приемане на стоки продавач-консултантът осъществява контакти с доставчици, снабдители, домакини, склададжии и транспортни работници, а в рамките на търговска дейност осъществява контакти с клиенти, което изисква да притежава добри комуникативни умения и умения за работа в екип. Продавач-консултантът приема рекламации и взема решение за последващи действия, като спазва гаранционните условия на продуктите. Продавач-консултантът носи отговорност за стоките, както и за оборудването и обзавеждането в търговския обект, а също и за извършените от него операции с парични средства и финансовоотчетни документи. Продавач-консултантът може да работи самостоятелно в търговския обект за осъществяване на продажби на едро или на дребно, да обслужва определен сектор в по-голям търговски обект, а също така да изпълнява различни дейности в складови помещения или офиси.
5221-3001 Управител, търговия на дребно (доставки по домовете)
5221-3002 Управител, търговия на дребно (магазини на самообслужване)
5221-3003 Собственик, малък магазин
5221-3004 Собственик, павилион за вестници
5222-3001 Супервайзър, магазин
5222-3002 Специалист с контролни функции, търговия
5223-2001 Продавач-консултант
5223-2002 Асистент-продавач
5211-1001 Продавач, павилион
5211-1002 Продавач, пазар
5211-1003 Продавач, улична сергия
5212-0001 Продавач, бюфет
5212-0002 Продавач, закуски и напитки
5212-0003 Продавач, хранителни продукти
3410401 Търговия на едро и дребно Търговският представител посредничи при продажби на стоки или услуги между предприятието, в което работи, и други търговски обекти, предприятия или физически лица. Той информира, консултира и демонстрира на клиентите качествата на предлаганите стоки и условията за покупката им, като използва рекламни материали - 3 каталози, проспекти, брошури и др. Поддържа постоянен контакт с клиентите: приема поръчки по телефон, факс и електронна поща; обработва ги; изготвя оптимален териториален и времеви график; осъществява доставката на стоката/услугата. Проучва търсенето и предлагането на различни видове продукти или услуги, включително дейността на конкурентите, и подготвя справки за прекия си ръководител. Търговският представител подготвя всички документи (оферти, договори, допълнителни споразумения, анекси и др.), свързани с продажбата на продуктите и услугите. Търговският представител приема рекламации от клиенти и отговаря по установения от предприятието начин. Търговският представител трябва отлично да познава качествата на предлаганите продукти, както и стоковедните характеристики, изискванията за транспорт и съхранение. Търговският представител приема разплащания в брой или по банков път, като издава фактури за осъществените продажби. Отразява в клиентските картони информацията за продажбите и плащанията. формацията за продажбите и плащанията. Търговският представител е подчинен на мениджър продажби (търговски директор) и комуникира със счетоводител, мениджъри, началник-склад, доставчици, транспортни работници, клиенти и контролни органи. Той носи материална и финансова отговорност за поверените му материални и парични ценности. Отговаря за предаването на стоките по асортимент, количество, вид и цена, които са посочени в придружаващите документи. От него се изисква да бъде лоялен към работодателя, да не злоупотребява с оказаното му доверие и да не разпространява поверителни сведения, съставляващи търговска тайна. Търговският представител работи както в офиса на предприятието, така и на места, посочени от клиентите. Той използва офис техника, включително компютър с програмни продукти за текстообработване, електронни таблици, интернет, презентации, логистика и др. Използва чужд език при работа с документацията на предлаганите стоки и комуникацията с чуждестранни клиенти. Работното време на търговския представител е с нормална продължителност в съответствие с Кодекса на труда. Търговският представител трябва да бъде комуникативен, търпелив и упорит, да може да убеждава и да води преговори, да има нагласа за динамична работа при променящи се условия, да умее да взема адекватни и отговорни решения. Добрият външен вид, деловото облекло и обноски предразполагат клиентите.
3322-3002 Търговски помощник
3322-3003 Търговски представител
3322-3004 Търговски пътник
3322-3005 Консултант (промотьор), продажби
3322-3006 Дистрибутор
3322-2008 Търговец на вино
3322-2007 Търговски сътрудник
3430101 Банково дело Финансистът, който работи в областта на финансовите институции, извършва дейности по обслужване на физически лица и предприятия във връзка с водене на банкови сметки, банкови заеми, валутни операции и др. Финансистът изпълнява задачи, свързани с правилното съставяне на стандартизирани документи, водене на синтетични и аналитични партиди, попълване на платежни документи в банковата. Той може да изпълнява операции, свързани с получаване и плащане на парични средства в брой. В сферата на финансовите предприятия той може да води аналитична отчетност за гаранции по кредити, инвестиции, ипотеки, облигации, ценни книжа, документи за оценки, комисиони и лихви. Финансистът трябва да познава правилата на документооборота и да умее да съставя, класифицира, обработва, сортира, съхранява и архивира счетоводна, статистическа и финансова информация на конкретно работно място в предприятието по регламентиран ред. Той планира и организира своята дейност, като спазва нормативно определените срокове. Финансистът подпомага разработването на анализи и финансови планове, спазвайки вътрешните нормативни изисквания в банката. Той обслужва клиенти на дружеството, спазвайки деловия тон на общуване и поведение, поддържа кореспонденция с клиенти на банката, като ги информира своевременно за настъпилите промени в техните аналитични партиди. Финансистът носи отговорност за вярното съставяне, обработване и представянето в срок на различни видове отчетни документи. Носи отговорност и за зачислената му изчислителна, компютърна техника и материални средства в съответствие с българското законодателство. Той носи отговорност за опазване на банковата тайна и за спазване на финансовата дисциплина и вътрешния ред. Подчинен е на главния счетоводител и при изпълнение на задълженията взаимодейства със счетоводители, служители, касиери, клиенти, контролни органи и др. Финансистът работи в офис, който е оборудван с офис техника и използва програмни продукти за текстообработване, електронни таблици, както и специализирани информационни системи в областта на банковото, застрахователното и осигурителното обслужване.
2631-6005 Икономист, банково дело
2631-6006 Икономист, външна търговия
2631-6007 Икономист, данъчно облагане
4132-3002 Банков служител, въвеждане на данни
3430102 Застрахователно и осигурително дело Финансистът, който работи в областта на социалното и застрахователното дело, извършва посредничество при договори за застраховки на физически лица и предприятия, обслужване на застраховки и социални дейности. Финансистът изпълнява задачи, свързани с правилното съставяне на стандартизирани документи, водене на синтетични и аналитични партиди, попълване на платежни документи в банковата или в застрахователната и осигурителната дейност. Той може да изпълнява операции, свързани с получаване и плащане на парични средства в брой. В сферата на застрахователната дейност финансистът може да води аналитичната отчетност на рисковете, видовете застраховки и уреждане на застрахователните полици. Финансистът трябва да познава правилата на документооборота и да умее да съставя, класифицира, обработва, сортира, съхранява и архивира счетоводна, статистическа и финансова информация на конкретно работно място в предприятието по регламентиран ред. Той планира и организира своята дейност, като спазва нормативно определените срокове. Той обслужва клиенти на дружеството, спазвайки деловия тон на общуване и поведение, поддържа кореспонденция с клиенти на застрахователното дружество, като ги информира своевременно за настъпилите промени в техните аналитични партиди.
3321-3001 Агент, осигуряване
3321-3002 Застрахователен агент
3321-3003 Застрахователен брокер
3321-3004 Главен специалист, застрахователна дейност
3321-3005 Специалист, застрахователна дейност
3321-3006 Регионален застрахователен представител
3321-3007 Регионален застрахователен координатор
3321-3008 Организатор аварии и застраховки
3450501 Малък и среден бизнес Сътрудниците в малкия и средния бизнес притежават опит в практическата реализация на технически и стопански решения, опит в събиране и обработване на информация, в сключване на сделки. Те работят с нови технологии, нормативни документи, познават методики в различни области на знанието, изпълняват услуги, свързани с финансите, търговията, администрацията и социалните грижи. Интересът към малкия и средния бизнес у нас е обясним, тъй като основната част от предприемачите днес разполагат с ограничени капитали. Това прави специалистите, подготвени за сътрудници в малък и среден бизнес, особено търсени и предпочитани днес. Средствата, които се отпускат за подпомагане на бизнеса от различни европейски фондове и банки, основно целят подпомагане.
2431-6001 Анализатор, проучване на пазари
2431-6002 Експерт, маркетинг
2431-6003 Експерт, реклама
2431-6004 Експерт, политика на цените
2431-6005 Експерт, външна търговия
2432-6001 Експерт, връзки с обществеността
2433-6004 Специалист продажби в областта на техниката (без информационни и комуникационни технологии)
2434-6001 Мениджър, акаунт: продажби (информационни и комуникационни технологии)
2434-6002 Търговски представител: ИКТ
2434-6003 Агент, продажби ИКТ
2434-6004 Консултант, продажби ИКТ
2434-5005 Продуктов мениджър
3331-3001 Специалист, спедиторска дейност
3331-3002 Агент, експедиция на товари
3331-3003 Агент, чистотата на товарите
3331-3010 Митнически брокер
3331-3011 Отговорник митнически брокери
3331-3012 Отговорник митническа обработка
3332-3001 Организатор, конференции и събития
4121-2010 Търговски сътрудник
4321-2004 Завеждащ морска регистрация
4321-2005 Измерител, горивни и строителни материали
4321-2006 Кантарджия
4321-2007 Контрольор, запаси
4820301 Текстообработване Операторът на компютър създава и поддържа безопасна работна среда, отговаряща на ергономичните изисквания за работа с компютър (компютърна система, оборудвана с необходимите периферни устройства, отговарящи на съвременните изисквания за обработка на информацията). Той трябва да умее да осъществява оперативна дейност, свързана със създаването в електронен вид, въвеждането и обмена на текстови файлове, както и вмъкването на различни видове графики, части от електронни таблици, горещи обекти и други елементи на съвременните електронни или сканирани документи, както и пренасянето им върху хартиен или друг носител. Той трябва да знае основните дейности за работа с електронни таблици, електронна и класическа кореспонденция, организация на дълго- и краткосрочни планове и задачи; презентации на фирмата и обекта на нейната дейност и др.
3511-3002 Компютърен оператор
3511-3004 Оператор, мониторинг център
4132-1001 Оператор, въвеждане на данни
4120-2006 Технически секретар
6220301 Работник в озеленяването Лицата, придобили първа степен на професионална квалификация по професията „Работник в озеленяването", могат да работят в държавните и общинските 3 предприятия, кооперативните и между кооперативните предприятия и едноличните търговски дружества с дейност в областта на озеленяването, зеленото строителство и устройството на ландшафта, в разсадници за декоративни дървесно-храстови видове, в цветопроизводствени стопанства, ботанически градини, дендрариуми и други предприятия и организации, занимаващи се с отглеждане, търговия и транспорт на декоративни растителни материали. Повечето дейности се извършват на открито - в паркове и градини. В своята работа работникът в озеленяването използва различни видове градински инструменти за предварителна подготовка на площите, за почвообработка; за бране и добиване на семена, плодове и резници, за изваждане и садене на фиданки, за сеене; оформяне и поддържане на зелени площи, напояване и др. Лицата, практикуващи професията, трябва да бъдат физически издръжливи, подвижни и сръчни.
6113-1001 Билкопроизводител
6113-1002 Градинар
6113-1003 Градинар, сезонен
6113-1004 Гъбар
6113-1005 Семепроизводител
6113-1006 Фиданкопроизводител
6113-1007 Цветопроизводител
6113-1008 Работник, оранжерия/парник
6114-1002 Работник в стопанство, смесени култури
7620301 Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца Придобилите съответната професионална квалификация по професията "Помощник- възпитател" имат възможност за реализиране според търсенията на пазара на труда и изискванията на съвременното общество като помощник- възпитатели в държавни и частни образователни институции, а с допълнителна подготовка - за отглеждане на деца в домашни условия
5311-3004 Приемен родител
5311-1001 Детегледачка
5311-1002 Бавачка
5311-1003 Гувернантка
5312-3001 Помощник на учителя
5312-3002 Обслужващ, деца в училища
5312-3003 Помощник-възпитател
8110901
8110902
Работник в заведенията за хранене и развлечения ППрилага санитарно-хигиенни изисквания за работа в организацията, прилага технологията на туристическото обслужване съгласно длъжността. Участва при приемането на хранителни продукти. Оказва съдействие при съхранението на хранителните продукти и полуфабрикати, като спазва санитарно-хигиенните услаовия и изисквания за работа в ЗХР. Извършва предварителна обработка на хранителните продукти и подготвя полуфабрикатите в зависимост с поставените му задачи. Подрежда почиства производствените и складови помещения, машини, апарати инвентар. Участва в приемането на стока. Изпълнява възложените му задачи от дейностите по подготовка за работа с клиенти, като зарежда хладилните съоръжения в бюфета с напитки и хранителни продукти, зарежда и пуска в експлоатация ледогенератори, отоплители за чинии, рекламни витрини. Зарежда търговската зала и сервитьорския офис със сервизи, прибори, покривки, салфетки, вази, цветя, пепелници, съдове за подправки. Изпълнява рутинни дейности в процеса на обслужване на гостите, свързани със сервиране и отсервиране на ястия и напитки, подреждане и почистване на масите, прибиране на употребените съдове, прибори, чаши, бутилки, подмяна на покривки, салфетки, пепелници. Участва в дейностите след приключване на работа с клиенти, свързани с подреждане на търговската зала, прибиране на употребените съдове, бельо и инвентар, проветряване на търговската зала и подготовка за работа на следващата смяна.
9111-0002 Помощник, кухня (домашен)
9411-0002 Помощник кухня, заведение за бързо хранене
9412-0001 Мияч, съдове (ръчно)
9412-0002 Помощник, кухня (без домашните)
9412-0003 Работник, кухня
5131-2002 Обслужващ, бюфет/лавка
8150301 Маникюр, педикюр и ноктоплатика Mаникюрист-педикюристът извършва следните основни трудови дейности: предоставя детайлна информация на клиента за предлаганите услуги и продукти; диагностицира моментното състояние на нокътната структура и кожата на ръцете или краката, за да се прeдложи най-подходящата и безопасна за здравето услуга; консултира клиентите при избора на услуга; предоставя услугите маникюр, педикюр и ноктопластика; поддържа удължените нокти периодично чрез коригиране и балансиране, прави козметични корекции при проблемни нокти по специално разработени методики; лакира и декорира ноктите на ръцете или краката; познава и прилага установените стандарти за обслужване в сектора "Услуги за личността"; познава и прилага нормативните документи за работа с козметични препарати в обекти 4 с обществено предназначение; дава препоръки и консултира клиента как да се грижи за ръцете и краката в домашни условия.
5142-2001 Гримьор
5142-2004 Педикюрист
8120302 Екскурзоводско обслужване Туризмът е приоритетен отрасъл в българската икономика и необходимостта от квалифицирани кадри непрекъснато ще нараства. За придобилите професионална квалификация по професията "Екскурзовод" - трета и четвърта степен на професионална квалификация, съществуват добри възможности за реализация както в България, така и в останалите страни от ЕС. Те могат да заемат работни места в малки и средни туроператорски фирми, на пътнически кораби, в хотели и др.
5113-3001 Аниматор
5113-3003 Водач, парк за забавления
5113-3004 Планински водач/гид
5113-3005 Екскурзовод

ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ СПЕЦИЛАНОСТИ КЪМ ЦПО ЕДИКТ

ЛИЦЕНЗ № 2018121450 към НАПОО

03.10.2018 г.

кодспециалностПрофесионална компетентностКод по НКПД
3410201 Продавач - консултант Продавач-консултантът посреща и обслужва клиенти различни търговски обекти. Той консултира клиентите за качествата на предлаганите стоки. Демонстрира на клиента употреба на определената стока. Продавач-консултантът следи за търговския вид, годността и атрактивното представяне на предлаганите стоки, наличието на етикети и означение за продажната цена. Той аранжира стоките на щанда и витрините по подходящ начин, поддържа необходимия търговски вид и хигиена в търговския обект или в сектор от него. Отговаря за поддържане на складовите наличности, като взема мерки при изчерпване на количествата или при изтичане на сроковете на трайност на стоките. В дейностите по доставяне и приемане на стоки продавач-консултантът осъществява контакти с доставчици, снабдители, домакини, склададжии и транспортни работници, а в рамките на търговска дейност осъществява контакти с клиенти, което изисква да притежава добри комуникативни умения и умения за работа в екип. Продавач-консултантът приема рекламации и взема решение за последващи действия, като спазва гаранционните условия на продуктите. Продавач-консултантът носи отговорност за стоките, както и за оборудването и обзавеждането в търговския обект, а също и за извършените от него операции с парични средства и финансовоотчетни документи. Продавач-консултантът може да работи самостоятелно в търговския обект за осъществяване на продажби на едро или на дребно, да обслужва определен сектор в по-голям търговски обект, а също така да изпълнява различни дейности в складови помещения или офиси.
5221-3001 Управител, търговия на дребно (доставки по домовете)
5221-3002 Управител, търговия на дребно (магазини на самообслужване)
5221-3003 Собственик, малък магазин
5221-3004 Собственик, павилион за вестници
5222-3001 Супервайзър, магазин
5222-3002 Специалист с контролни функции, търговия
5223-2001 Продавач-консултант
5223-2002 Асистент-продавач
5211-1001 Продавач, павилион
5211-1002 Продавач, пазар
5211-1003 Продавач, улична сергия
5212-0001 Продавач, бюфет
5212-0002 Продавач, закуски и напитки
5212-0003 Продавач, хранителни продукти
3410401 Търговски представител Търговският представител посредничи при продажби на стоки или услуги между предприятието, в което работи, и други търговски обекти, предприятия или физически лица. Той информира, консултира и демонстрира на клиентите качествата на предлаганите стоки и условията за покупката им, като използва рекламни материали - 3 каталози, проспекти, брошури и др. Поддържа постоянен контакт с клиентите: приема поръчки по телефон, факс и електронна поща; обработва ги; изготвя оптимален териториален и времеви график; осъществява доставката на стоката/услугата. Проучва търсенето и предлагането на различни видове продукти или услуги, включително дейността на конкурентите, и подготвя справки за прекия си ръководител. Търговският представител подготвя всички документи (оферти, договори, допълнителни споразумения, анекси и др.), свързани с продажбата на продуктите и услугите. Търговският представител приема рекламации от клиенти и отговаря по установения от предприятието начин. Търговският представител трябва отлично да познава качествата на предлаганите продукти, както и стоковедните характеристики, изискванията за транспорт и съхранение. Търговският представител приема разплащания в брой или по банков път, като издава фактури за осъществените продажби. Отразява в клиентските картони информацията за продажбите и плащанията. формацията за продажбите и плащанията. Търговският представител е подчинен на мениджър продажби (търговски директор) и комуникира със счетоводител, мениджъри, началник-склад, доставчици, транспортни работници, клиенти и контролни органи. Той носи материална и финансова отговорност за поверените му материални и парични ценности. Отговаря за предаването на стоките по асортимент, количество, вид и цена, които са посочени в придружаващите документи. От него се изисква да бъде лоялен към работодателя, да не злоупотребява с оказаното му доверие и да не разпространява поверителни сведения, съставляващи търговска тайна. Търговският представител работи както в офиса на предприятието, така и на места, посочени от клиентите. Той използва офис техника, включително компютър с програмни продукти за текстообработване, електронни таблици, интернет, презентации, логистика и др. Използва чужд език при работа с документацията на предлаганите стоки и комуникацията с чуждестранни клиенти. Работното време на търговския представител е с нормална продължителност в съответствие с Кодекса на труда. Търговският представител трябва да бъде комуникативен, търпелив и упорит, да може да убеждава и да води преговори, да има нагласа за динамична работа при променящи се условия, да умее да взема адекватни и отговорни решения. Добрият външен вид, деловото облекло и обноски предразполагат клиентите.
3322-3001 Търговски агент
3322-3002 Търговски помощник
3322-3003 Търговски представител
3322-3004 Търговски пътник
3322-3005 Консултант (промотьор), продажби
3322-3006 Дистрибутор
3322-2007 Търговски сътрудник
3430101 Банково дело Финансистът, който работи в областта на финансовите институции, извършва дейности по обслужване на физически лица и предприятия във връзка с водене на банкови сметки, банкови заеми, валутни операции и др. Финансистът изпълнява задачи, свързани с правилното съставяне на стандартизирани документи, водене на синтетични и аналитични партиди, попълване на платежни документи в банковата. Той може да изпълнява операции, свързани с получаване и плащане на парични средства в брой. В сферата на финансовите предприятия той може да води аналитична отчетност за гаранции по кредити, инвестиции, ипотеки, облигации, ценни книжа, документи за оценки, комисиони и лихви. Финансистът трябва да познава правилата на документооборота и да умее да съставя, класифицира, обработва, сортира, съхранява и архивира счетоводна, статистическа и финансова информация на конкретно работно място в предприятието по регламентиран ред. Той планира и организира своята дейност, като спазва нормативно определените срокове. Финансистът подпомага разработването на анализи и финансови планове, спазвайки вътрешните нормативни изисквания в банката. Той обслужва клиенти на дружеството, спазвайки деловия тон на общуване и поведение, поддържа кореспонденция с клиенти на банката, като ги информира своевременно за настъпилите промени в техните аналитични партиди. Финансистът носи отговорност за вярното съставяне, обработване и представянето в срок на различни видове отчетни документи. Носи отговорност и за зачислената му изчислителна, компютърна техника и материални средства в съответствие с българското законодателство. Той носи отговорност за опазване на банковата тайна и за спазване на финансовата дисциплина и вътрешния ред. Подчинен е на главния счетоводител и при изпълнение на задълженията взаимодейства със счетоводители, служители, касиери, клиенти, контролни органи и др. Финансистът работи в офис, който е оборудван с офис техника и използва програмни продукти за текстообработване, електронни таблици, както и специализирани информационни системи в областта на банковото, застрахователното и осигурителното обслужване.
2631-6005 Икономист, банково дело
2631-6006 Икономист, външна търговия
4132-3002 Банков служител, въвеждане на данни
3430102 Застрахователно и осигурително дело Финансистът, който работи в областта на социалното и застрахователното дело, извършва посредничество при договори за застраховки на физически лица и предприятия, обслужване на застраховки и социални дейности. Финансистът изпълнява задачи, свързани с правилното съставяне на стандартизирани документи, водене на синтетични и аналитични партиди, попълване на платежни документи в банковата или в застрахователната и осигурителната дейност. Той може да изпълнява операции, свързани с получаване и плащане на парични средства в брой. В сферата на застрахователната дейност финансистът може да води аналитичната отчетност на рисковете, видовете застраховки и уреждане на застрахователните полици. Финансистът трябва да познава правилата на документооборота и да умее да съставя, класифицира, обработва, сортира, съхранява и архивира счетоводна, статистическа и финансова информация на конкретно работно място в предприятието по регламентиран ред. Той планира и организира своята дейност, като спазва нормативно определените срокове. Той обслужва клиенти на дружеството, спазвайки деловия тон на общуване и поведение, поддържа кореспонденция с клиенти на застрахователното дружество, като ги информира своевременно за настъпилите промени в техните аналитични партиди.
3321-3001 Агент, осигуряване
3321-3002 Застрахователен агент
3321-3003 Застрахователен брокер
3321-3004 Главен специалист, застрахователна дейност
3321-3005 Специалист, застрахователна дейност
3321-3006 Регионален застрахователен представител
3321-3007 Регионален застрахователен координатор
3321-3008 Организатор аварии и застраховки
3450501 Малък и среден бизнес Сътрудниците в малкия и средния бизнес притежават опит в практическата реализация на технически и стопански решения, опит в събиране и обработване на информация, в сключване на сделки. Те работят с нови технологии, нормативни документи, познават методики в различни области на знанието, изпълняват услуги, свързани с финансите, търговията, администрацията и социалните грижи. Интересът към малкия и средния бизнес у нас е обясним, тъй като основната част от предприемачите днес разполагат с ограничени капитали. Това прави специалистите, подготвени за сътрудници в малък и среден бизнес, особено търсени и предпочитани днес. Средствата, които се отпускат за подпомагане на бизнеса от различни европейски фондове и банки, основно целят подпомагане.
2431-6001 Анализатор, проучване на пазари
2431-6002 Експерт, маркетинг
2431-6003 Експерт, реклама
2431-6004 Експерт, политика на цените
2431-6005 Експерт, външна търговия
2432-6001 Експерт, връзки с обществеността
2433-6004 Специалист продажби в областта на техниката (без информационни и комуникационни технологии)
2434-6001 Мениджър, акаунт: продажби (информационни и комуникационни технологии)
2434-6002 Търговски представител: ИКТ
2434-6003 Агент, продажби ИКТ
2434-6004 Консултант, продажби ИКТ
2434-5005 Продуктов мениджър
3331-3001 Специалист, спедиторска дейност
3331-3002 Агент, експедиция на товари
3331-3003 Агент, чистотата на товарите
3331-3010 Митнически брокер
3331-3011 Отговорник митнически брокери
3331-3012 Отговорник митническа обработка
3332-3001 Организатор, конференции и събития
4121-2010 Търговски сътрудник
4321-2004 Завеждащ морска регистрация
4321-2005 Измерител, горивни и строителни материали
4321-2006 Кантарджия
4321-2007 Контрольор, запаси
4820301 Текстообработване Операторът на компютър създава и поддържа безопасна работна среда, отговаряща на ергономичните изисквания за работа с компютър (компютърна система, оборудвана с необходимите периферни устройства, отговарящи на съвременните изисквания за обработка на информацията). Той трябва да умее да осъществява оперативна дейност, свързана със създаването в електронен вид, въвеждането и обмена на текстови файлове, както и вмъкването на различни видове графики, части от електронни таблици, горещи обекти и други елементи на съвременните електронни или сканирани документи, както и пренасянето им върху хартиен или друг носител. Той трябва да знае основните дейности за работа с електронни таблици, електронна и класическа кореспонденция, организация на дълго- и краткосрочни планове и задачи; презентации на фирмата и обекта на нейната дейност и др.
3511-3002 Компютърен оператор
3511-3004 Оператор, мониторинг център
4132-1001 Оператор, въвеждане на данни
4120-2006 Технически секретар
8120302 Екскурзоводско обслужване Туризмът е приоритетен отрасъл в българската икономика и необходимостта от квалифицирани кадри непрекъснато ще нараства. За придобилите професионална квалификация по професията "Екскурзовод" - трета и четвърта степен на професионална квалификация, съществуват добри възможности за реализация както в България, така и в останалите страни от ЕС. Те могат да заемат работни места в малки и средни туроператорски фирми, на пътнически кораби, в хотели и др.
5113-3001 Аниматор
5113-3003 Водач, парк за забавления
5113-3004 Планински водач/гид
5113-3005 Екскурзовод
8120101 Организация на туризма и свободното време Организаторът на туристическа агентска дейност изпълнява основно посреднически, търговски, информационни и комуникационни дейности, свързани с планирането, представянето и продажбата на туристически продукти според туристическото търсене и потребителските предпочитания. Организаторът на туристическа агентска дейност извършва подготвителни, основни и заключителни дейности. Подготвителните дейности включват: предоставяне на информация и детайлно познаване на предлаганите продукти (дестинация, маршрути, забележителности, допълнителни екскурзии, потенциални рискове и заплахи, визови и паспортни формалности) и/или услуги; климатични, географски и други особености, език, култура, бит и други за предлаганите туристически места и дестинации; установяване на връзки и договорни отношения с производителя и/или доставчика на туристически продукти (услуги) - условия за резервация, записвания, потвърждение, анулирания, неустойки, разплащания, комисиона, такси, отстъпки, тарифи, разписания и друга информация, свързана с предлагания туристически продукт/услуга; предварителни проучвания за специфичните характеристики на реалните и потенциалните потребители на услугите. Познава, прилага и спазва установените стандарти и нормативни документи, свързани с туристическото обслужване. Организира и снабдява с необходимите материали - билети (бланки), застрахователни полици, рекламно-информационни справочници, типови и специализирани формуляри, специализиран софтуер и др. Основните дейности на организатора на туристическа агентска дейност са свързани с посредничество - предлага, представя, рекламира и продава туристически пакети с крайна обща цена (индивидуални или групови), прави резервации и настаняване, осигурява самолетни/жп/автобусни/фериботни и други билети, наем на автомобили (рент-а-кар). Организаторът предлага и допълнителни услуги, екскурзии, като предоставя информация относно туристически забележителности, атракции, цени и ценови условия, приема авансови депозити, отговаря на индивидуални запитвания, консултира клиентите при избора и покупката на туристически пакети и/или услуги, информира туристите относно визови, паспортни, здравни и други административни формалности (такси, митнически ограничения, валута и др.), застраховки (задължителни и допълнителни), свързани с пътуването, обработва, оформя документално (ваучери, отчети, справки и др.) продажбата на туристическите продукти и/или услуги. При посрещане и обслужване на организирани туристи упражнява така наречените кореспондентски услуги, свързани с посрещане, трансфер и предлагане на допълнителни услуги.
4221-5004 Специалист, туризъм
4221-3001 Консултант, пътнически транспорт
4221-3002 Организатор, пътнически транспорт
4221-3003 Организатор, пътувания
4221-2005 Служител, издаване на пътнически билети
4221-2006 Служител, информация за пътувания
4221-2007 Служител, пътническа агенция/бюро
4221-2008 Служител, резервации
4221-2009 Служител, гише за регистрация на пътници и багажи
4222-3005 Информатор, пътническо обслужване
4229-2002 Информатор/културна организация/културен институт

ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ СПЕЦИЛАНОСТИ КЪМ ЦПО КОМПАС

ЛИЦЕНЗ № 2018121446 към НАПОО

03.10.2018 г.

кодспециалностПрофесионална компетентностКод по НКПД
3410201 Продавач - консултант Продавач-консултантът посреща и обслужва клиенти различни търговски обекти. Той консултира клиентите за качествата на предлаганите стоки. Демонстрира на клиента употреба на определената стока. Продавач-консултантът следи за търговския вид, годността и атрактивното представяне на предлаганите стоки, наличието на етикети и означение за продажната цена. Той аранжира стоките на щанда и витрините по подходящ начин, поддържа необходимия търговски вид и хигиена в търговския обект или в сектор от него. Отговаря за поддържане на складовите наличности, като взема мерки при изчерпване на количествата или при изтичане на сроковете на трайност на стоките. В дейностите по доставяне и приемане на стоки продавач-консултантът осъществява контакти с доставчици, снабдители, домакини, склададжии и транспортни работници, а в рамките на търговска дейност осъществява контакти с клиенти, което изисква да притежава добри комуникативни умения и умения за работа в екип. Продавач-консултантът приема рекламации и взема решение за последващи действия, като спазва гаранционните условия на продуктите. Продавач-консултантът носи отговорност за стоките, както и за оборудването и обзавеждането в търговския обект, а също и за извършените от него операции с парични средства и финансовоотчетни документи. Продавач-консултантът може да работи самостоятелно в търговския обект за осъществяване на продажби на едро или на дребно, да обслужва определен сектор в по-голям търговски обект, а също така да изпълнява различни дейности в складови помещения или офиси.
5221-3001 Управител, търговия на дребно (доставки по домовете)
5221-3002 Управител, търговия на дребно (магазини на самообслужване)
5221-3003 Собственик, малък магазин
5221-3004 Собственик, павилион за вестници
5222-3001 Супервайзър, магазин
5222-3002 Специалист с контролни функции, търговия
5223-2001 Продавач-консултант
5223-2002 Асистент-продавач
5211-1001 Продавач, павилион
5211-1002 Продавач, пазар
5211-1003 Продавач, улична сергия
5212-0001 Продавач, бюфет
5212-0002 Продавач, закуски и напитки
5212-0003 Продавач, хранителни продукти
3430101 Банково дело Финансистът, който работи в областта на финансовите институции, извършва дейности по обслужване на физически лица и предприятия във връзка с водене на банкови сметки, банкови заеми, валутни операции и др. Финансистът изпълнява задачи, свързани с правилното съставяне на стандартизирани документи, водене на синтетични и аналитични партиди, попълване на платежни документи в банковата. Той може да изпълнява операции, свързани с получаване и плащане на парични средства в брой. В сферата на финансовите предприятия той може да води аналитична отчетност за гаранции по кредити, инвестиции, ипотеки, облигации, ценни книжа, документи за оценки, комисиони и лихви. Финансистът трябва да познава правилата на документооборота и да умее да съставя, класифицира, обработва, сортира, съхранява и архивира счетоводна, статистическа и финансова информация на конкретно работно място в предприятието по регламентиран ред. Той планира и организира своята дейност, като спазва нормативно определените срокове. Финансистът подпомага разработването на анализи и финансови планове, спазвайки вътрешните нормативни изисквания в банката. Той обслужва клиенти на дружеството, спазвайки деловия тон на общуване и поведение, поддържа кореспонденция с клиенти на банката, като ги информира своевременно за настъпилите промени в техните аналитични партиди. Финансистът носи отговорност за вярното съставяне, обработване и представянето в срок на различни видове отчетни документи. Носи отговорност и за зачислената му изчислителна, компютърна техника и материални средства в съответствие с българското законодателство. Той носи отговорност за опазване на банковата тайна и за спазване на финансовата дисциплина и вътрешния ред. Подчинен е на главния счетоводител и при изпълнение на задълженията взаимодейства със счетоводители, служители, касиери, клиенти, контролни органи и др. Финансистът работи в офис, който е оборудван с офис техника и използва програмни продукти за текстообработване, електронни таблици, както и специализирани информационни системи в областта на банковото, застрахователното и осигурителното обслужване.
2631-6005 Икономист, банково дело
2631-6006 Икономист, външна търговия
2631-6007 Икономист, данъчно облагане
4132-3002 Банков служител, въвеждане на данни
3430102 Застрахователно и осигурително дело Финансистът, който работи в областта на социалното и застрахователното дело, извършва посредничество при договори за застраховки на физически лица и предприятия, обслужване на застраховки и социални дейности. Финансистът изпълнява задачи, свързани с правилното съставяне на стандартизирани документи, водене на синтетични и аналитични партиди, попълване на платежни документи в банковата или в застрахователната и осигурителната дейност. Той може да изпълнява операции, свързани с получаване и плащане на парични средства в брой. В сферата на застрахователната дейност финансистът може да води аналитичната отчетност на рисковете, видовете застраховки и уреждане на застрахователните полици. Финансистът трябва да познава правилата на документооборота и да умее да съставя, класифицира, обработва, сортира, съхранява и архивира счетоводна, статистическа и финансова информация на конкретно работно място в предприятието по регламентиран ред. Той планира и организира своята дейност, като спазва нормативно определените срокове. Той обслужва клиенти на дружеството, спазвайки деловия тон на общуване и поведение, поддържа кореспонденция с клиенти на застрахователното дружество, като ги информира своевременно за настъпилите промени в техните аналитични партиди.
3321-3001 Агент, осигуряване
3321-3002 Застрахователен агент
3321-3003 Застрахователен брокер
3321-3004 Главен специалист, застрахователна дейност
3321-3005 Специалист, застрахователна дейност
3321-3006 Регионален застрахователен представител
3321-3007 Регионален застрахователен координатор
3321-3008 Организатор аварии и застраховки
3430201 Финансова отчетност Финансовият отчетник може да работи в различни сфери на стопанството - производство, търговия, услуги, държавна администрация, финансови и застрахователни институции. Той извършва трудовата си дейност в счетоводен, статистически или финансов отдел на конкретното предприятие. Финансовият отчетник изпълнява задачи, свързани с правилното съставяне на първични счетоводни документи, водене на синтетични и аналитични счетоводни сметки, попълване на платежни документи. Той може да изпълнява дейности, свързани с получаване и плащане на парични средства в брой. Финансовият отчетник участва в дейността на финансово-счетоводния отдел при калкулиране на себестойността на продукцията в производствените предприятия или разходите за обръщение в сферата на услугите и търговията. Той може да съставя разчетно-платежни ведомости за заплати, да изчислява болнични листове, да изготвя декларации и справки, свързани с тези ведомости. В сферата на застрахователната дейност финансовият отчетник може да води аналитичната отчетност на рисковете, видовете застраховки и уреждане на застрахователните полици. В сферата на финансовите предприятия той може да води аналитична отчетност за гаранции по кредити, инвестиции, ипотеки, облигации, ценни книжа, документи за оценки, комисиони и лихви. Финансовият отчетник трябва да познава правилата на документооборота и да умее да съставя, класифицира, обработва, сортира, съхранява и архивира счетоводна, статистическа и финансова информация на конкретно работно място в предприятието по регламентиран ред. Той планира и организира своята дейност, като спазва нормативно регламентираните срокове. Предава и получава документи и справки във и от държавни институции - НАП, НОИ, НСИ и др. Финансовият отчетник носи отговорност за вярното попълване и представянето в срок на различни видове документи. Носи отговорност и за зачислената му изчислителна и компютърна техника, както и за материални средства, в съответствие с българското законодателство.
4312-3015 Помощник, брокер
4312-2001 Отчетник, гаранции по кредити
4312-2002 Отчетник, данъци
4312-2003 Отчетник, инвестиции
4312-2004 Отчетник, ипотеки
4312-2005 Отчетник, комисионни
4312-2006 Отчетник, кредити
4312-2007 Отчетник, облигации
4312-2008 Отчетник, оценки на рискове и застраховки
4312-2009 Отчетник, статистически документи
4312-2010 Отчетник, уреждане на застрахователни полици
4312-2011 Отчетник, финанси
4312-2012 Отчетник, ценни книжа
4312-2013 Отчетник, водещ документи за оценки
4312-2014 Отчетник, водещ ревизионни документи
4313-3003 Специалист, труд и работна заплата
4313-2001 Отчетник, начисляване на трудови възнаграждения
4313-2002 Отчетник, водещ платежни ведомости
3352-5001 Финансов ревизор
3352-5006 Старши финансов ревизор
4820301 Текстообработване Операторът на компютър създава и поддържа безопасна работна среда, отговаряща на ергономичните изисквания за работа с компютър (компютърна система, оборудвана с необходимите периферни устройства, отговарящи на съвременните изисквания за обработка на информацията). Той трябва да умее да осъществява оперативна дейност, свързана със създаването в електронен вид, въвеждането и обмена на текстови файлове, както и вмъкването на различни видове графики, части от електронни таблици, горещи обекти и други елементи на съвременните електронни или сканирани документи, както и пренасянето им върху хартиен или друг носител. Той трябва да знае основните дейности за работа с електронни таблици, електронна и класическа кореспонденция, организация на дълго- и краткосрочни планове и задачи; презентации на фирмата и обекта на нейната дейност и др.
3511-3002 Компютърен оператор
3511-3004 Оператор, мониторинг център
4132-1001 Оператор, въвеждане на данни
4120-2006 Технически секретар
6220301 Работник в озеленяването Лицата, придобили първа степен на професионална квалификация по професията „Работник в озеленяването", могат да работят в държавните и общинските 3 предприятия, кооперативните и между кооперативните предприятия и едноличните търговски дружества с дейност в областта на озеленяването, зеленото строителство и устройството на ландшафта, в разсадници за декоративни дървесно-храстови видове, в цветопроизводствени стопанства, ботанически градини, дендрариуми и други предприятия и организации, занимаващи се с отглеждане, търговия и транспорт на декоративни растителни материали. Повечето дейности се извършват на открито - в паркове и градини. В своята работа работникът в озеленяването използва различни видове градински инструменти за предварителна подготовка на площите, за почвообработка; за бране и добиване на семена, плодове и резници, за изваждане и садене на фиданки, за сеене; оформяне и поддържане на зелени площи, напояване и др. Лицата, практикуващи професията, трябва да бъдат физически издръжливи, подвижни и сръчни.
6113-1001 Билкопроизводител
6113-1002 Градинар
6113-1003 Градинар, сезонен
6113-1004 Гъбар
6113-1005 Семепроизводител
6113-1006 Фиданкопроизводител
6113-1007 Цветопроизводител
6113-1008 Работник, оранжерия/парник
6114-1002 Работник в стопанство, смесени култури
8110901
8110902
Работник в заведенията за хранене и развлечения ППрилага санитарно-хигиенни изисквания за работа в организацията, прилага технологията на туристическото обслужване съгласно длъжността. Участва при приемането на хранителни продукти. Оказва съдействие при съхранението на хранителните продукти и полуфабрикати, като спазва санитарно-хигиенните услаовия и изисквания за работа в ЗХР. Извършва предварителна обработка на хранителните продукти и подготвя полуфабрикатите в зависимост с поставените му задачи. Подрежда почиства производствените и складови помещения, машини, апарати инвентар. Участва в приемането на стока. Изпълнява възложените му задачи от дейностите по подготовка за работа с клиенти, като зарежда хладилните съоръжения в бюфета с напитки и хранителни продукти, зарежда и пуска в експлоатация ледогенератори, отоплители за чинии, рекламни витрини. Зарежда търговската зала и сервитьорския офис със сервизи, прибори, покривки, салфетки, вази, цветя, пепелници, съдове за подправки. Изпълнява рутинни дейности в процеса на обслужване на гостите, свързани със сервиране и отсервиране на ястия и напитки, подреждане и почистване на масите, прибиране на употребените съдове, прибори, чаши, бутилки, подмяна на покривки, салфетки, пепелници. Участва в дейностите след приключване на работа с клиенти, свързани с подреждане на търговската зала, прибиране на употребените съдове, бельо и инвентар, проветряване на търговската зала и подготовка за работа на следващата смяна.
9111-0002 Помощник, кухня (домашен)
9411-0002 Помощник кухня, заведение за бързо хранене
9412-0001 Мияч, съдове (ръчно)
9412-0002 Помощник, кухня (без домашните)
9412-0003 Работник, кухня
5131-2002 Обслужващ, бюфет/лавка
8120302 Екскурзоводско обслужване Туризмът е приоритетен отрасъл в българската икономика и необходимостта от квалифицирани кадри непрекъснато ще нараства. За придобилите професионална квалификация по професията "Екскурзовод" - трета и четвърта степен на професионална квалификация, съществуват добри възможности за реализация както в България, така и в останалите страни от ЕС. Те могат да заемат работни места в малки и средни туроператорски фирми, на пътнически кораби, в хотели и др.
5113-3001 Аниматор
5113-3003 Водач, парк за забавления
5113-3004 Планински водач/гид
5113-3005 Екскурзовод

ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ СПЕЦИЛАНОСТИ КЪМ ЦПО ВАРИАНТ

ЛИЦЕНЗ № 2018121449 към НАПОО

15.10.2018 г.

кодспециалностПрофесионална компетентностКод по НКПД
3410201 Продавач - консултант Продавач-консултантът посреща и обслужва клиенти различни търговски обекти. Той консултира клиентите за качествата на предлаганите стоки. Демонстрира на клиента употреба на определената стока. Продавач-консултантът следи за търговския вид, годността и атрактивното представяне на предлаганите стоки, наличието на етикети и означение за продажната цена. Той аранжира стоките на щанда и витрините по подходящ начин, поддържа необходимия търговски вид и хигиена в търговския обект или в сектор от него. Отговаря за поддържане на складовите наличности, като взема мерки при изчерпване на количествата или при изтичане на сроковете на трайност на стоките. В дейностите по доставяне и приемане на стоки продавач-консултантът осъществява контакти с доставчици, снабдители, домакини, склададжии и транспортни работници, а в рамките на търговска дейност осъществява контакти с клиенти, което изисква да притежава добри комуникативни умения и умения за работа в екип. Продавач-консултантът приема рекламации и взема решение за последващи действия, като спазва гаранционните условия на продуктите. Продавач-консултантът носи отговорност за стоките, както и за оборудването и обзавеждането в търговския обект, а също и за извършените от него операции с парични средства и финансовоотчетни документи. Продавач-консултантът може да работи самостоятелно в търговския обект за осъществяване на продажби на едро или на дребно, да обслужва определен сектор в по-голям търговски обект, а също така да изпълнява различни дейности в складови помещения или офиси.
5221-3001 Управител, търговия на дребно (доставки по домовете)
5221-3002 Управител, търговия на дребно (магазини на самообслужване)
5221-3003 Собственик, малък магазин
5221-3004 Собственик, павилион за вестници
5222-3001 Супервайзър, магазин
5222-3002 Специалист с контролни функции, търговия
5223-2001 Продавач-консултант
5223-2002 Асистент-продавач
5211-1001 Продавач, павилион
5211-1002 Продавач, пазар
5211-1003 Продавач, улична сергия
5212-0001 Продавач, бюфет
5212-0002 Продавач, закуски и напитки
5212-0003 Продавач, хранителни продукти
3430101 Банково дело Финансистът, който работи в областта на финансовите институции, извършва дейности по обслужване на физически лица и предприятия във връзка с водене на банкови сметки, банкови заеми, валутни операции и др. Финансистът изпълнява задачи, свързани с правилното съставяне на стандартизирани документи, водене на синтетични и аналитични партиди, попълване на платежни документи в банковата. Той може да изпълнява операции, свързани с получаване и плащане на парични средства в брой. В сферата на финансовите предприятия той може да води аналитична отчетност за гаранции по кредити, инвестиции, ипотеки, облигации, ценни книжа, документи за оценки, комисиони и лихви. Финансистът трябва да познава правилата на документооборота и да умее да съставя, класифицира, обработва, сортира, съхранява и архивира счетоводна, статистическа и финансова информация на конкретно работно място в предприятието по регламентиран ред. Той планира и организира своята дейност, като спазва нормативно определените срокове. Финансистът подпомага разработването на анализи и финансови планове, спазвайки вътрешните нормативни изисквания в банката. Той обслужва клиенти на дружеството, спазвайки деловия тон на общуване и поведение, поддържа кореспонденция с клиенти на банката, като ги информира своевременно за настъпилите промени в техните аналитични партиди. Финансистът носи отговорност за вярното съставяне, обработване и представянето в срок на различни видове отчетни документи. Носи отговорност и за зачислената му изчислителна, компютърна техника и материални средства в съответствие с българското законодателство. Той носи отговорност за опазване на банковата тайна и за спазване на финансовата дисциплина и вътрешния ред. Подчинен е на главния счетоводител и при изпълнение на задълженията взаимодейства със счетоводители, служители, касиери, клиенти, контролни органи и др. Финансистът работи в офис, който е оборудван с офис техника и използва програмни продукти за текстообработване, електронни таблици, както и специализирани информационни системи в областта на банковото, застрахователното и осигурителното обслужване.
2631-6005 Икономист, банково дело
2631-6006 Икономист, външна търговия
2631-6007 Икономист, данъчно облагане
4132-3002 Банков служител, въвеждане на данни
3430102 Застрахователно и осигурително дело Финансистът, който работи в областта на социалното и застрахователното дело, извършва посредничество при договори за застраховки на физически лица и предприятия, обслужване на застраховки и социални дейности. Финансистът изпълнява задачи, свързани с правилното съставяне на стандартизирани документи, водене на синтетични и аналитични партиди, попълване на платежни документи в банковата или в застрахователната и осигурителната дейност. Той може да изпълнява операции, свързани с получаване и плащане на парични средства в брой. В сферата на застрахователната дейност финансистът може да води аналитичната отчетност на рисковете, видовете застраховки и уреждане на застрахователните полици. Финансистът трябва да познава правилата на документооборота и да умее да съставя, класифицира, обработва, сортира, съхранява и архивира счетоводна, статистическа и финансова информация на конкретно работно място в предприятието по регламентиран ред. Той планира и организира своята дейност, като спазва нормативно определените срокове. Той обслужва клиенти на дружеството, спазвайки деловия тон на общуване и поведение, поддържа кореспонденция с клиенти на застрахователното дружество, като ги информира своевременно за настъпилите промени в техните аналитични партиди.
3321-3001 Агент, осигуряване
3321-3002 Застрахователен агент
3321-3003 Застрахователен брокер
3321-3004 Главен специалист, застрахователна дейност
3321-3005 Специалист, застрахователна дейност
3321-3006 Регионален застрахователен представител
3321-3007 Регионален застрахователен координатор
3321-3008 Организатор аварии и застраховки
4820301 Текстообработване Операторът на компютър създава и поддържа безопасна работна среда, отговаряща на ергономичните изисквания за работа с компютър (компютърна система, оборудвана с необходимите периферни устройства, отговарящи на съвременните изисквания за обработка на информацията). Той трябва да умее да осъществява оперативна дейност, свързана със създаването в електронен вид, въвеждането и обмена на текстови файлове, както и вмъкването на различни видове графики, части от електронни таблици, горещи обекти и други елементи на съвременните електронни или сканирани документи, както и пренасянето им върху хартиен или друг носител. Той трябва да знае основните дейности за работа с електронни таблици, електронна и класическа кореспонденция, организация на дълго- и краткосрочни планове и задачи; презентации на фирмата и обекта на нейната дейност и др.
3511-3002 Компютърен оператор
3511-3004 Оператор, мониторинг център
4132-1001 Оператор, въвеждане на данни
4120-2006 Технически секретар
5211401 Мехатроника Придобилият трета степен на професионална квалификация по мехатроника участва в демонтирането, ремонта и монтирането на мехатронно техническо оборудване. Извършва профилактика на мехатронното оборудване, изработва специфични детайли и възли. Той извършва дейности по изработка, монтаж, демонтаж, диагностика, ремонт и изпитване на различно хидравлично, пневматично и електрично оборудване. За да изпълнява част от дейностите, специалистът по мехатроника трябва да разчита проекти и работни чертежи, да изчислява и оразмерява елементи и съоръжения, да прави скици и схеми. Той извършва измервания на механични, електрически и неелектрически величини, проследява различните вериги и се ориентира в конкретни схеми. Взема решения относно функционирането на съоръженията и оборудването, извършва хидравлични, пневматични и електропневматични дейности. Прилага методите за изработване, монтаж, техническо поддържане, демонтаж и ремонт на автоматизираните машини и съоръжения. Спазва нормативните изисквания за експлоатация и техника на безопасност. Умее да ръководи екип, поставя и разпределя задачи и контролира изпълнението им, консултира клиенти. В своята работа техникът по мехатроника използва различни видове измервателни уреди и апаратура, специфични уреди и инструменти за механични операции при производство, ремонт и контрол на възли и детайли от прецизната техника, сензори, актуатори и др. При изпълнение на определени дейности, свързани с разчитане на проекти и чертежи, той работи с компютър със софтуер за обработка на текст, таблици, графични изображения, както и със специализиран софтуер. Техникът по мехатроника има технически усет и притежава умения за поемане на риск, както и за справяне с критични ситуации. Те са свързани най- често с профилактика на оборудването и с отстраняване на възникнали аварии в процеса на работа на техниката. От качеството на работата му зависят сигурността и качеството на производствения процес, правилната работа на сензорните и задвижващите уредби и механизми, сигурността и безопасността на работници и клиенти. Лицата, практикуващи професията, трябва да са физически и психически издръжливи, да проявяват чувство на отговорност и постоянство при изпълнение на поставените задачи, да са съобразителни, да вземат решения при възникване на критични ситуации, да проявяват упоритост, търпение.
3115-3004 Техник, механик
3115-3013 Техник-механик, инструменти
3115-3021 Техник-механик, автоматизация
3115-3022 Техник-механик, автоматизация на производството
3115-3023 Техник-механик, апретурно, багрилно и плетачно производство
3115-3024 Техник-механик, други отрасли на леката промишленост
3115-3025 Техник-механик, железопътен транспорт
3115-3026 Техник-механик, кожено-галантерийно производство
3115-3027 Техник-механик, мебелно производство
3115-3028 Техник-механик, обувно производство
3115-3029 Техник-механик, предачно производство
3115-3030 Техник-механик, тъкачно производство
3115-3031 Техник-механик, химическа промишленост
3115-3032 Техник-механик, хранително-вкусова промишленост
3115-3033 Техник-механик, шивашко производство
3115-3042 Техник-механик, дискретни производства
3115-3047 Техник-механик, технолог (студена обработка)
3115-3048 Техник-механик, технолог (топла обработка)
3115-3049 Техник-механик, технолог (уредостроене)
3115-3050 Техник-механик, хидро- и пневмотехника
3115-3053 Техник-механик, роботостроене
3115-3054 Техник-механик, монтаж на промишлени съоръжения и машини
3118-3010 Чертожник, машини и инструменти
5220101
5220103
Електрически машини и апарати
Електрообзавеждане на производството
Електромонтьорът може да извършва шлосерски и електромонтьорски дейности, свързани с изработване, измерване, монтаж, демонтаж и ремонт на електрически машини, апарати, съоръжения и уредби. В своята дейност той измерва електрически и неелектрически величини, ориентира се в електрически схеми и може да проследява електрически вериги. Електромонтьорът има право да взема решения, свързани с работоспособността на електрическите съоръжения и оборудване, да прилага методиките за изработване, монтаж, техническо поддържане, демонтаж и ремонт на електрически машини, апарати, съоръжения и уредби. Той е длъжен да спазва нормативните изисквания за експлоатация и техника на безопасност при упражняване на дейността си, да осигурява безопасност за себе си и другите и да опазва околната среда. В работата си електромонтьорът използва шлосерски и електротехнически инструменти; електрически и електронни измервателни уреди (цифрови и аналогови); работи с компютър, програмни продукти, специфични за различните специалности, ползва интернет. Той обслужва и носи отговорност за правилното функциониране и безопасността на различни машини и апарати (генератори, трансформатори, двигатели, апарати за ниско и високо напрежение, тоководещи части и др.). Трудовите дейности се извършват на открито, при различни атмосферни условия, в закрити помещения и/или в офиси. Електромонтьорът работи при рискови условия (на височина, под влияние на електрически полета и др.), което изисква той да притежава специфични умения и психическа устойчивост и издръжливост. Използването на специално работно облекло е задължително. При упражняване на професията електромонтьорът трябва да спазва определената методика на работа и трудовата дисциплина. Лицата, практикуващи професията „Електромонтьор", трябва да са в добро физическо и психическо здраве, да проявяват професионализъм и отговорност при изпълнение на поставените трудови задачи, да умеят да работят в екип, да спазват изискванията за подбор на инструментите за работа, да са търпеливи и упорити, да умеят да изказват собствено мнение, да осъществяват ефективна комуникация с екипа, с ръководния персонал и с клиентите, които обслужват. Трябва да умеят да водят прецизно текуща техническа документация съобразно нормативните изисквания. Електромонтьорът може да работи в държавни, общински и частни фирми с предмет на дейност в областта на електротехниката и енергетиката. Работното време на електромонтьора е стандартно. Държавните и частните фирми с непрекъснат производствен процес (електрически централи, подстанции, кораби и др.) изискват 24- часово оперативно управление на съоръженията, което изисква работа на смени и даване на дежурства.
7411-2003 Електротехник, промишлено предприятие
7412-2007 Електромеханик
7412-2008 Електромеханошлосер
7412-2009 Електромонтьор
7412-2010 Електрошлосер
7412-2012 Монтьор, електрооборудване
7412-1016 Работник, обслужване и ремонт на електроапаратура
7413-2001 Електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропроводни линии и мрежи
7413-2002 Електромонтьор, полагане и сваряване подземни кабели
7413-2003 Електромонтьор, подстанции
7413-2004 Електромонтьор, трафопостове и възлови станции
7413-2009 Монтьор, свързване на кабели
5250601
5250602
Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства
Подемно - транспортна техника с електрозадвижване
Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.) Монтьорът на подемно-транспортна техника извършва техническо обслужване и ремонт на подемно-транспортна техника - демонтира и монтира всички възли и 3 агрегати, отстранява повреди и открива причините за тях, извършва следремонтни изпитания на подемно-транспортна техника, транспортира и работи с тази техника в зависимост от притежаваните правоспособности. Монтьорът спазва инструкциите за техническо обслужване и ремонт на подемно- транспортна техника и за качественото извършване на операциите, носи отговорност за продължителната и безопасна експлоатация на техниката. По време на работа с подемно-транспортна техника той трябва да следи периодично експлоатационните параметри, за да не се допусне авария. Отговаря за собствената си безопасност и тази на лицата, които могат да пострадат от неговите действия. Лицата, упражняващи тази професия, трябва да имат технически усет и способности, професионализъм, издръжливост на напрегната работа и стрес, прецизност, съобразителност. Условията на труд са с нарушени санитарно-хигиенни норми на работната среда и зависят от вида на дейността, която се извършва, от местонахождението на машината и възможностите на фирмата. Работното място може да бъде в стационарни ремонтни помещения или в подвижни работилници на обекта, където работи подемно- транспортната техника. В зависимост от вида и конструктивните особености на машината работното място на машиниста (водача) е разположено върху нея (без или с кабина) или се управлява дистанционно. Работната площадка може да бъде на открито или в закрити помещения. Някои видове подемно-транспортна техника работят с по- малка интензивност при зимни условия. Лицата, упражняващи професията (монтьори или машинисти), по-често работят през деня, на едносменен или двусменен режим на работа или при ненормиран работен ден. Задължително е осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. В своята работа монтьорът използва: комплекти техническа документация (правилници, наредби, инструкции, чертежи, схеми, табла, работни карти и др.), съвременна справочна и каталожна литература, инструменти и приспособления (чертожни, измерителни, механични, електрически, пневматични), уреди, агрегати, съвременни средства за диагностика, необходими за техническото обслужване и ремонт на подемно-транспортна техника, резервни части, горива, масла, компютър с интернет и професионален софтуер, съответната подемно-транспортна техника и МПС, за чието управление трябва да притежава правоспособност за управление; работно облекло, лични и колективни предпазни средства.
7231-3008 Автомеханик
7231-3009 Диагностик, моторно превозно средство
7231-3010 Изпитател, моторни превозни средства
7231-3011 Настройчик, двигатели на транспортни средства
7231-3012 Сдатъчен механик
7231-3013 Тахографик и термографик
7231-2001 Автомонтьор
7231-2002 Гресировач
7231-2003 Механик, гараж за транспортни средства
7231-2005 Монтьор, двигатели на моторни превозни средства
8344-2003 Водач електрокар
8344-2004 Водач мотокар
8110901
8110902
Работник в заведенията за хранене и развлечения ППрилага санитарно-хигиенни изисквания за работа в организацията, прилага технологията на туристическото обслужване съгласно длъжността. Участва при приемането на хранителни продукти. Оказва съдействие при съхранението на хранителните продукти и полуфабрикати, като спазва санитарно-хигиенните услаовия и изисквания за работа в ЗХР. Извършва предварителна обработка на хранителните продукти и подготвя полуфабрикатите в зависимост с поставените му задачи. Подрежда почиства производствените и складови помещения, машини, апарати инвентар. Участва в приемането на стока. Изпълнява възложените му задачи от дейностите по подготовка за работа с клиенти, като зарежда хладилните съоръжения в бюфета с напитки и хранителни продукти, зарежда и пуска в експлоатация ледогенератори, отоплители за чинии, рекламни витрини. Зарежда търговската зала и сервитьорския офис със сервизи, прибори, покривки, салфетки, вази, цветя, пепелници, съдове за подправки. Изпълнява рутинни дейности в процеса на обслужване на гостите, свързани със сервиране и отсервиране на ястия и напитки, подреждане и почистване на масите, прибиране на употребените съдове, прибори, чаши, бутилки, подмяна на покривки, салфетки, пепелници. Участва в дейностите след приключване на работа с клиенти, свързани с подреждане на търговската зала, прибиране на употребените съдове, бельо и инвентар, проветряване на търговската зала и подготовка за работа на следващата смяна.
9111-0002 Помощник, кухня (домашен)
9411-0002 Помощник кухня, заведение за бързо хранене
9412-0001 Мияч, съдове (ръчно)
9412-0002 Помощник, кухня (без домашните)
9412-0003 Работник, кухня
5131-2002 Обслужващ, бюфет/лавка
Go to top