Новини

ЦПО "ДЕМО-1" раздаде 37 удостоверения за професионално обучение по част от професия "Финансист".
Пожелаваме успех и по-добра реализация на нашите Финансисти!

На 03.09.2020 г. бяха раздадени Свидетелства за професионална квалификация на 37 лица, успешно завършили обучението по професия "Касиер".
ЦПО "ДЕМО-1" им желае успешна реализация на пазара на труда.

График за 01.09.2020 г. за явяване на изпити от обучаеми в ЦПО „ДЕМО 1“, придобили право да полагат изпити по чл. 1, ал. 2, т. 2 и т.3 от Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация, издадена от министъра на образованието и науката, обн. ДВ. бр.18 от 28 февруари 2020 г. по групи, както следва:

Grafik za izpiti 01.09.2020 DEMO 1

За успешно завършен курс по част от професия "Офис секретар" на 19.08.2020 г., 40 лица приеха своите удостоверения за професионално обучение с надеждата за по-добра трудова реализация.

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top