ПРОЕКТ "КРОС"

Сдружение "ДЕМО" участва в изпълнението на проект "КРОС - Комплексно, Рамково, Обучение и Стаж" по Националния план за действие по заетостта за 2017г.

През месец февруари 2017г. г-н Емил Димитров, Председател на УС на Сдружение "ДЕМО", подписа като ръководител проект  договор за реализация на проект КРОС (Комплексно Рамково Обучение и Стаж) от Националния план за действие по заетостта 2017г. Партньори по проекта са Център за информация и професионално ориентиране "ДЕМО-2" и Център за професионално обучение "ДЕМО- 1". Целта на проекта бе увеличаване потенциала за развитие на бизнеса в различни точки на страната, чрез предоставяне на качествена работна сила. Под координацията на двата центъра - "Център за професионално обучение ДЕМО-1" и "Център за  информация и професионално ориентиране -ДЕМО2"  на територията на градовете София, Благоевград, Пловдив, Бургас, Айтос, Поморие, Варна, Добрич, Враца, Монтана бяха обучени  944 безработни лица, като  40% от тях намериха своята трудова реализация. Всички безработни лица, обхванати в проекта придобиха ключова компетентност "Управление на промяната", която способства бенефициентите да придобият ключови умения и знания за успешна промяна от безработица към заетост и работна комуникация за устойчива заетост. Проект "КРОС" приключи успешно с преизпълнени показатели с  4 месеца по рано от предвиденото.

 

finish

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top