Новини от Сдружение „ДЕМО“ - Враца

Център за информация и професионално ориентиране "ДЕМО 2" стартира обучение по ключова компетентност 6 "Обществени и граждански компетентности" в град Враца и град Монтана в рамките на проект "КРОС" от Националният план за действие по заетостта 2017 г. Предвижда се в тях да се включат над 120 безработни лица.

Г-жа Давидкова, управител на Сдружение ДЕМО – клон Враца ще вземе участие на 16.09.2016 г. в заседание на Постоянната комисия по заетост към Областният съвет за развитие във връзка с оценка на проекти на регионални програми за заетост и обучение.

На 19 август 2016 г. успешно приключиха дейностите на територията на областите Враца и Монтана, по изпълнението на проект „Квалификация, личностна интеграция и професионално съдействие - КЛИПС“ на БТПП, от Националния план за действие по заетостта 2016 г.

Г-жа Деница Давидкова, управител на Сдружение „ДЕМО“ – клон Враца, бе включена като официален член на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Враца.
 На 30.05.2016 г. тя взе участие в редовно заседание. В комисията се разгледаха и одобриха оценката и класирането на подадени заявки от работодатели за разкриване на работни места в изпълнение на проект „Обучение и заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top