ПРОЕКТ "КРОС-БИ"

Сдружение "ДЕМО"  участва  в проект "КРОС-БИ - Комплексно Рамково Обучение, Самонаемане- Бизнес Инициатива" по Националния план за действие по заетостта /НПДЗ/ за 2018г. за обучения на безработни лица.

Целта на проекта е насърчаване на заетостта и реинтеграцията на пазара на труда на безработни лица от уязвимите групи, чрез мерки за активизиране, придобиване на квалификация и повишаване на компетенциите, с оглед постигане на професионална подготовка на работната сила и нуждите на работодателите от служители със съответните умения и квалификация.

Проекта има балансиран обхват и при изпълнението му в обученията се включиха над 1300 безработни лица  в 25 населени места на територията на 18 обасти в страната. За подобряване на възможностите им за наемане на конкретни позиции, усилията за квалифицирне на над 800 от обучаемите лица бяха насочени към придобиване на първа квалификационна степен по специалностите - "Хотелиерство", "Оператор на компютър', "Шивачество", "Помощник в строителството", "Стругарство" и "Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения".

С оглед насърчаването на процесите на предприемачеството, ангажиране в мрежи за дистрибуция, самонаемане и други видове заетост на над 500 безработни лица бха насочени за придобиване на специфични компетентности и професионална квалификация по част от професии като: "Застрахователно и осигурително дело", "Търговски представител", "Сътрудник маркетингови дейности", "Производство на кулинарни изделия и напитки", "Обслужване на заведения в общественото хранене", "Организация на дейностите в места з настаняване", "Озеленяване" и "Търговия".

След успешно преминаване на професионалните обучения вече квалифицираните безработни лица се включват поетапно в заетост, с което се финализира и успешата реализация на проекта.  

 completed

 

Сдружение "ДЕМО" участва в изпълнението на проек "КРОС - Комплексно, Рамково, Обучение и Стаж" по Националния план за действие по заетостта за 2017г.

През месец февруари 2017г. г-н Емил Димитров, Председател на УС на Сдружение "ДЕМО", подписа като ръководител проект  договор за реализация на проект КРОС (Комплексно Рамково Обучение и Стаж) от Националния план за действие по заетостта 2017г. Партньори по проекта са Център за информация и професионално ориентиране "ДЕМО-2" и Център за професионално обучение "ДЕМО- 1". Целта на проекта бе увеличаване потенциала за развитие на бизнеса в различни точки на страната, чрез предоставяне на качествена работна сила. Под координацията на двата центъра - "Център за професионално обучение ДЕМО-1" и "Център за  информация и професионално ориентиране -ДЕМО2"  на територията на градовете София, Благоевград, Пловдив, Бургас, Айтос, Поморие, Варна, Добрич, Враца, Монтана бяха обучени  944 безработни лица, като  40% от тях намериха своята трудова реализация. Всички безработни лица, обхванати в проекта придобиха ключова компетентност "Управление на промяната", която способства бенефициентите да придобият ключови умения и знания за успешна промяна от безработица към заетост и работна комуникация за устойчива заетост. Проект "КРОС" приключи успешно с преизпълнени показатели с  4 месеца по рано от предвиденото.

 finish

 

 

 

 

 

 Стартиране на проект "Развитие и кариера - КРОС"

 

На 13.11.2017г. Сдружение „ДЕМО“ сключи договор за безвъзмездна финансова подкрепа с фондация „Тръст за социална алтернатива“ за реализацията на проект „Развитие и кариера –КРОС“. За тази цел Сдружение "ДЕМО" отпуска целево финансиране във вид на ваучери. На подходящи частни работодатели ще бъде дадена възможност да наемат лица от горепосочените групи в неравностойно положение или ще бъдат подпомогнати да стимулират вече наети от тях лица от същите групи и да повишат своята квалификация, като по този начин повишат и възможностите си за кариерно израстване.Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху ромите.   За повече информация http://socialachievement.org/bg/

 

 ПРОЕКТ "Комплексно Рамково Обучение, Самонаемане - Бизнес Инициатива (КРОС-БИ)

На 27.02.2018г. бе подписан договор по проект "КРОС-БИ" (Комплексно Рамково Обучение, Самонаемане - Бизнес Инициатива), БТПП, НПДЗ 2018г.

Управлението на проекта ще се осъществява от националните и регионални екипи на Сдружение "ДЕМО".

В изпълнението  на дейностите по провеждане на обученията, участие ще вземе и Сдружение "ДЕМО", чрез Център за професионално ориентиране - "ДЕМО-2".

Предвижда се проекта да бъде реализиран на територията на 29 населени места, като обхване над 1200 обучаеми.

Партньори от 5 центъра за професионално обучение и ориентиране ще проведат  квалификацонни курсове от над 10 сектора, като Туризъм, Ресторантьорство, Информатика, Стпанско управление, Финанси, Търговия, Строителство, Градинарство, Производство и други.

Асоциирани партньори подпомагащи заетостта по проекта са ДжобТайгър ООД и Сдружение Клъстер "Тракия икномическа зона"

3f2fe54

                                                                                  ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА"

Сдружение "ДЕМО", чрез своя Център за професионално обучение -  "ДЕМО-1", включен в списъка с доставчици на обучение, утвърден от Агенция по заетостта, стартира обучение на 9 лица по проект  "Ваучери за заети лица"  реализиран по Оп РЧР 2014-2020 по професия "Библиотекар" в гр. Благоевград.

 

                                                                                                      training

 

                                                        "ТРАКИА"

Сдружение „ДЕМО“ стартира управлението и изпълнението на проект „ТРАКИА“ (Таргетирано Развитие и Актуализация на Клъстерни Информационни Активи) по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, изготвен за нуждите на Клъстер „Тракия икономическа зона“. Проектът бе разработен от експерти на Сдружението и премина своето одобрение в края на месец ноември 2017г. След подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ започна и стартирането на дейностите. С изпълнението на проекта ще се осигури увеличаване на броя на предлаганите услуги на настоящите и бъдещи членове на клътера за обучение и квалификация на техния персонал. Ще бъдат актуализирани клъстерните информационни активи чрез обособяване на учебен център в „Тракия икономическа зона“. В него ще има зали за теоритично обучение, един тренировъчен център за обучение за изграждане на фундаментални знания и компетентности в различни основи за индустриалното производство, обслужването и проектирането на мехатронни системи със средна и висока степен на автоматизация. Това следва да доведе до повишаване на производителността и потенциала за развитие, както на цялостната конкурентноспособност, така и на фирмите участници в клъстера сред които е и Сдружение „ДЕМО“.

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top