Участие на представители на Сдружение "ДЕМО" в заключителна конференция по проект „Спорт – стимулиране приноса на неправителствените спортни организации за реализирането на политиките за интеграция в обществото на ромите и мигрантите чрез спорта“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На конференцията в хотел „Хилтън“ беше представен направеният въз основа на национално проучване анализ на предизвикателствата пред интегрирането на маргинализираните етнокултурни общности в българското общество чрез спорта с фокус върху ромите и мигрантите, както и разработеният механизъм за ефективно приобщаване на тези общности чрез спортни инициативи.

Binder1

 

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top