ПРОЕКТ "КРОС"

Сдружение "ДЕМО" участва в изпълнението на проект "КРОС - Комплексно, Рамково, Обучение и Стаж" по Националния план за действие по заетостта за 2017г.

През месец февруари 2017г. г-н Емил Димитров, Председател на УС на Сдружение "ДЕМО", подписа като ръководител проект  договор за реализация на проект КРОС (Комплексно Рамково Обучение и Стаж) от Националния план за действие по заетостта 2017г. Партньори по проекта са Център за информация и професионално ориентиране "ДЕМО-2" и Център за професионално обучение "ДЕМО- 1". Целта на проекта бе увеличаване потенциала за развитие на бизнеса в различни точки на страната, чрез предоставяне на качествена работна сила. Под координацията на двата центъра - "Център за професионално обучение ДЕМО-1" и "Център за  информация и професионално ориентиране -ДЕМО2"  на територията на градовете София, Благоевград, Пловдив, Бургас, Айтос, Поморие, Варна, Добрич, Враца, Монтана бяха обучени  944 безработни лица, като  40% от тях намериха своята трудова реализация. Всички безработни лица, обхванати в проекта придобиха ключова компетентност "Управление на промяната", която способства бенефициентите да придобият ключови умения и знания за успешна промяна от безработица към заетост и работна комуникация за устойчива заетост. Проект "КРОС" приключи успешно с преизпълнени показатели с  4 месеца по рано от предвиденото.

 

finish

ПРОЕКТ "РАЗВИТИЕ И КАРИЕРА-КРОС"

Snimka za TSAНа 13.11.2017г. Сдружение „ДЕМО“ сключи договор за безвъзмездна финансова подкрепа с фондация „Тръст за социална алтернатива“ за реализацията на проект „Развитие и кариера –КРОС“.
Целта на проекта е да се подпомогне достъпа на лица от групи в неравностойно положение до пазара на труда. Чрез отпускане на целево финансиране на частни работодатели ще бъде дадена възможност на новоназначените и вече наети служители за трудова реализация, професионално развитие и допълнителна квалификация.
Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху ромите. За повече информация http://socialachievement.org/bg/TSA logo BG

Проекта приключи успешно през август 2018 година.

 

ПРОЕКТ "КРОС-БИ"

В 25 населени места на територията на 18 области, г-н Емил Димитров, Председател на УС на Сдружение "ДЕМО", като ръководител, реализира проект „КРОС-БИ“ от Националният план за действие по заетостта 2018 г. Целта е чрез мерки за активизиране, квалификация и повишаване на компетенциите, да се насърчи заетостта и реинтеграцията на пазара на труда на безработни лица от уязвимите групи. В рамките на проекта обучение по ключови компетенции взеха участие 1118 лица. Включени в професионално обучение бяха над 1290. Част от тях получиха квалификация по специалностите: „Оператор на компютър“, „Шивачество“, „Помощник в строителството“, „Хотелиерство“, „Стругар“, „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“. 470 безработни лица бяха включени в обучение за придобиване на професионална квалификация по част от професиите: „Търговски представител“, „Производство на кулинарни изделия и напитки“, „Продавач-консултант“, „Обслужване на заведения в обществено хранене“, „Озеленител“, „Организация на дейностите в места за настаняване“, „Сътрудник маркетингови дейности“ и „Финансист“.
Над 500 от обучените лица намират своята професионална и трудова реализация.

 

 Процедура за директно предоставяне на безвъздмезна финансова помощ по ОП "Развитие на човешките ресурси".

Svidetelstva  В рамките на проект "Ваучери за заети лица" ЦПО "ДЕМО 1" проведе професионално обучение по професия "Библиотекар, специалност "Библиотекознание"  в рамките на 960 учебни часа. Успешно завършиха 9 лица, които придобиха трета квалификационна степен. 

 

Проект „КАТАЛОЗИ“ (Компетентностна Актуализация, Трудово Активиране и Логистика на Обучения, Заетост и Интегритет)

Под ръководството на г-н Емил Димитров, председател на УС на Сдружение „ДЕМО“ и регионалните представители, е реализиран проект „КАТАЛОЗИ“ от Националния план за действие по заетостта за 2019 г. Основна цел е да се подготвят кадри за работни места и по професионални направления с необезпечено търсене и да се осигури активиране на неактивните лица и изпреварващо обучение на работната сила за повишаващото се търсене от страна на бизнеса и по-успешното адаптиране на икономиката към външните и вътрешните предизвикателства.
В процеса на изпълнението на проекта се проведоха професионални обучения за подготовка на кадри за секторите ресторантьорство, информатика, търговия, стопанско управление и финанси, администрация, строителство, хотелиерство, производство, услуги за населението, туризъм, градинарство и др. в Стара Загора, Варна, Бургас, Русе, Бяла, Силистра, Тутракан, Търговище, Кубрат, Разград, Дулово, Исперих, Попово, Омуртаг, Ветово, Габрово, Монтана, Враца, Видин, Лом, Пловдив, Първомай, Асеновград, Благоевград и София.
В обученията бяха включени 1280 безработни лица, от които 1206 завършиха успешно и получиха удостоверение за професионално обучение или свидетелство за професионална квалификация.
Достигнатата два месеца преди крайния срок заетост е 561 безработни лица, от които само 19 са в субсидирана заетост.

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top