Въпроси и отговори

Въпрос:

Има ли представителства на Сдружението и на неговите центрове - ЦПО ДЕМО-1 и ЦИПО ДЕМО-2 и къде можем да ги намерим?

Отговор:

Сдружение „ДЕМО“ и неговите центрове имат позиционирани офиси в 8 областни градове на Република България - София, Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Пловдив, Ловеч и Русе.

Въпрос:

Какво е ЦИПО?

Отговор:

Пълното наименование е Център за информация и професионално ориентиране. Това са лицензирани от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/организации, където те доказват своя капацитет и ресурсно осигуряване. Предоставят индивидуални и групови консултации за определяне на личните знания и умения за успешен избор на подходяща професия.

Въпрос:

Зад абревиатурата ЦПО какво се крие?

Отговор:

Центровете за професионално обучение /ЦПО/ са лицензирани организации, доказали своите възможности да извършват професионално обучение. Води се специален регистър в Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/, където се вписват и специалностите, по които те могат да обучават. Документите, издавани от Центровете за професионално обучение, удостоверява придобита степен на професионална квалификация след обучение по дадена професия от Списъка на професиите и успешно издържани държавни изпити по теория и практика на професията.

Въпрос:

Какви са правомощията на Областните комисии по заетост?

Отговор:

Към Областните съвети за развитие функционират Постоянни комисии по заетост.. Създават се на основание чл.9. (2) от Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/, чл.5 и чл.6 от Правилника за прилагане на ЗНЗ.
Постоянните комисии по заетост са постояннодействащ орган, който подпомага областния управител при определяне, организиране и контролиране провеждането на държавната политика по насърчаване на заетостта и обучението на възрастни на регионално равнище . Те отговарят за разработването на регионални програми за заетост и обучение на възрастни в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните и общинските планове за развитие, както и с приоритетите на националните стратегически документи и Националния план за действие по заетостта.

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top