Новини

1ви март

Г-жа Ана Добрева, председател на УС на Сдружение „ДЕМО“, бе включена Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на човешките ресурси“ за програмен период 2021-2027 г. със заповед на министъра на труда и социалната политика.

Със Заповед № РД-02-36-278/07.03.2023 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, Сдружение „ДЕМО“ бе включено  в Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. в групата на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, работещи в сферата на образованието, науката и културата.

 

 

За успешно завършен курс по професия "Оператор на компютър" на 02.09.2022 г., 11 лица взеха своите Свидетелства професионална квалификация. Трима от успешно завълшилите започнаха работа в Комисията за защита от дискриминация.

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top