Дейности на сдружение ДЕМО

  • Разработване и реализация на проекти и програми за заетост от обществен интерес с национален и регионален характер с цел осигуряване на заетост, подкрепена и/или защитена
  • Реализиране на дейности за професионално, дуално обучение и обучение по ключови компетентности, чрез лицензиран център за професионално обучение
  • Реализиране на дейности за кариерно консултиране и професионално ориентиране чрез лицензиран център за информация и професионално ориентиране
  • Предоставяне на комплекс от социални услуги, социална рехабилитация и интеграция, социално правно консултиране и социално включване
  • Разработване и участие в изготвяне на политики за подобряване социалното положение на уязвимите групи в обществото
  • Води активен диалог с органите на властта на местно, регионално и национално ниво за защита правата и интересите на личността

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top