График за 01.09.2020 г. за явяване на изпити от обучаеми в ЦПО „ДЕМО 1“, придобили право да полагат изпити по чл. 1, ал. 2, т. 2 и т.3 от Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация, издадена от министъра на образованието и науката, обн. ДВ. бр.18 от 28 февруари 2020 г. по групи, както следва:

Grafik za izpiti 01.09.2020 DEMO 1

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top